�vod

Poistky

S jednorazov istiace prvky chrniace obvod pred nadprdom (skrat a preaenie). Skladaj sa z pevnho poistkovho spodku, odmontovatenej hlavice a vymenitenej vloky. Vloka obsahuje tavn drtik, ktor je sasou obvodu. Jeho prierez je dimenzovan poda vypnacieho prdu, pri ktorom m poistka reagova. Po prekroen vypnacieho prdu sa tavn drtik pretav a poistka mechanicky preru obvod.

Menovit vypnacie prdy poistiek (aj s prslunm farebnm znaenm) pouvanch v domcnostiach s:

 • 6 A (zelen)
 • 10 A (erven)
 • 16 A (ed)
 • 20 A (modr)
 • 25 A (lt)

Vypnacia charakteristika poistky

je zvislos "n" nsobku menovitho prdu od asu vypnutia: n . In = f (t).

Poda asu vypnutia (rchlosti reakcie na nadprd) sa poistky delia na:

 • pomal S (slow)
 • normlne T (time)
 • rchle F (fast)

Vypnacia charakteristika

Ako z obrzku vidno, pri tom istom "n" nsobku menovitho prdu In vypna F poistka v najkratom ase, poistka T v ase o nieo dlhom a poistka S v ase najdlhom.

Poda spsobu vyhotovenia (rchlosti reakcie na nadprd) sa poistky delia na:

 • zvitov
 • noov
 • valcov


Zvitov
Zvitov tavn poistka
Skladaj sa z:
 • pevnho poistkovho spodku
 • odmontovatenej hlavice
 • vymenitenej vloky
Keramick vloka obsahuje tavn drtik, ktor je sasou obvodu. Jeho prierez je dimenzovan poda vypnacieho prdu, pri ktorom m poistka reagova. Po prekroen vypnacieho prdu sa tavn drtik pretav a poistka mechanicky preru obvod. Tavn drtik je v keramickom puzdre vloky obsypan kremiitm pieskom, v ktorom djde k jeho prepleniu. Na dne poistkovho spodku je umiestnen keramick prstenec s kontaktom pre vymeniten vloku. Priemer prstenca je zvisl od menovitho prdu (dimenzie) poistkovej vymenitenej vloky, pre ktor je uren. m je dimenzia poistky vyia, tm m aj kontakt na poistke v priemer. Do kontaktu na dne poistkovho spodku preto nie je mon omylom vloi vymeniten vloku vyej dimenzie. Na keramickom prstenci s kontaktom pre vymeniten vloku je vdy dimenzia vyznaen textom aj farebne.

Noov poistky
Noov tavn poistka
Noov tavn poistka so
Zkladom noovej poistky je keramickm dut kvder. Na jeho dvoch protiahlch stranch s umiestnen noov kontakty. Tieto kontakty s tvoren pevnmi kovovmi odliatkami, ktor s na spodnej asti zabrsen do tvaru psmena V.
Vekos noovej poistky je zvisl od jej menovitej hodnoty. m je menovit hodnota poistky vyia, tm je v typov rozmer jej keramickho kvdra. Jednmu typovmu rozmeru pritom zodpoved viac menovitch hodnt noovej poistky (vrchn obrzok).
Noov poistky sa vkladaj pomocou pecilneho nstroja - "ehliky" do driaku noovej poistky. Driak noovej poistky tvor robustn keramick zklad, do ktorho s na dvoch jeho koncoch umiestnen kontakty.
Kontakty s tvoren dvomi kovovmi psmi, ktor s k sebe pritlan napruenou zvierkou. Medzi tieto dva kovov psy sa vklad kontakt noovej poistky. Ten je zo spodnej asti prve preto zabrsen do psmena V, aby pri jeho vkladan medzi psov kontakty poistkovho driaka, sa tieto od seba napriek naprueniu mechanicky oddialili a umonili zasunutie noovej poistky do jej driaku.
Na manipulciu s noovou poistkou v driaku pri jej zasvan alebo vyberan je treba poui silu. Kontakty medzi poistkou a driakom s mechanicky vemi pevn, aby bol minimalizovan prechodov odpor medzi nimi.
S noovou poistkou manipulujeme pri jej vkladan a vyberan z driaka len pomocou na to urenho nstroja (stredn obrzok). Je tvoren izolanm (bakelitovm) dradlom, ktor sa pohodlne dr v ruke aj pri vynaloen vekej sily potrebnej na zasunutie alebo vybratie noovej poistky z jej driaku. Na vrchnej asti rukovte je tlaidlo, pomocou ktorho vieme noov poistku uvoni. Na spodnej asti rukovte s dva otvory, do ktorch zasunieme dve konzoly na kontaktoch noovej poistky. Pri ich zasunut stlame tlaidlo na rukovti. Tmto nstrojom poistku zasunieme do svojho driaku. Potom op stlame tlaidlo, m tento nstroj uvonme z noovej poistky.
Noov poistky nikdy do driakov nevkladme ani z nich nevyberme inmi nstrojmi! (kliete, penie skrutkovaom a pod.)
Valcov
Valcov poistky sa vyrbaj v celej kle menovitch prdov od 2 A do 63 A .
Valcov tavn poistka
Valcov poistky umiestujeme do tzv. odpnaov. Odpna navonok kontrukne zodpoved vyhotoveniu benho istia. Na prednom ttku odpnaa sa vak nachdza chytka. Uchopenm chytky a jej pritiahnutm k sebe otvorme dvierka, v ktorch je dutina pre prslun priemer poistky. Valcov poistku zasunieme do dutinky v dvierkach odpnaa a dvierka zatvorme.
Odpna je teda kontrukn prvok, do ktorho umiestnime valcov poistku prslunej menovitej hodnoty. Zrove umouje pohodln a bezpen vmenu preplenej poistky bez pouitia pecilneho nstroja.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA