�vod

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja

Ochranu odpojenm od zdroja zabezpeuj dva faktory:

  • ochrann prvky (poistky, istie, napov chrni, prdov chrni)
  • typ siete (TNC, TNS, TNC-S, TT, IT)
Zmyslom odpojenia od zdroja v prpade poruchy zariadenia (naptie sa nachdza na neivej asti ) je vyradi chybn obvod z prevdzky skr, ne nebezpen dotykov naptie prekro dovolen limitn hodnoty (striedav 50 V alebo jednosmern 120 V). Odpojenie vykonaj automaticky ochrann prvky v ase kratom, ne by boli inky elektrickho prdu na udsk organizmus kodliv. as vypnutia zvis od menovitho naptia zariadenia, jeho uzemnenia a kriviek razovosti.

Ochrann prvky

Samoinn odpojenie od zdroja je realizovan vypnacmi prvkami, ktor musia v dohovorenom ase (ase kratom, ne by mohlo djs k razu elektrickm prdom) zvislom od napovej hladiny, na ktorej je EZ prevdzkovan, odpoji poruchov zariadenie od zdroja.

Vypnacie prvky s:

  • poistky
  • istie
  • chrnie (napov, prdov)
U [V] as odpojenia [s]
230 0,4
400 0,2
> 400 0,1

Typy siet

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TNC, TNS, TN-C-S je vlastne ochrana s pvodnm nzvom "NULOVANIE".
Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TT, IT je vlastne ochrana s pvodnm nzvom "ZEMNENIE".

Vznam psmen oznaujcich siete:

Prv psmeno:

T alebo I uruje vzah uzla sekundrneho vinutia napjacieho transformtora k uzemneniu. Ak je uzol sekundrneho vinutia napjacieho transformtora uzemnen, potom je prv psmeno T (od panielskeho slova terre = zem). Ak uzol sekundrneho vinutia napjacieho transformtora uzemnen nie je, je izolovan, potom je prv psmeno I (od panielskeho slova isolution).

Druh psmeno:

T alebo N uruje vzah neivej asti k uzemneniu. Ak je neiv as uzemnen, potom je druh psmeno T (terre). Ak uzemnen nie je, potom je spojen s vodiom N a druh psmeno je N.

Tretie psmeno:

C alebo S uruje vzah medzi vodiom PE a N. Ak s zlen do jednho vodia PEN, tak je tretie psmeno C (od panielskeho slova combination). Ak s vodie samostatn, tak je tretie psmeno S (od panielskeho slova separation).

Vznam psmen je zrejm z nasledovnch schm:

Typ siet
Vodi PE je ochrann vodi. M za lohu zvdza poruchov prd.
Vodi N je pracovn (neutrlny) vodi. M za lohu vies bezporuchov (prevdzkov) prd (uzatvra obvod).
Vodi PEN je kombinovan vodi, ktorm v bezporuchovom stave pretek prevdzkov prd, avak pri poruche odvdza z kostry poruchu.

Neiv asti netreba chrni ak:

Podmienky uzemovania:

  • celkov zemn odpor nulovacch vodiov transformtora vrtane jeho uzemnenho nulovho bodu nem by v ne 2 Ω
  • zemn odpor pracovnho uzemnenia nulovho bodu v bench podmienkach nem by v ne 5 Ω. V zhorench podmienkach maximlne do 15 Ω
  • ochrann vodi (PE alebo PEN) pri vzdunch rozvodoch sa mus zemni kadch 500 m, na koncoch veden a na konci odboiek dlhch ako 200 m
  • v objektoch s vlastnm transformtorom sa mus ochrann vodi zemni pri hlavnom rozvdzai

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA