�vod

IT

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti IT patr medzi ochrany "zemnenm", ktorej podstata spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja pomocou vypnacch prvkov.
Poruchov prd sa k nim dostva zemou a vypnacie prvky zareaguj v ase kratom, ne dochdza k razu elektrickm prdom.
Doba vypnutia pre napov hladinu 230 V je 0,4s.

V sieti IT je uzol zdroja izolovan a neiv as zariadenia je spojen vodiom PE so zemou.

Kee uzol zdroja nie je uzemnen, pri jednej poruche (jednoplovom zemnom spojen) sa nem kadia uzavrie obvod s poruchovm prdom, ie k nebezpenmu dotykovmu naptiu nedochdza.
Porucha nie je odstrnen okamite vypnacmi prvkami, ale poda monosti v o najkratom ase, mechanicky, na zklade oznamu strcom izolcie.

Akonhle dochdza k poruche na dvoch zariadeniach (dvojplov zemn spojenie), poruchov prd sa uzatvra zemou medzi jednotlivmi zariadeniami a vypnac prvok odpoj jedno z nich.
Druh zostva pripojen, ale to je situcia s jednoplovm zemnm spojenm.
IT

Zapojenie jednofzovch zsuviek v jednotlivch typoch siet:

Zsuvky

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA