�vod

Zhrnutie - Legislatva

Elektrick zariadenia rozdeujeme do skupn A, B, C poda miery ohrozenia.
Skupiny A, B s elektrick zariadenia s vyou mierou ohrozenia, skupina C s elektrick zariadenia s niou mierou ohrozenia.
Vyhraden elektrick zariadenia s elektrick zariadenia s vyou mierou ohrozenia. S to:
- technick zariadenia na vrobu elektrickej energie (3 MW a viac) vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
- technick zariadenia na premenu elektrickej energie (250 kVA a viac) vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
- elektrizan sstava nad 1000 V striedavch alebo 1500 V jednosmernch vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
- elektrick intalcia v priestoroch s :
a) nebezpeenstvom poiaru horavch materilov vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
b) nebezpeenstvom vbuchu vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
c) s vplyvom korznych ltok vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
d) s mimoriadnym nebezpeenstvom zsahu elektrickm prdom v mokrom prostred
e) na zdravotncke ely vrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
f) urench pre viac ako 250 osbvrtane ochrany pred inkami atmosferickej elektriny
Technick dokumentcia uruje poiadavky na zaistenie BOZP.
Typy technickej dokumentcie:
- kontrukn dokumentcia (kontrukn technick dokumentcia alebo projektov technick dokumentcia)
- sprievodn technick dokumentcia

Na technick zariadenie skupiny A sa vyaduje osveden kontrukn dokumentcia - ie kontrukn dokumentcia, ku ktorej bolo vydan odborn stanovisko, ktor vydala Technick inpekcia.
Opakovane vyrba vyhraden elektrick zariadenia meme poda kontruknej dokumentcie typu.
Obsah kontruknej dokumentcie:
a) meno, priezvisko a miesto podnikania vrobcu
b) charakteristiku technickho zariadenia
c) rozdelenie do skupn poda miery ohrozenia
d) technick vkres
e) zkladn poiadavky na BOZP

Obsah sprievodnej dokumentcie:
a) daje identifikujce vrobcu alebo dodvatea
b) zkladn daje o technickom zariaden
c) pokyny na pouvanie
d) preberacie dokumenty

Sprievodn technick dokumentcia technickho zariadenia mus vdy obsahova minimlne nvod na jeho bezpen pouvanie, drbu a obsluhu.
Vroba, mont, rekontrukcia, oprava, drba a dodvka technickho zariadenia
Odborn spsobilos na vrobu, mont, rekontrukciu, opravy, drbu organizcia preukazuje oprvnenm.
Odborn spsobilos na oprvnenie preveruje TI.
Toto oprvnenie vydva Inpektort bezpenosti a prce (IBP).
Vyrba,montova namieste budcej prevdzky a rekontruova vyhraden technick zariadenie mono iba poda kontruknej dokumentcie.
Na technick zariadenie skupiny A sa vyaduje osveden kontrukn dokumentcia - ie dokumentcia, ku ktorej bolo vydan odborn stanovisko Technickou inpekciou.

Medzi povinnosti vrobcov a dodvateov vyhradench elektrickch zariaden patr:
  • ustanovenie organizanch truktr zodpovednosti a postupov vroby
  • zabezpeenie prc iba odborne spsobilm pracovnkom
  • zariadenia a ich asti musia zodpoveda bezpenostno-technickm poiadavkm
  • dodriava podmienky stanoven v oprvnen na vrobu
  • vyhraden elektrick zariadenia podrobi predpsanm skkam
Prevdzka technickho zariadenia
Odberateovi dodva vrobca minimlne sprievodn technick dokumentciu, ktor mus minimlne obsahova nvod na bezpen uvanie, drbu a obsluhu.
Podmienky pre bezpen prevdzku elektrickch zariaden uruj bezpenostno-technick poiadavky a sprievodn dokumentcia.
Prevdzkovate na zaistenie bezpenej prevdzky technickho zariadenia mus zabezpei vypracovanie prevdzkovch predpisov na prevdzku vyhradenho technickho zariadenia.
Skky technickho zariadenia
Typy skok:
1. radn skky:
- typov skka
- prv radn skka
- opakovan radn skka
2. Odborn skky
- odborn prehliadka a odborn skka

radn skky sa robia na zklade poiadania organizcie vlastniacej elektrick zariadenia.
radn skku vykon oprvnen prvnick osoba (napr. Technick inpekcia) a vyd osvedenie o radnej skke
TI ozna vyhraden technick zariadenie v technickej dokumentcii.
Oznaenie vyhradenho technickho zariadenia sa sklad z nezamenitenho symbolu oprvnenej prvnickej osoby (napr. TI 09) a poslednho dvojsla roku, v ktorom bola vykonan typov skka, radn skka alebo opakovan radn skka.

Typovej skke sa podrobia vyhraden technick zariadenie, pri ktorom sa predpoklad sriov vroba desiatich a viacerch kusov rovnakho vyhotovenia.

Prv radn skka overuje, i elektrick zariadenia zodpovedaj kontruknej dokumentcii a s spsobil na bezpen prevdzku.
Vykon sa pred uvedenm technickho zariadenia do prevdzky (po ukonen vroby, monte a rekontrukcie) na vyhradenom technickom zariaden skupiny A

Opakovan radn skka overuje, i elektrick zariadenie spa poiadavky na bezpen prevdzku a i je obsluhovan bezpenm spsobom.
Vykon sa najneskr po kadch desiatich rokoch prevdzky alebo pred optovnm uvedenm do prevdzky.

Ak nie je predpsan radn skka, je mon ju nahradi Odbornmi prehliadkami a odbornmi skkami.
Odborn prehliadka a odborn skka:
Preveruje bezpenos tch elektrickch zariaden, kde nie je predpsan radn skka.
Preverenie vykonva revzny technik (24) v predpsanch lehotch, o om aj vyhotov psomn dokument - (zpisnicu, revznu sprvu = Sprvu o OP a OS).
Sprva obsahuje:
a) nzov a sdlo prevdzkovatea
b) dtum, meno a priezvisko revzneho technika, rozsah a evidenn slo jeho osvedenia
c) druh odbornej prehliadky a odbornej skky
d) jednoznan oznaenie, druh a technick parametre kontrolovanho vyhradenho technickho zariadenia
e) daje meran
f) daje o tom, i a ako boli odstrnen nedostatky zisten pri predchdzajcej odbornej prehliadke a odbornej skke technickho zariadenia
g) zisten nedostatky
h) celkov zhodnotenie technickho zariadenia
i) nvrh opatren na odstrnenie zistench nedostatkov
j) podpis revzneho technika

Odborn prehliadku alebo odborn skku mono nahradi Opakovanou radnou skkou.
Od vykonania radnch skok pri dovoze alebo vvoze vyhradench technickch zariaden mono upusti ak s v slade so smernicami E a s opatren oznaenm CE.
Lehoty odbornch prehliadok a odbornch skok s definovan bezpenostno-technickmi poiadavkami.
S stanoven poda druhu prostredia poda druhu priestoru so zvenm rizikom ohrozenia osb .
V zkladnom prostred s lehoty kadch 5 rokov, v mokrom prostred kad1 rok a v prostred s nebezpeenstvom vbuchu kad 2 roky.
Poda poiadaviek na vykonvanie odbornch prehliadok a odbornch skok elektrickch zariaden rozdeujeme objekty do tried:
  • A - objekty bez nebezpeenstva vbuchu
  • B - objekty s nebezpeenstvom vbuchu
  • B1 - objekty s nebezpeenstvom vbuchu zahajce regulan stanice plynu
  • C - objekty podliehajce hlavnmu dozoru orgnov ttnej banskej sprvy
Odborn spsobilos
Odborn spsobilos na obsluhu vyhradench elektrickch zariaden sa preukazuje zpisom o zakolen, kde nesmie chba pouenie v rozsahu vykonvanej innosti a zacvienie na poskytnutie prvej pomoci pri raze elektrinou.
Pouenie me vykona pracovnk s kvalifikciou poda 21, 22, 23 a 24 Vyhlky .508/09 Z.z.
Obsluhou elektrickch zariaden pover organizcia len odborne spsobil osoby.
Odborn spsobilos obsluhy prever revzny technik (24).

Odborn spsobilos na innos - vrobu, mont a opravy vyhradench elektrickch zariaden - sa preukazuje osvedenm o odbornej spsobilosti, ktor vydva a aj skku realizuje oprvnen vzdelvacia organizcia.
Doba platnosti osvedenia je v prpade dodriavania bezpenostnch opatren 5 rokov. Po uplynut tejto doby je povinn aktualizan prprava

Elektrotechnik me vykonva na vyhradench technickch zariadeniach innos v rozsahu osvedenia, mus dodriava predpisy na ochranu zdravia a majetku, mus sa riadi bezpenostno-technickmi poiadavkami Mus ma ukonen elektrotechnick vzdelanie

Samostatn elektrotechnik me vykonva na vyhradench technickch zariadeniach samostatn innos v rozsahu osvedenia, riadi innos najviac 2 Elektrotechnikov, riadi innos Pouench pracovnkov bez obmedzenia ich potu.

Elektrotechnik na riadenie innosti alebo prevdzky me na vyhradench technickch zariadeniach riadi innos Pouench pracovnkov bez obmedzenia ich potu, riadi innos Elektrotechnikov bez obmedzenia ich potu, riadi innos Samostatnch elektrotechnikov bez obmedzenia ich potu

Osvedenie na vykonvanie innosti sa vydva na 5 rokov.
Fyzick osoba, ktor m osvedenie na vykonvanie innosti je povinn absolvova aktualizan odborn prpravu kadch5 rokov.
Odborn spsobilos na revzneho technika (24)sa preukazuje osvedenm o odbornej spsobilosti, ktor vydva a aj skku realizuje TI.
Technick inpekcia taktie uruje dobu platnosti osvedenia.
Revzny technik ( 24) taktie overuje zhody ach kusov EZ, na ktor bolo vydan osvedenie o typovej skke, so schvlenou kontruknou dokumentciou typu.
Pre Elektrotechnika na riadenie innosti alebo prevdzky a Revzneho technika sa do dky poadovanej praxe zapotava len doba vykonvania innosti na zariadeniach prslunho druhu a naptia.
Ak bola odborn prax preruen na dobu dlhiu ako 3 roky, zapotava sa len polovica praxe.
V prpade poruenia bezpenostnch opatren me IBP osvedenie odobra a po optovnom preskan znova vyda.
Inpekcia prce je systm opatren zameranch na utvranie pracovnch podmienok zaisujcich bezpenos a ochranu zdravia pri prci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.
Zkladn podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci ustanovuje Zkon . 124/2006 Z.z.
Zamestnanec m prvo odmietnu vykona prcu, ak sa dvodne domnieva, e je bezprostredne a vne ohrozen jeho ivot alebo zdravie.
ttnu sprvu v oblasti inpekcie prce vykonvaj:
- Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky
- Nrodn inpektort prce
- inpektorty prce
lohy bezpenostnotechnickej sluby vykonva bezpenostn technik a autorizovan bezpenostn technik.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA