�vod

TNC

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TNS patr medzi ochranu "nulovanm", kde elektrick zariadenie je pripojen cez nulovac vodi a ten je spojen s uzlom zdroja.

Zemn odpor uzla zdroja je 5 Ω, v saench pdnych podmienkach maximlne do 15 Ω.

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja v ase kratom, ne by dolo k razu elektrickm prdom.
Doba vypnutia pre napov hladinu 230 V je 0,4s.

Odpojenie je zabezpeen vypnacmi prvkami, ku ktorm je poruchov prd z neivej asti priveden vodiom PEN.
Vodi PEN je kombinovan, take pln funkciu ochrannho vodia v poruchovom stave a pracovnho vodia v bezporuchovom stave.

Zareagovanie vypnacieho prvku je zabezpeen dimenzovanm vodia PEN.
Jeho prierez sa stanov z impedancie vypnacej sluky (porucha - uzol - vypnac prvok - porucha) .
Zo znmeho fzovho naptia Uf a vypnacieho prdu istiaceho prvku Iv meme vypota impedanciu sluky. Admitancia je znma poda charakteru pripojench spotrebiov, take moeme vypota hodnotu odporu vodia PEN a samozrejme aj jeho prierez.
TNC
Pre vodi PEN stanovme prierez najbli vy v rade (pre Cu je to 16 mm2 najmenej)
TNC

Zapojenie jednofzovch zsuviek v jednotlivch typoch siet:

Zsuvky
Zsuvka TNC

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA