�vod

Chrnie

Napov:

Podstata spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja v ase kratom ako 0,2 s. Odpojen s vetky fzy vrtane strednho vodia N (to znamen, e prenos poruchy na bezporuchov zariadenie je vylen).
Odpojenie od zdroja je zabezpeen vypnacou cievkou VC, ktor informciu o vskyte naptia na kostre zska vodiom PE. Na cievke sa naindukuje naptie a magnetick sila pritiahne kontakty, m sa vetky tyri vodie odpoja.
Napov chrni

Prdov:

chranic
lohou prdovho chrnia je odpoji od napjania elektrick zariadenie najneskr do 0,2 sekundy, ak rozdiel prdov do zariadenia vtekajcich a zo zariadenia vytekajcich prekro tzv. vybavovac prd prdovho chrnia.
Vybavovac prd prdovho chrnia je vo vetkch priestoroch stanoven na hodnotu
  • 30 mA (pre menovit prd I < 32 A)
  • 100 mA (pre menovit prd I > 32 A)
Vnimkou s priestory so zvenm poiarnym rizikom, kde je jeho hodnota stanoven na 300 mA.

Vybavovac prd prdovho chrnia predstavuje max. hodnotu poruchovho prdu, pri ktorom prdov chrni odpoj elektrick zariadenie od napjania. Odpojene obvodu alebo zariadenia prdovm chrniom volme vybavenie.
Prdov chrni predstavuje doplnkov ochranu pred razom elektrickm prdom. Preto ho nikdy nesmieme poui samostatne. K prdovmu chrniu mus by pred napjanm zariadenm vdy ete zapojen isti alebo poistka.
Podstata spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja v ase kratom ako 0,2 s. Odpojen s vetky fzy vrtane strednho vodia N (to znamen, e prenos poruchy na bezporuchov zariadenie je vylen).
Odpojenie od zdroja je zabezpeen stovm transformtorom, ktor tvor hlavn as prdovho chrania.
Primrnu stranu stovho transformtora tvoria tyri vodie (tri fzy a neutrlny vodi N). Stov transformtor vykazuje set okamitch hodnt pritekajceho prdu fzami a odtekajceho prdu vodiom N. V bezporuchovom stave je tento set rovn nule (o pritieklo aj odtieklo), take sekundrna strana transformtora je v kudovom reime. A ke primrna strana transformtora zaznamen zmenu, na sekundrnej strane sa naindukuje naptie a magnetick pole silou odtiahne kontakty a odpoj vetky tyri vodie kontaktami prechdzajce.
Zmena na primrnej asti je spsoben rozdielnymi hodnotami prdov prichdzajcich a odchdzajcich. o sa stane pri poruche? Pri poruche ide poruchov prd zemou do uzla a potom na primrnu stranu. Tu transformtor zaregistruje in prdov pomery a set okamitch hodnt prdov u nie je nula. To sa stva podnetom pre sekundrnu as transformtora. Rozdielov vypnac prd, na ktor chrni reaguje, je do 30 mA.
Prdov chrni Prdov chrni
Prdov chrni

K zveniu hodnoty prdu pretekajceho zariadenm len na jednom vodi me djs napr. tak, e sa dotkneme jednho z napjacch vodiov zariadenia (fzov alebo nulov) na nechrnenej asti elektrickho zariadenia. Vtedy zane telom preteka prd z fzovho alebo nulovho vodia do zeme. Ak tento prd prekro hodnotu max. 30 mA (max. bezpen prd pre loveka), prdov chrni odpoj napjanie elektrickho zariadenia.
pecilnym prpadom s priestory so zvenm poiarnym rizikom. S to priestory, kde charakter ich prevedenia me spsobi zven riziko renia poiaru. Pritom potrebujeme zabezpei ochranu osb, ale i o najdlhiu funknos zariaden, ktor s poiarom ohrozen. Tu volme prdov chrni s menovitm vypnacm prdom 300 mA. Pouva sa napr. v divadlch pre napjanie javiskovej techniky, kde bvaj steny a podlahy obloen rznymi textliami. Pod nimi s veden kblov rozvody pre napjanie rznych zariaden. Tie by mali by funkn o najdlhiu dobu i pri poiari, kde predpokladme elektrick zvody medzi jednotlivmi vodimi v kbloch v dsledku ich tepelnho pokodenia.
Prdov chrni musme dnes u poui vo vetkch zsuvkovch obvodoch a svetelnch obvodoch. (STN 33 2000-4-41).
pecilnu pozornos venujeme elektrickm zsuvkm
  • v kpeni (30 mA)
  • v zdravotnckych intalciach (30 mA)
  • ktor napjaj zariadenia pouvan v exteriri (kosaka, cirkulr, istika vody v bazne, ponorn erpadlo do studne a pod.) (30 mA)
  • v priestoroch so zvenm poiarnym rizikom (300 mA)
Kad prdov chrni m na prednej stene testovacie tlaidlo. Po jeho stlaen sa prdov chrni aktivuje ? vybav a odpoj napjan zariadenia a obvody, o je indikovan prepnutm pkovho ovldaa na jeho prednej strane na jeho doln pozciu. Na obnovenie normlneho prevdzkovho stavu prdovho chrnia je potrebn pkov ovlda prepn do jeho hornej pozcie podobne, ako sme zvyknut pri istioch.
Za prdovm chrniom musme zapoji ete istie alebo poistky, ktor istia jednotliv sveteln, zsuvkov alebo technologick obvody.
Isti
Niektor prdov chrnie s vyrban tak, e obsahuj u zabudovan jeden isti.
Neodpora sa zapojenie len jednho prdovho chrnia na prvode do hlavnho alebo podrunho rozvdzaa. Ak je na jeden prdov chrni pripojench vea spotrebiov, stva sa, e prdov chrni vybav bez zjavnej priny. Rozdielov prd pretekajci vetkmi tmito spotrebimi me by aj za normlnych prevdzkovch podmienok na hranici, kedy prdov chrni vybavuje. Z tohto dvodu je potrebn rozdeli vetky istie v rozvdzai do viacerch sekci, ktor s zvl᚝ napjan cez v poet prdovch chrniov.
Prdov chrni sa dnes predva aj v preveden adaptra do elektrickej zsuvky. Meme ho poui ako doplnkov ochranu tam, kde s zsuvkov obvody chrnen len istiom alebo poistkou. Tento adaptr zasunieme do takto chrnenej zsuvky. Na vstupe adaptra je u k dispozcii zsuvka chrnen prdovm chrniom.
Prdov chrnie je mon poui len v sieach TN-S!

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA