�vod

Otzky A

Otzky skupiny A sa zaoberaj veobecnmi poiadavkami na ochranu pred NDN.
Tto problematiku riei:
STN 33 2000-4-41 - Elektrotechnick intalcie budov
AS 4: Zaistenie bezpenosti
KAPITOLA 41: Ochrana pred razom elektrickm prdom
S zameran na ochranu ivch a neivch ast pred nebezpenm dotykovm naptm.

(zmena:)
OCRANA IVCH AST = ZKLADN OCHRANA
OCRANA NEIVCH AST = OCHRANA PRI PORUCHE

Pred samotnm vymenovanm a charakterizovanm jednotlivch typov ochrn, treba spomen pojmy s touto tmou bezprostredne svisiace.
Otzky A
A.1 Pojmy
A.2 Typy ochrn pred NDN - NADPRDOV OCHRANA
A.2.1 Ochrana neivch ast - Ochrana pri poruche
A.2.1.1 Ochrana odpojenm - Typy siet, ochrann prvky
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TNS
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TNC
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TN-C-S
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TT
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti IT
A.2.1.1b Poistky
A.2.1.1b Istie
A.2.1.1b Chrnie
A.2.1.2 In ochrany
A.2.2 Ochrana ivch ast - Zkladn ochrana
A.2.2.1 Ochrana polohou
A.2.2.2 Ochrana zbranou
A.2.2.3 Ochrana krytm
A.2.2.4 Ochrana izolciou
A.2.3 Ochrana malm naptm
A.3 PREPOV OCHRANA - vntorn
A.4 PREPOV OCHRANA - vonkajia - Ochrana pred bleskom
A.5 Zhrnutie
A.6 Testov otzky

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA