�vod

Pojmy

Neiv as elektrickho zariadenia (EZ)

Je t as EZ, ktor je uren na to, aby ou v bezporuchovom stave nepretekal elektrick prd, alebo nebola pod naptm. Pri poruche vak tto situcia nasta me, lebo neiv as je z vodivho materilu (napr. kostra zariadenia).

Nebezpen dotykov naptie (NDN)

Vznik pri dotyku s asou EZ, ktor je pod naptm a hodnota naptia presahuje dovolen (bezpen medze). Dotyk me by jednoplov alebo dvojplov. Hodnota bezpenho naptia zvis od vekosti bezpenho prdu a odporu tela v danom prostred (U=R.I).

Bezpen prd

Je prd, z ktorho okruhu sa vieme vymani bez cudzej pomoci. Hodnota striedavho bezpenho prdu je 10 mA. Hodnota jednosmernho bezpenho prdu je 25 mA.

Jednoplov dotyk

Je dotyk tela jednej fzy, priom stojme na vodivej podloke.

Dvojplov dotyk

Je dotyk tela, stojaceho na izolovanej podloke, dvoch fz.

Bezpen naptie pre jednotliv prostredia:

Prostredie Odpor tela v danom prostred [Ω] Bezpen prd [mA] Bezpen naptie [V]
bezpen 5000 10 50
nebezpen 2400 10 24
zvl᚝ nebezpen 1200 10 12

Rozdelenie elektrickch napt poda vekosti:

  Striedav Jednosmern
  • mn - mal naptie
do 50 V vrtane do 120 V vrtane
  • nn - nzke naptie
50 V - 600 V (medzi krajnmi vodimi a zemou)
50 V - 1000 V (medzi krajnmi vodimi)
120 V - 900 V
  • vn - vysok naptie
0,6 kV - 30 kV (medzi krajnmi vodimi a zemou)
1 kV - 52 kV (medzi krajnmi vodimi)
 
  • vvn - vemi vysok naptie
30 kV -171 kV (medzi krajnmi vodimi a zemou)
52 kV - 300 kV (medzi krajnmi vodimi)
 
  • zvn - zvl᚝ vysok naptie
od 300 kV do 800 kV  

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA