�vod

TNS

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TNS patr medzi ochranu "nulovanm", kde elektrick zariadenie je pripojen cez nulovac vodi a ten je spojen s uzlom zdroja.

Zemn odpor uzla zdroja je 5 Ω, v saench pdnych podmienkach maximlne do 15 Ω.

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja v ase kratom, ne by dolo k razu elektrickm prdom.
Doba vypnutia pre napov hladinu 230 V je 0,4s.

Odpojenie je zabezpeen vypnacmi prvkami, ku ktorm je poruchov prd z neivej asti priveden vodiom PE.
Vodi PE je separovan, take pln len funkciu ochrannho vodia v poruchovom stave.
V bezporuchovom staveje obvod uzatvran taktie separovanm vodiom N.

Zareagovanie vypnacieho prvku je zabezpeen dimenzovanm vodia PE.
Jeho prierez sa stanov z impedancie vypnacej sluky (porucha - uzol - vypnac prvok - porucha) .
Zo znmeho fzovho naptia Uf a vypnacieho prdu istiaceho prvku Iv meme vypota impedanciu sluky. Admitancia je znma poda charakteru pripojench spotrebiov, take moeme vypota hodnotu odporu vodia PE a samozrejme aj jeho prierez.
TNS
TNS

Zapojenie jednofzovch zsuviek v jednotlivch typoch siet:

Zsuvky
Zsuvka TNS :
TNS
TNS

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA