�vod

Vyhlka MPSVaR SR .508/2009 Z.z.na zaistenie bezpenosti tlakovch, zdvhacch, elektrickch a plynovch zariaden a o odbornej spsobilosti

Vyhlka . 508 / 09 Z.z. Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republliky z 9. jla 2009 na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a bezpenosti technickch zariaden. Nadobudla innos 1.1.2010 a nahrdza dovtedy platn Vyhlku . 718 / 2002 Z.z..

Vyhlka ustanovuje:

  • ktor technick zariadenia sa povauj za vyhraden
  • zaistenie bezpenosti technickch zariaden
  • zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci (BOZP)
  • odborn spsobilos elektrotechnikov

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA