�vod

Legislatva BOZP v Slovenskej republike

  • Zkonnk prce 311/2001 Z.z. (plat od 1. 4. 2002) v znen neskorch predpisov ako zkon . 479/2007 Z.z.
  • Zkon . 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci (plat od 1. 7. 2006), zmena a doplnenie niektorch zkonov v znen zkona 309/2007 Z.z. a v znen neskorch predpisov
  • Zkon . 125/2006 Z.z. o inpekcii prce a o zmene a doplnen zkona . 82/2005 Z.z. o neleglnej prci a neleglnom zamestnvan (plat od 1. 7. 2006), zmena a doplnenie niektorch zkonov a v znen zkona 309/2007 Z.z. a v znen neskorch predpisov
  • Zkon . 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia v znen neskorch predpisov (plat od 1. 9. 2007) v znen neskorch predpisov
  • Vyhlka MPSVaR SR .508/2009 Z.z.na zaistenie bezpenosti tlakovch, zdvhacch, elektrickch a plynovch zariaden a o odbornej spsobilosti


Zkonnk prce 311/2001 Z.z


Zamestnanec je fyzick osoba, ktor v pracovnoprvnych vzahoch, a ak to ustanovuje osobitn predpis, aj v obdobnch pracovnch vzahoch (napr. na dohodu) vykonva pre zamestnvatea zvisl prcu.
Fyzick osoba sa me sta zamestnancom v de, kedy dovi 15 rokov veku. Dohodu o hmotnej zodpovednosti me uzatvori najskr v de dovenia 18. roku veku.

Zstupcovia zamestnancov - odbory
Zamestnanci mu vytvori odborov organizciu, ktor zastupuje zamestnancov pred zamestnvateom. lohou odborov je chrni zujmy zamestnancov, kontroluje dodriavanie rovnho zaobchdzania so vetkmi zamestnancami, dohliada na to, aby si zamestnvate plnil vetky povinnosti v oblasti BOZP a pod.

Zamestnvate je prvnick osoba alebo fyzick osoba (ivnostnk - podnikate), ktor zamestnva aspo jednu fyzick osobu v pracovnoprvnom vzahu (zamestnanec).
Formy zamestnvateov:
-prvnick osoba (spolonos napr. a.s., s.r.o. a pod.)
-fyzick osoba (ivnostnk ? podnikate)

Zkon . 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci (plat od 1. 7. 2006), zmena a doplnenie niektorch zkonov v znen zkona 309/2007 Z.z. a v znen neskorch predpisov

Tento zkon ustanovuje veobecn zsady prevencie a zkladn podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a na vylenie rizk a faktorov podmieujcich vznik pracovnch razov, chorb z povolania a inch pokoden zdravia z prce.
Tento zkon sa vzahuje na zamestnvateov a zamestnancov vo vetkch odvetviach vrobnej a nevrobnej sfry. Nevzahuje na innos profesionlnych vojakov, lenov mierovch mis a obanov povolanch na vkon mimoriadnej sluby v ase vypovedania vojny.

Prevencia je systm opatren plnovanch a vykonvanch vo vetkch oblastiach innosti zamestnvatea, ktor s zameran na vylenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieujcich vznik pracovnch razov, chorb z povolania a inch pokoden zdravia z prce, a urenie postupu v prpade bezprostrednho a vneho ohrozenia ivota alebo zdravia zamestnanca.

Nebezpeenstvo je stav alebo vlastnos faktora pracovnho procesu a pracovnho prostredia, ktor mu pokodi zdravie zamestnanca (tu je zamestnvate povinn zamestnancovi poskytn prslun osobn ochrann prostriedok).

Ohrozenie je situcia, v ktorej nemono vyli, e zdravie zamestnanca bude pokoden.
Minimlne bezpenostn a zdravotn poiadavky na pracovisko s presne definovan v nariaden vldy SR . 391/2006 Z.z.

Zamestnanec m prvo
- prerokva so zamestnvateom vetky otzky bezpenosti a ochrany zdravia pri prci svisiace s jeho prcou
- odmietnu vykona prcu alebo opusti pracovisko a odobra sa do bezpeia, ak sa dvodne domnieva, e je bezprostredne a vne ohrozen jeho ivot alebo zdravie, alebo ivot alebo zdravie inch osb
- na poskytnutie osobnho ochrannho pracovnho prostriedku od zamestnvatea (ich bliia pecifikcia je obsiahnut v prlohe . 1 nariadenia vldy SR . 395/2006 Z.z. v znen neskorch predpisov).
Zamestnanec je povinn
- dodriava prvne predpisy, ostatn predpisy a pokyny zamestnvatea na zaistenie BOZP,
- spolupracova so zamestnvateom a zstupcom zamestnancov pre bezpenos
- vykonva prce, obsluhova a pouva pracovn prostriedky, materily, nebezpen ltky a ostatn prostriedky v slade s nvodom na pouvanie,
- obsluhova pracovn prostriedky a vykonva innosti s vym rizikom, ktor ustanovuj osobitn predpisy, len ak m na ich obsluhu a vykonvanie osvedenie alebo preukaz a ak je zamestnvateom poveren na tto obsluhu alebo vykonvanie innosti,
- nleite pouva bezpenostn a ochrann zariadenia,
- pouva urenm spsobom pridelen osobn ochrann pracovn prostriedky,
- dodriava zkaz vstupova do priestoru,
- zastova sa na oboznamovan a inom vzdelvan BOZP,
- podrobi sa lekrskym preventvnym prehliadkam,
- okamite oznamova tie nedostatky, ktor by pri prci mohli ohrozi BOZP,
- nepova alkoholick npoje, omamn ltky a psychotropn ltky na pracoviskch a v priestoroch zamestnvatea a v pracovnom ase aj mimo tchto pracovsk a priestorov, nenastupova pod ich vplyvom do prce,
- podrobi sa vyetreniu na prtomnos alkoholu alebo inch nvykovch ltok,
- dodriava uren zkaz fajenia na pracoviskch,
- zastova sa na rekondinch pobytoch.

Zamestnvate je povinn
- vies predpsan dokumentciu zodpovedajcu skutonmu stavu budov, pracovnch priestorov, prostriedkov a postupov,
- uva budovy, pracovn priestory, prevdzkova pracovn prostriedky a pouva pracovn postupy, len ak zodpovedaj predpisom na zaistenie BOZP, ak s dodran podmienky, ktor vymedzil ich projektant, kontruktr, tvorca alebo vrobca a po vykonan drby, prehliadok, kontrol, skok alebo odbornch prehliadok a odbornch skok ustanovench osobitnmi predpismi alebo technickou dokumentciou vrobcu,
- uri zamestnanca na vykonanie innost ustanovench osobitnmi predpismi, ktor s nevyhnutn na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci pri uvan stavieb a ich sast, prevdzke pracovnch prostriedkov a pouvan pracovnch postupov,
- zretene oznaova pracovisk a zariadenia, ktor mu ohrozi alebo pokodi zdravie zamestnanca, pouva oznaenia, symboly a signly na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci v slade s osobitnm predpisom a poskytn zamestnancom osobn ochrann pracovn prostriedky (zoznam osobnch ochrannch pracovnch prostriedkov a pracovnch innost, ku ktorm sa pouvaj, je presne definovan v nariaden vldy SR . 395/2006 Z.z. v znen neskorch predpisov),
-sstavne kontrolova stav bezpenosti a ochrany zdravia pri prci vrtane stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, odborn prehliadky a odborn skky vyhradench technickch zariaden,
- i zamestnanec nie je v pracovnom ase pod vplyvom alkoholu, omamnch ltok alebo psychotropnch ltok a i dodriava uren zkaz fajenia v priestoroch zamestnvatea,
- innos zamestnanca na odlenom pracovisku a zamestnanca, ktor pracuje na pracovisku sm,
Zamestnvate je povinn odstraova nedostatky zisten kontrolnou innosou.

Overovanie plnenia poiadaviek bezpenosti technickch zariaden vykonva Oprvnen prvnick osoba (v skorch dokumentoch uvdzan len Technick inpekcia)
Overovanie plnenia poiadaviek bezpenosti technickch zariaden zaha:
- overovanie odbornej spsobilosti zamestnvatea na odborn prehliadky a odborn skky a opravy vyhradenho technickho zariadenia a vydvanie oprvnen na tieto innosti,
- vykonvanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonvanie opakovanej radnej skky a inej skky na vyhradench technickch zariadeniach vrtane oznaenia vyhradenho technickho zariadenia a vydvanie prslunch dokladov,
- overovanie odbornej spsobilosti fyzickej osoby na skky, odborn prehliadky a odborn skky, opravy a na obsluhu vyhradench technickch zariaden a vydvanie osvedenia alebo preukazu na tto innos
- posudzovanie, i technick zariadenia, materil, projektov dokumentcia stavieb s technickm zariadenm a jej zmeny, dokumentcia technickch zariaden a technolgi spaj poiadavky bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a vydvanie odbornho stanoviska.

Vykonvanie odbornch prehliadok, odbornch skok a oprv vyhradench technickch zariaden smie:
- Prvnick osoba (zamestnvate)
na zklade Oprvnenia vydanho Oprvnenou prvnickou osobou (predtm Technickou inpekciou) vdy na dobu 5 rokov.
Pokia subjekt zvanm spsobom alebo opakovane poru predpisy na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, Oprvnenie mu me odobra prslun Inpektort prce.
- Fyzick osoba (ivnostnk)
ktor je podnikateom a nem iadnych zamestnancov, me uveden innosti vykonva na zklade Osvedenia vydanho Oprvnenou prvnickou osobou (predtm Technickou inpekciou). Osvedenie sa vydva na dobu 5 rokov. Pred uplynutm tejto doby je fyzick osoba povinn absolvova aktualizan odborn prpravu u osoby oprvnenej na vchovu a vzdelvanie. Pokia fyzick osoba zvanm spsobom alebo opakovane poru predpisy na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, Osvedenie me odobra prslun Inpektort prce.

Ak fyzick osoba (podnikate - ivnostnk) zamestnva alie fyzick osoby (zamestnancov), mus poiada Oprvnen prvnick osobu o vydanie Oprvnenia na tto svoju innos.

Kad zamestnvate je povinn zabezpei bezpenostnotechnick slubu
Preventvne a ochrann sluby s odborn sluby poskytovan zamestnvateovi, ktor svisia s vberom, organizovanm a vykonvanm odbornch loh pri zaisovan bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, predovetkm s prevenciou rizk vrtane psychosocilnych rizk a ochranou pred nimi. Patr sem bezpenostnotechnick sluba a pracovn zdravotn sluba.

Fyzick osoba (podnikate) alebo prvnick osoba, ktor zabezpeuje bezpenostnotechnick slubu, mus ma pre tto innos oprvnenie vydan Nrodnm inpektortom prce.

Bezpenostnotechnick slubu vykonva
- autorizovan bezpenostn technik
- bezpenostn technik
Bezpenostn technik (23) vykonva svoju innos na zklade osvedenia, ktor vydva oprvnen osoba pre vchovu a vzdelvanie (intitcia) alebo kola, ktor m na tto innos akreditciu z Nrodnho inpektortu prce.
Osvedenie sa vydva na dobu neurit a plat, ak bezpenostn technik absolvuje kadch 5 rokov odborn aktualizan prpravu. Ak do uplynutia 5 rokov od poslednho absolvovania odbornej aktualizanej prpravy neabsolvuje tto znova, osvedenie strca platnos.
Autorizovan bezpenostn technik (24) zska svoje osvedenie na zklade aspo dvojronej dokladovanej praxe po zskan osvedenia poda 23 - bezpenostn technik a mus vykona skky pred skobnou komisiou vymenovanou Nrodnm inpektortom prce.
Osvedenie sa vydva takisto na dobu neurit a plat, ak autorizovan bezpenostn technik absolvuje kadch 5 rokov odborn aktualizan prpravu.
Ak bezpenostn technik alebo autorizovan bezpenostn technik zvanm spsobom alebo opakovane poruia prvne a ostatn predpisy na zaistenie BOZP, osvedenie im me by odobrat. Bezpenostnmu technikovi osvedenie odober prslun Inpektort prce a autorizovanmu bezpenostnmu technikovi Nrodn inpektort prce.

Vchova a vzdelvanie - Zskanie osvedenia na vykonvanie innosti na elektrickch zariadeniach
Fyzick osoba me obsluhova uren pracovn prostriedok a vykonva uren innosti len na zklade platnho osvedenia na vykonvanie innosti alebo preukazu na vykonvanie innosti vydanho oprvnenou prvnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo prvnickou osobou.
Podmienkou na vydanie osvedenia alebo preukazu pre fyzick osobu je:
- vek najmenej 18 rokov,
- vzdelanie a prax poda osobitnho predpisu,
- zdravotn spsobilos poda osobitnho predpisu,
- absolvovanie odbornej prpravy v rozsahu ustanovenom osobitnm predpisom,
- overenie odbornch vedomost.

Osvedenie alebo preukaz sa vydva na neurit as. Drite osvedenia je povinn kadch p rokov absolvova aktualizan odborn prpravu u osoby oprvnenej na vchovu a vzdelvanie.
Osoba oprvnen na vchovu a vzdelvanie uvedie v osveden alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzick osoba absolvovala aktualizan odborn prpravu.
Ak fyzick osoba, ktor m osvedenie alebo preukaz, vo svojej odbornej innosti zvanm spsobom alebo opakovane kon v rozpore s prvnymi predpismi a s ostatnmi predpismi na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, prslun inpektort prce jej odoberie osvedenie alebo preukaz.
Fyzick osoba, ktorej bolo odobrat osvedenie alebo preukaz, me poiada o jeho vydanie najskr es mesiacov po jeho odobrat.

Osvedenie alebo preukaz strca platnos
- odobratm,
- pri neabsolvovala aktualizanej odbornej prpravy po uplynut 5 rokov.

125/2006 Z.z. o inpekcii prce a o zmene a doplnen zkona . 82/2005 Z.z. o neleglnej prci a neleglnom zamestnvan (plat od 1. 7. 2006), zmena a doplnenie niektorch zkonov a v znen zkona 309/2007 Z.z. a v znen neskorch predpisov

Hierarchia orgnov ttnej sprvy vykonvajca ttnu sprvu v oblasti inpekcie prce:
Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR)
Nrodn inpektort prce (NIP)
Inpektort prce (IP)

Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky so sdlom v Bratislave
- zabezpeuje tvorbu a uskutoovanie ttnej politiky ochrany prce,
- vypracva koncepn materily, programov materily a nvrhy na zlepenie stavu v oblasti ochrany prce,
- koordinuje innos orgnov ttnej sprvy v oblasti ochrany prce,
- riadi a kontroluje Nrodn inpektort prce a zodpoved za vkon inpekcie prce,
- vypracva nvrhy na plnenie zvzkov vyplvajcich pre Slovensk republiku z medzinrodnch zmlv a dohovorov v oblasti ochrany prce

Nrodn inpektort prce so sdlom v Koiciach
- riadi a za jeho innos zodpoved generlny riadite, ktorho vymenva a odvolva minister prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky
- zriauje akreditan komisiu, ktor pln lohy odbornho poradnho orgnu
- riadi a kontroluje inpektorty prce a zjednocuje a racionalizuje pracovn metdy inpektorov prce
- vydva a odober oprvnenie fyzickej osobe a prvnickej osobe na vykonvanie bezpenostnotechnickej sluby, vchovy a vzdelvania v oblasti ochrany prce, osvedenie autorizovanmu bezpenostnmu, oprvnenie prvnickej osobe na overovanie plnenia poiadaviek bezpenosti technickch zariaden technikovi
- vydva rozhodnutie o uznan odbornej spsobilosti fyzickej osoby, ktor je obanom lenskho ttu Eurpskej nie, na vykonvanie innost, na ktor osobitn predpis poaduje odborn spsobilos
- vydva inpektorom prce preukaz inpektora prce
- vedie centrlny verejne prstupn zoznam fyzickch osb a prvnickch osb, ktor poruili zkaz neleglneho zamestnvania
- vedie verejne prstupn zoznam nm vydanch a odobratch oprvnen a osveden

Inpektort prce so sdlom vo vetkch krajskch mestch (Bansk Bystrica, Bratislava, Koice, Nitra, Preov, Trenn, Trnava, ilina)
- riadi a za jeho innos zodpoved hlavn inpektor prce, ktorho na nvrh generlneho riaditea vymenva a odvolva minister prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky
- zabezpeuje vykonvanie inpekcie prce v rozsahu a vykonvanie dohadu poda osobitnho predpisu, najm dozer, i poiadavkm ochrany prce zodpovedaj vber, umiestnenie, usporiadanie a pouvanie, udriavanie a kontrola pracoviska, pracovnho prostredia, pracovnch prostriedkov, ochrannch prostriedkov, chemickch, fyziklnych a biologickch faktorov ovplyvujcich psychick pracovn za a socilnych opatren a pracovn postupy, pracovn as, organizcia ochrany prce a systm jej riadenia
- vyetruje priny vzniku zvanho pracovnho razu, bezprostrednej hrozby zvanej priemyselnej havrie, zvanej priemyselnej havrie
- uplatuje zvznm stanoviskom poiadavky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci pri povoovan a kolaudcii stavieb a ich zmien, ktor bude zamestnvate a fyzick osoba, ktor je podnikateom a nie je zamestnvateom, pouva na plnenie svojich loh
- vydva a odober povolenie na vykonvanie ahkch prc fyzickou osobou, ktor nedovila 15 rokov veku
- odober oprvnenie, osvedenie a preukazy vydan fyzickej osobe a prvnickej osobe na vykonvanie innost poda osobitnch predpisov, osvedenie bezpenostnho technika
- rozhoduje o uloen pokt
- prejednva priestupky, rozhoduje o uloen pokt za priestupky a o zkaze innosti poda osobitnch predpisov
- oznamuje zisten prpady neleglnej prce a neleglneho zamestnvania

Zkon .355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia v znen neskorch predpisov (plat od 1. 9. 2007) v znen neskorch predpisov a o zmene a doplnen niektorch zkonov (plat od 1.9.2007)

Tento zkon ustanovuje:
- organizciu a vkon verejnho zdravotnctva
- vykonvanie prevencie ochoren a inch porch zdravia
- zriaovanie a innos komisi na preskanie odbornej spsobilosti
- poiadavky na odborn spsobilos a vydvanie osveden o odbornej spsobilosti
- poiadavky na zdrav ivotn podmienky a zdrav pracovn podmienky
- poiadavky na radian ochranu
- opatrenia orgnov ttnej sprvy na seku verejnho pri mimoriadnych udalostiach
- povinnosti fyzickch osb a prvnickch osb pri ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia
- vkon ttneho zdravotnho dozoru
- priestupky a in sprvne delikty na seku verejnho zdravotnctva

Zkon prina v 30 povinnos pre zamestnvatea (tie ivnostnka, ktor zamestnva, alebo pre neho pracuj rodinn prslunci), zabezpei zamestnancom pravideln lekrske prehliadky a posudzovanie zdravotnej spsobilosti na vykonvan pracovn innos, ktor realizuje pracovn zdravotn sluba.

Zkon alej pojednva o vetkch faktoroch vplvajcich na verejn zdravie.
Riei problematiku vntornho prostredia budov, portovsk, zariaden pre starostlivos o udsk telo, zariaden pre deti a mlde a pod. so zreteom na minimalizciu negatvnych vplyvov na verejn zdravie z dvodu psobenia nepriaznivch hygienickch vplyvov, rznych typov iaren, vibrci, hluku a pod.
Ustanovuje lohy hygienikov, lekrov a posudkovch lekrov so zreteom na verejn zdravie.

Hodnotenie zdravotnch rizk a kategorizcia prc
1. kategria - prce, pri ktorch nie je riziko pokodenia zdravia zamestnanca vplyvom prce a pracovnho prostredia.
2. kategria - prce, pri ktorch vzhadom na riziko nie je predpoklad pokodenia zdravia, najm:
a) prce, pri ktorch faktory prce a pracovnho prostredia neprekrauj limity ustanoven osobitnmi predpismi
b) prce, pri ktorch je rizikov faktor prce ionizujce iarenie, ak stavebn, technick a organizan opatrenia zaruuj, e oiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozcii neprekro limity oiarenia pracovnkov ustanoven osobitnm predpisom
3. kategria - prce, pri ktorch:
a) nie je expozcia zamestnanca faktorom prce a pracovnho prostredia znen technickmi opatreniami na rove ustanovenho limitu a na znenie rizika je potrebn vykona organizan opatrenia a in pecifick ochrann opatrenia vrtane pouitia osobnch ochrannch pracovnch prostriedkov
b) je expozcia zamestnanca faktorom prce a pracovnho prostredia znen technickmi opatreniami na rove ustanovenho limitu, ale vzjomn kombincia a psobenie faktorov prce a pracovnho prostredia mu pokodi zdravie
c) nie s ustanoven limity, ale expozcia faktorom prce a pracovnho prostredia me u zamestnanca spsobi pokodenie zdravia
d) prce vykonvan v kontrolovanom psme, pri ktorch vzhadom na rove a premenlivos radianch parametrov je na obmedzenie oiarenia pracovnkov na rove limitov oiarenia nevyhnutn pouva osobn ochrann pracovn prostriedky a vykonva dodaton technick, organizan alebo in pecifick ochrann opatrenia
4. kategria - do tejto kategrie sa len vnimone na obmedzen as, najviac na jeden rok, zarauj
a) prce, pri ktorch nie je mon zni technickmi alebo organizanmi opatreniami expozciu zamestnanca faktorom prce a pracovnho prostredia na rove ustanovench limitov, expozcia faktorom prce a pracovnho prostredia prekrauje limity, zisuj sa zdravotn zmeny zamestnancov vo vzahu k psobiacim faktorom a je potrebn vykona technick opatrenia a in pecifick ochrann opatrenia vrtane pouitia osobnch ochrannch pracovnch prostriedkov
b) prce, ktor poda miery expozcie jednotlivm faktorom prce a pracovnho prostredia patria do tretej kategrie, ale vzjomn kombincia faktorov prce a pracovnho prostredia zvyuje riziko pokodenia zdravia
c) prce vykonvan pri innostiach vedcich k oiareniu, pri ktorch oiarenie pracovnkov prekrauje limity oiarenia a takto oiarenie kladne posdil rad verejnho zdravotnctva poda 13 ods. 5 psm.a) siedmeho bodu

Rizikovou prcou je prca zaraden do tretej a tvrtej kategrie. O zaraden prce do tretej a tvrtej kategrie rozhoduje regionlny rad verejnho zdravotnctva na zklade nvrhu zamestnvatea alebo z vlastnho podnetu.

lohy pracovnej zdravotnej sluby vykonva tm odbornch zdravotnckych pracovnkov kvalifikovanch na vkon pracovnej zdravotnej sluby.

- u zamestnvatea:
a) spolupracuje pri zisovan nebezpeenstiev a hodnot zdravotn rizik, ktor ohrozuj zdravie zamestnancov pri prci
b) hodnot faktory pracovnho prostredia a stav pracovnch podmienok, ktor mu ovplyvova zdravie zamestnancov
c) podporuje prispsobovanie prce zamestnancom
d) poskytuje poradenstvo zamestnvateovi i zamestnancom
e) zastuje sa
1. na vypracvan programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
2. na opatreniach pracovnej rehabilitcie
3. na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorb z povolania, ochoren svisiacich s prcou a zdravotnch rizk
4. na organizovan systmu prvej pomoci v prpade ohrozenia ivota alebo zdravia zamestnancov

- u zamestnancov:
a) vykonva lekrske preventvne prehliadky
b) kol zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
c) spolupracuje pri poskytovan informci, vcviku a vchovy v oblasti ochrany a kladnho ovplyvovania zdravia, hygieny, fyziolgie a psycholgie prce a ergonmie

lohy pracovnej zdravotnej sluby definuje u zkon 124/2006 Z.z., ktor bol novelizovan zkonom 140/2008 Z.z.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA