�vod

Technick zariadenia a ich bezpenos

Technick zariadenia s zariadenia tlakov, zdvhacie, elektrick, plynov.

4 - Poda miery ohrozenia s zadelen do skupn:

 • A - s vysokou mierou ohrozenia
 • B - s vyou mierou ohrozenia
 • C - s niou mierou ohrozenia
Zariadenia skupiny A a skupiny B sa povauj za vyhraden technick zariadenia.

Elektrick technick zariadenia skupiny A:

 • a,technick zariadenia na vrobu elektrickej energie s menovitm vkonom 3 MW a viac vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
 • b,technick zariadenia na premenu elektrickej energie s prkonom nad 250 kVA a viac vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
 • c,siete elektrizanej sstavy nad 1000 V striedavch alebo 1500 V jednosmernch vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
 • d,elektrick intalcia v priestoroch s nebezpeenstvom poiaru horavch materilov vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
 • e,elektrick intalcia v priestoroch s nebezpeenstvom vbuchu vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
 • f,elektrick intalcia v prostred s trvalm vplyvom korznych ltok alebo s extrmnou korozvnou agresivitou vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
 • g, elektrick intalcia v priestore s mimoriadnym nebezpeenstvom zsahu elektrickm prdom v mokrom prostreds vonkajm vplyvom AD3 a AD8 alebo dotykom s potencilom zeme s vonkajm vplyvom BC3 a BC4 vrtane ochrany pred inkami atmosfrickej elektriny
 • h,elektrick intalcia v miestnosti na zdravotncke ely vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
 • i,elektrick intalcia v objektoch urench pre viac ako 250 osbvrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny

Elektrick technick zariadenia skupiny B:

S zariadenia nenachdzajce sa v skupine A, ale prd a naptie na nich prevyuje bezpen hodnoty

Elektrick technick zariadenia skupiny C:

S zariadenia nenachdzajce sa v skupine A, ani B

5 - Technick dokumentcia

Poiadavky na zaistenie BOZP vrtane poiadaviek na zaistenie bezpenosti vyhradench technickch zariaden uruje
 • kontrukn dokumentcia (kontrukn technick dokumentcia alebo projektov technick dokumentcia)
 • sprievodn technick dokumentcia
Obsah kontruknej dokumentcie:
a) meno, priezvisko a miesto podnikania vrobcu, ak ide o fyzick osobu, a nzov, sdlo, identifikan slo organizcie a prvnu formu vrobcu, ak ide o prvnick osobu
b) charakteristiku technickho zariadenia:
 • nzov vyhradenho technickho zariadenia
 • typov oznaenie
 • vrobn slo
 • rok vroby
 • umiestnenie
 • zkladn technick parametre:
  1. menovit naptie a prd
  2. menovit vkon alebo prkon
  3. krytie vzhadom na prostredie a vonkaj vplyv (vyhotovenie)
c)rozdelenie do skupn poda miery ohrozenia
d) celkov vkres technickho zariadenia a vkresy ovldacch obvodov, najm schmy elektrickho zapojenia
e) vkresy hlavnch celkov technickho zariadenia doplnen vpotami dleitch kontruknch ast a mechanizmov, vsledkami skok, certifiktmi, ktor s potrebn na overenie zhody zariadenia so zkladnmi poiadavkami na bezpenos a ochranu zdravia pri prci
f) dokumentciu o posden rizk vrtane zoznamu zkladnch poiadaviek na bezpenos a ochranu zdravia pri prci, ktor platia pre technick zariadenie, popisu pouitch ochrannch opatren na vylenie oznaench nebezpeenstiev alebo na zmenenie rizk a poda potreby aj oznaenia neodstrnitench rizk svisiacich s technickm zariadenm
g) zoznam predpisov, technickch noriem a inch technickch pecifikci uvdzajcich zkladn poiadavky na bezpenos a ochranu zdravia pri prci tkajcich sa technickho zariadenia a poda potreby s vpisom odlinost a popisom spsobu rieenia z hadiska zaistenia bezpenosti technickho zariadenia
h) nvod na pouitie technickho zariadenia vrtane zsad na vykonvanie skok technickho zariadenia a kritri ich spenosti
i) prpadn technick sprvy s vsledkami skok, ktor vykonal vrobca alebo vrobcom uren osoba
j) poda potreby aj kpie ES vyhlsen o zhode pre zariadenia alebo in vrobky zaleovan do technickho zariadenia

Obsah sprievodnej dokumentcie:
a) daje identifikujce vrobcu alebo dodvatea
b) zkladn daje o technickom zariaden
 • nzov vyhradenho technickho zariadenia
 • typov oznaenie
 • vrobn slo
 • rok vroby
 • umiestnenie
 • zkladn technick parametre:
  1. menovit naptie a prd
  2. menovit vkon alebo prkon
  3. krytie vzhadom na prostredie a vonkaj vplyv (vyhotovenie)
c) pokyny na pouvanie alebo odkazy na predpisy, ktor obsahuj
 • prpustn spsob pouvania
 • nvod na obsluhu, nastavovanie, drbu, opravy, prehliadky a skky vrtane vkresov a schm potrebnch na vykonvanie tchto innost a ochrannch opatren, ktor sa musia vykona pri tchto innostiach
 • poiadavky na vedenie technickej dokumentcie a dokladov
 • poiadavky na odborn spsobilos osb vykonvajcich obsluhu, nastavovanie, drbu, opravy, prehliadky a skky
 • nvod na mont, vyskanie a podmienky uvedenia technickho zariadenia do prevdzky
 • poiadavky na zabezpeenie stability technickho zariadenia poas prepravy, monte, pouvania, poas skania,poas predvdatench porch, demonte a poda potreby aj v ase mimo jeho prevdzky
 • zoznam nhradnch dielov a prsluenstva
d) preberacie dokumenty, a to:
 • pasport, revznu knihu alebo in dokument technickho zariadenia v rozsahu urenom bezpenostnotechnickmi poiadavkami,
 • odborn stanovisko k dokumentcii, ak bolo vydan (pre zariadenia A)
 • doklad o slade technickho zariadenia s bezpenostnotechnickmi poiadavkami
 • osvedenie o typovej skke technickho zariadenia, ak bola vykonan
 • osvedenie o radnej skke alebo inej skke vykonanej oprvnenou prvnickou osobou alebo o skke vykonanej revznym technikom vrobcu alebo revznym technikom
 • atesty, certifikty a in
Sprievodn technick dokumentcia technickho zariadenia mus vdy obsahova minimlne nvod na jeho bezpen pouvanie, drbu a obsluhu

Vyrba,montova namieste budcej prevdzky a rekontruova vyhraden technick zariadenie mono iba poda kontruknej dokumentcie.
Na technick zariadenie skupiny A sa vyaduje osveden kontrukn dokumentcia - ie dokumentcia, ku ktorej bolo vydan odborn stanovisko Technickou inpekciou.

7 - Zaistenie BOZP pri vrobe a dodvke technickho zariadenia

(1) Pri vrobe, monti, rekontrukcii alebo oprave technickho zariadenia sa BOZP vrtane bezpenosti technickch zariaden zabezpe najm:
a) organizanou truktrou, urenm postupov a procesov potrebnch na zaistenie bezpenosti technickch zariaden
b) vykonvanm prc odborne spsobilmi osobami
c) vykonanm kontroly stavu bezpenosti technickho zariadenia poda 9

(2) Vrobca a dodvate preukazuje dokladmi o vsledkoch prehliadok, kontrol a skok vlastnosti ast technickch zariaden, ktor mu ovplyvni ich bezpenos a pri ktorch je to uren v odbornom stanovisku k dokumentcii alebo bezpenostnotechnickmi poiadavkami.

8 - Zaistenie BOZP pri prevdzke technickho zariadenia

Zamestnvate,a in osoby ktor na plnenie svojich loh pouvaj technick zariadenie (alej len prevdzkovate?) zabezpeia bezpenos technickho zariadenia, ak pri jeho prevdzke dodriavaj bezpenostnotechnick poiadavky a
a) ved sprievodn technick dokumentciu technickho zariadenia vrtane dokladov o vykonanch prehliadkach, kontrolch a skkach
b) ved evidenciu vyhradenho technickho zariadenia
c) vydaj miestny prevdzkov predpis na prevdzku vyhradenho technickho zariadenia skupiny A
d) zabezpeia vykonanie kontroly stavu bezpenosti technickho zariadenia poda 9

9 - Kontrola stavu bezpenosti technickho zariadenia

(1) Stav bezpenosti technickho zariadenia kontroluje :
a) typovou skkou, radnou skkou a opakovanou radnou skkou oprvnen prvnick osoba
b) skkami u vrobcu technickho zariadenia vrobcom uren osoba alebo revzny technik
c) odbornou prehliadkou a odbornou skkou revzny technik

(2) Kontrola stavu bezpenosti technickho zariadenia, bezpenostnotechnickch poiadaviek a sprievodnej technickej dokumentcie sa vykonva:
a) poas vroby alebo monte a po ich dokonen
b) po intalovan na mieste budcej prevdzky pred prvm uvedenm do prevdzky a po intalovan na inom mieste
c) pred optovnm uvedenm do prevdzky:
1.po odstaven dlhom ako jeden rok
2. po demonti a optovnej monti, ktorou me by ovplyvnen stav bezpenosti
3. po rekontrukcii a oprave; po oprave technickho zariadenia elektrickho, ak bola potrebn zmena istenia
4. ak jeho pouvanie bolo zakzan inpektorom prce
d) poas prevdzky poda prevdzkovch podmienok na zklade posdenia rizika, najmenej v ustanovench lehotch

(3) Pred zaatm kontroly stavu bezpenosti technickho zariadenia prevdzkovate priprav technick zariadenie na vykonanie kontroly a zabezpe nevyhnutn ochrann opatrenia(odpojenie od prvodu energie,obmedzenie potu prtomnch osb...)

(4) Osoba, ktor vykonala kontrolu stavu bezpenosti technickho zariadenia vyhotov o vsledku kontroly doklad, ktor odovzd vrobcovi alebo prevdzkovateovi.
Doklad o vsledku kontroly stavu bezpenosti technickho zariadenia sa prilo k technickej dokumentcii technickho zariadenia.

Typy skok:

 • typov skka
 • prv radn skka
 • opakovan radn skka
 • odborn prehliadka a odborn skka

10 - Typov skka

Typovej skke sa podrobia vyhraden technick zariadenie, pri ktorom sa predpoklad sriov vroba desiatich a viacerch kusov rovnakho vyhotovenia.
Typov skku vykon oprvnen prvnick osoba (napr. Technick inpekcia) a vyd osvedenie o typovej skke

10 - Prv radn skka a opakovan radn skka:

Prv radn skka
Overuje, i elektrick zariadenia zodpovedaj kontruknej dokumentcii a s spsobil na bezpen prevdzku.
Vykon sa pred uvedenm technickho zariadenia do prevdzky (po ukonen vroby, monte a rekontrukcie) na vyhradenom technickom zariaden skupiny A

Opakovan radn skka
Overuje, i elektrick zariadenie spa poiadavky na bezpen prevdzku a i je obsluhovan bezpenm spsobom.
Vykon sa najneskr po kadch desiatich rokoch prevdzky alebo pred optovnm uvedenm do prevdzky.

radn skky sa robia na zklade poiadania organizcie vlastniacej elektrick zariadenia.
radn skku vykon oprvnen prvnick osoba (napr. Technick inpekcia) a vyd osvedenie o radnej skke
Oprvnen prvnick osoba ozna vyhraden technick zariadenie, na ktor bolo vydan osvedenie o typovej skke, osvedenie o radnej skke alebo osvedenie o opakovanej radnej skke.
Vyhraden technick zariadenie elektrick sa ozna v technickej dokumentcii.
Oznaenie vyhradenho technickho zariadenia sa sklad z nezamenitenho symbolu oprvnenej prvnickej osoby (napr. TI 09) a poslednho dvojsla roku, v ktorom bola vykonan typov skka, radn skka alebo opakovan radn skka.

13 - Odborn prehliadka a odborn skka:

Preveruje bezpenos tch elektrickch zariaden, kde nie je predpsan radn skka.
Preverenie vykonva Revzny technik v predpsanch lehotch, o om aj vyhotov psomn dokument - (zpisnicu, revznu sprvu = Sprvu o OP a OS).
Sprva obsahuje:
a) nzov a sdlo prevdzkovatea s oznaenm prevdzky a jej miesta, v ktorej bola odborn prehliadka a odborn skka vykonan
b) dtum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skky, meno a priezvisko revzneho technika, rozsah a evidenn slo jeho osvedenia
c) druh odbornej prehliadky a odbornej skky
d) jednoznan oznaenie, druh a technick parametre kontrolovanho vyhradenho technickho zariadenia
e) daje o vykonanom meran a vyskan vyhradenho technickho zariadenia vrtane vrobnho sla alebo evidennho sla pouitho meracieho prstroja
f) daje o tom, i a ako boli odstrnen nedostatky zisten pri predchdzajcej odbornej prehliadke a odbornej skke technickho zariadenia
g) zisten nedostatky, ktor s v rozpore s prvnymi predpismi a ostatnmi predpismi na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, ich zvanos z hadiska bezpenosti a spoahlivosti prevdzky a obsluhy vyhradenho technickho zariadenia
h) celkov zhodnotenie technickho zariadenia s uvedenm, i je z hadiska bezpenosti spsobil alej prevdzky
i) nvrh opatren na odstrnenie zistench nedostatkov so zreteom na ich zvanos a nvrh na odstavenie zariadenia z prevdzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje ivot a zdravie
j) meno, priezvisko a podpis revzneho technika

Lehoty s stanoven bezpenostno-technickmi poiadavkami :
 • poda druhu prostredia (zkladn - normlne, mokr - korzne, s nebezpeenstvom vbuchu)
  Lehoty v zkladnom a normlnom prostred: kadch 5 rokov
  Lehoty v studenom, horcom a mokrom prostred: kad 3 roky
  Lehoty v mokrom prostred: kad 1 rok
  Lehoty v prostred so zvenou korznou agresivitou: kad 3 roky
  Lehoty v prostred s extrmnou korznou agresivitou: kad 1 rok
  Lehoty v prostred s nebezpeenstvom vbuchu, poiaru: kad 2 roky
  Lehoty v pranom prostred s nehoravm prachom: kad 3 roky
  Lehoty v prostred s biologickmi kodcami: kad 3 roky
  Lehoty v prostred s otrasmi: kad 2 roky
  Lehoty vo vonkajom prostred a pod prstrekom: kad 4 roky
 • poda druhu priestoru so zvenm rizikom ohrozenia osb
  Priestory uren na zhromadenie viac ako 250 osb: kad 2 roky
  Murovan, obytn a kancelrske budovy (okrem bytov): kadch 5 rokov
  Rekrean stredisk, koly, matersk koly, jasle, hotely, ubytovne: kad 3 roky
  Objekty postaven zo stavebnch ltok s horavosou C2 a C3: kad 2 roky
  Pojazdn a prevozn prostriedky (mieaky, dopravnky a pod.): kad 1 rok
  Doasn zariadenia staveniska: kadho 0,5 roka
Vykonanie predpsanch prehliadok a skok zabezpeuje organizcia, ktor m zariadenie v prevdzke.
Odborn prehliadku a odborn skku nahrdza opakovan radn skka.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA