�vod

Odborn spsobilos

innos (prca pri vrobe, monti, prevdzke, obsluhe, opravch, drbe a odborn prehliadky a odborn skky) na technickom zariaden vykonva iba osoba odborne spsobil.

Poda odbornej spsobilosti sa osoby vykonvajce innos na technickom zariaden rozdeuj:

  • 20 - pouen pracovnk
  • 21 - elektrotechnik
  • 22 - samostatn elektrotechnik
  • 23 - elektrotechnik na riadenie innosti alebo prevdzky
  • 24 - revzny technik

20 - Pouen pracovnk:

Je osoba bez elektrotechnickho vzdelania vykonvajca na technickom zariaden obsluhu, o om mus by preukzatene pouen. V preukzatenom pouen nesmie chba rozsah vykonvanej innosti a pouenie o poskytovan prvej pomoci pri raze elektrickm prdom. Pouenie a zacvienie obsluhy mu vykonva vetci elektrotechnici s paragrafom 21 a vym.
Odborn spsobilos na obsluhu sa preukazuje minimlne zpisom o zakolen.
Odborn spsobilos obsluhy preveruje Revzny technik (24).

21 - Elektrotechnik:

Je osoba s ukonenm elektrotechnickm vzdelanm a jej spsobilos na vykonvanie innosti - vroby, monte a opravy na vyhradench elektrickch zariadeniach bola overen oprvnenou osobou na vchovu a vzdelvanie alebo kolou, ktor overila elektrotechnick spsobilos ako sas zverench skok .
Kee neme pracova samostatne, nevyaduje sa iadna prax.
Oprvnen osoba na vchovu a vzdelvanie (tie kola) vydva osvedenie o odbornej spsobilosti.

22 - Samostatn elektrotechnik:

Je osoba s ukonenm elektrotechnickm vzdelanm a poadovanou praxou - 1 rok Samostatne vykonva innos - vrobu, mont a opravy na vyhradench elektrickch zariadeniach .
Riadi innos pouench pracovnkov (20) bez obmedzenia ich potu a innos najviac dvoch Elektrotechnikov<21>.
Jeho spsobilos bola overen oprvnenou organizciou.
Tto organizcia taktie vydva osvedenie (certifikt).

23 - Elektrotechnik na riadenie innosti alebo prevdzky:

Je osoba s ukonenm elektrotechnickm vzdelanm a poadovanou praxou Samostatne vykonva innos - vroba, mont a opravy na vyhradench elektrickch zariadeniach.
Riadi innos osb s 20 a 23 bez obmedzenia ich potu, alebo prevdzku technickch zariaden elektrickch. Jeho spsobilos bola overen oprvnenou organizciou.
Tto organizcia taktie vydva osvedenie (certifikt).
Poadovan prax:
V - 2 roky praxe
SO - 3 roky praxe
SOU 4 - roky praxe.

24 - Revzny technik:

Je osoba s ukonenm elektrotechnickm vzdelanm a poadovanou praxou Revzny technik vyhradenho technickho zariadenia elektrickho me okrem odbornej prehliadky a odbornej skky vyhradenho technickho zariadenia elektrickho vykonva innos - vroba, mont a opravy na vyhradench elektrickch zariadeniach, riadenie innosti alebo na riadenie prevdzky, vykonva skku vyhradenho technickho zariadenia elektrickho po ukonen vroby.
Jeho spsobilos bola overen technickou inpekciou (TI), ktor vydva taktie vydva osvedenie (certifikt).
Poadovan prax:
Poda vzdelania (V, USO) , typu objektu (bez nebezpeenstva, s nebezpeenstvom vbuchu) a typu zariadenia (bez obmedzenia naptia,naptie do 1000V, rozvdzae, nn prpojky) od 1-7 rokov
Sasou overovania odbornej spsobilosti vetkch osb je overovanie znalost o poskytovan prvej pomoci pri raze elektrickm prdom.
Vydan osvedenie za poruenie povinnost vyplvajcich z bezpenostno-technickch poiadaviek me odobra IBP.
Nov osvedenie po jeho odobrat me vyda IBP na zklade novej skky.
Pracovnci musia by oboznmen s bezpenostno-technickmi poiadavkami pred zaatm prc.
Pre Elektrotechnika na riadenie innosti alebo prevdzky a pre Elektrotechnika pecialistu (revzneho technika) sa do dky poadovanej praxe zapotava len doba vykonvania innosti na zariadeniach prslunho druhu a naptia.
Ak bola odborn prax preruen na dobu dlhiu ako 3 roky, zapotava sa len polovica vykonanej praxe.
V predchdzajvej vyhlke 718/2002 Z.z. platnej do 31.12.2009 bol 24 - Elektrotechnik pecialista rozdelen na dva odstavce.
- Elektrotechnik pecialista na projektovanie alebo na kontruovanie vyhradenho technickho zariadenia elektrickho
- Elektrotechnik pecialista na vykonvanie odbornch prehliadok a odbornch skok vyhradenho technickho zariadenia elektrickho ? teraj revzny technik

Nov vyhlka 508/2009 Z.z., ktor plat od 1.1.2010, u projektanta elektrickch zariaden nedefinuje. Tto innos vyaduje okrem znalost elektrotechniky, STN, ete aj znalos inch svisiacich predpisov, zsad kontrukcie, prvnych smernc...
Napriek tomu ju momentlne me vykonva ktokovek aj bez elektrotechnickho vzdelania. Dokonca innos - Projektovanie a kontruovanie elektrickch zariaden - je zaraden medzi von ivnosti. To znamen, e o tto innos me poiada ktokovek bez dokladovania vzdelania.
Momentlny status, o sa tka projektovania a kontruovania elektrickch zariaden, je tak, e je na zamestnvateovi, prp. na odberateovi zakzky na projekn a kontrukn innos, ako si prever spsobilos, dveryhodnos a spoahlivos vybranho projektanta i kontruktra elektrickho zariadenia.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA