�vod

TT

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TT patr medzi ochrany "zemnenm", ktorej podstata spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja pomocou vypnacch prvkov. Poruchov prd sa k nim dostva zemou.
V sieti TT je uzol zdroja uzemnen, ako aj neiv as elektrickho zariadenia je uzemnen. Porucha sa z kostry zvedie vodiom PE na zem a zemou k uzlu zdroja.
Vychdzajc zo vzahu pre hodnotu odporu Rt:
TT
Meme poveda, e tto ochrana m obmedzenie len na vkonovo mal spotrebie isten istimi do 10 A.
TT

Zapojenie jednofzovch zsuviek v jednotlivch typoch siet:

Zsuvky
TT

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA