�vod

Ochrana malm naptm

Touto ochranou chrnime iv i neiv asti elektrickch zariaden.
Ochrana malm naptm zabezpeuje, e menovit napjacie naptie obvodu neprekro hodnotu bezpenho naptia.

Obvody s napjan zo zdrojov:

 • SELV
 • PELV
 • FELV
Skratky ELV vyjadruj vznam obvodu ? extra low voltage (mal naptie).

Zkladom tchto zdrojov je:

1. Bezpenostn oddeovac transformtor

Na jeho vstupe sa objav naptie do 50V (nie je to len oddeovac transformtor, ktor oddeuje vstup od vstupu)

2. Prdov zdroj

Motorgenertor vo funkcii oddeovacieho transformtora

3. Elektrochemick zdroj - batria

Obvod SELV:

 • nesmie ma iv asti spojen so zemou alebo so ivmi asami inch obvodov alebo s ochrannmi vodimi inch obvodov. iv asti sa musia od obvodov s vym naptm oddeli ochrannm oddelenm (priestorovm, izolciou).
 • neiv asti sa nesm spja so zemou, s cudzmi vodivmi asami, s ochrannmi vodimi inch obvodov

Obvod PELV:

 • iv asti s spojen so zemou (naprklad pripojenm na ochrann vodi primrneho okruhu intalcie), musia sa od obvodov s vym naptm oddeli ochrannm oddelenm (priestorovm, izolciou)
 • ochrana pred dotykom ivch ast je zabezpeen zbranou, krytm aspo IP 2X, izolciou

Porovnanie obvodov SELV a PELV:

SELV je izolovan, ie pri zemnom spojen sa ni nedeje.
PELV je uzemnen, take pri zemnom spojen dochdza ku skratu, ALE m vy stupe izolcie.
Kombincioou obvodov SELV a PELV sa zska obvod FELV.

Obvod FELV:

 • iv asti s pred dotykom chrnen zbranou, krytmi, izolciou
 • neiv asti obvodu FELV s pripojen na ochrann vodi primrnej siete
 • obvod je od obvodov s vym naptm oddelen izolciou
Obvod FELV sa pouva napr. pre napjanie ovldacch obvodov obrbacch strojov, kde tieto stroje s napjan z energetickej siete. Bolo by zbyton, aby ovldacie obvody plnili podmienky SELV, PELV, lebo kostra stroja, ktorej sa obsluha dotka, je pripojen na ochrann vodi.

Vidlice a zsuvky obvodov:

 • nesm sa da poui pri obvodoch s inm naptm
 • nesm sa da medzi sebou zameni (pre SELV nemaj kontakt na ochrann vodi, pre PELV maj)
SELV

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA