�vod

Prepov ochrana - vntorn (SPD - Surge Protection Device)

Prepov ochrana (tie nazvan zvodi preptia) chrni elektrick zariadenia pred pokodenm preptm v elektrickej rozvodnej sieti.
Preptie vznik predovetkm indukciou vetkch elektromagnetickch pol nachdzajcich sa v okol ruenho vodia (indukn stroje, rdiov vysielae, elektromagnetick polia v okol sbene vedench a kriujcich kblov a vodiov).
Z hadiska ochrany elektrickch zariaden pred preptm vak ben ruenie nepredstavuje podstatn riziko. Preptie sa do rozvodnej siete indukuje predovetkm z rznych impulznch zdrojov, ktor sa dnes pouvaj napr. na napjanie vpotovej techniky, spusten vekch induknch strojov, spusten poruchovch zariaden, ale najv zdroj preptia predstavuj atmosfrick vboje - blesky.
pecifickm prpadom zdroja extrmneho preptia je jadrov vbuch, ktor sa vak vyskytuje ojedinele a ako prrodn kaz na naej plante sa nevyskytuje vbec.

Prepov ochrany sa rozdeuj do nasledovnch troch kategri. Ich radenie a funkcia s presne definovan.
 • SPD Typ B
 • SPD Typ C
 • SPD Typ D

Typ B zapja sa v elektromernej skrini, resp. hlavnom rozvdzai pred elektromer (hrub prepov ochrana na zvod bleskovho prdu, ochrni predovetkm elektromer)

Typ C zapja sa v podrunom rozvdzai (zvod preptia pre citlivejie zariadenia, chrni istie, prdov chrnie, pomocn rel, stkae,pred ktor sa zapja)

Typ B+C

Typ D zapja sa do elektrickej zsuvky, vyrba sa v preveden adaptra do zsuvky, predlovaky s viacermi zsuvkami chrnenmi prepovou ochranou, alebo je prepov ochrana priamo sasou elektrickej zsuvky v podomietkovom preveden (jemn zvod malho preptia pre citliv elektronick zariadenia)

Postupnos zapojenia jednotlivch typov ochrn

SPD sa zapja v jednotlivch typoch siet nasledovne:
 • TN-C :
  - na vstup SPD fzov vodie L1, L2, L3
  - na vstup SPD vodi PEN pripojen na ekvipotencilnu svorku v rozvdzai
 • TN-S :
  - na vstup SPD fzov vodie L1, L2, L3, N
  - na vstup SPD vodi PE pripojen na ekvipotencilnu svorku v rozvdzai

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA