�vod

TNC-S

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TNC-S patr medzi ochranu "nulovanm", kde elektrick zariadenie je pripojen cez nulovac vodi a ten je spojen s uzlom zdroja.
Sie TNC-S je rozdelen na dve asti. V prvej asti je to vlastne sie TNC, kde poruchov aj bezporuchov prd je veden kombinovanm vodiom PEN. V mieste siete, kde z dvodu zabezpeenia vej bezpenosti (nemocnica) chceme poui sie TNS, uzemnme vodi PEN, ktor rozdelme na dva separovan vodie PE a N. alej u pokrauje sie TNS a optovn zlenie vodiov PE a N u nie je dovolen.
Podmienky pre sie TNC-S s ako pre siete TNS a TNC (impedancia vypnacej sluky).
Zemn odpor uzla zdroja je 5 Ω, v saench pdnych podmienkach maximlne do 15 Ω.
TNCS

Zapojenie jednofzovch zsuviek v jednotlivch typoch siet:

Zsuvky

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA