�vod

In ochrany neivch ast EZ

Ochrana nevodivm okolm

Toto ochrann opatrenie m zabrni sasnmu dotyku ast, ktor mu ma v dsledku poruenia zkladnej izolcie ivch ast rzny potencil.
Mus by znemonen sasn dotyk dvoch neivch ast, alebo neivej asti a cudzej vodivej asti.
V priestoroch s nevodivm okolm nesmie by iadny ochrann vodi.
Priestor s nevodivm okolm m izolan podlahu a izolan steny, priom ich vzjomn usporiadanie mus by v zmysle normy.
Aby sa izolan podlaha a izolan steny nepovaovali za cudzie vodiv asti, musia spa tieto izolan hodnoty:
  • 50 kΩ pri menovitom napt intalcie do 500 V
  • 100 kΩ pri menovitom napt intalcie nad 500 V

Ochrana neuzemnenm pospjanm

Pospojovanie
Toto ochrann opatrenie m zabrni vskytu NDN.
Vodie pospjania musia spoji vetky neiv asti a cudzie vodiv asti, ktor s sasne prstupn dotyku. Tmto docielime ich spolon potencil. Sstava miestneho pospjania nesmie ma elektrick spojenie so zemou. Musia sa urobi opatrenia, aby osoby vstupujce do miesta chrnenho pospjanm neboli ohrozen nebezpenm rozdielom potencilov, najm ak je vodiv, od zeme izolovan podlaha spojen s neuzemnenm pospjanm.

Ochrana elektrickm oddelenm

Oddeovac transformtor
elom elektrickho oddelenia obvodu je zabrni razu elektrickm prdom, ktor me vznikn pri dotyku s neivmi asami, ak s pod naptm pri poruche zkladnej izolcie obvodu.
Obvod sa mus napja cez oddeovac zdroj (oddeovac transformtor), to znamen, e neiv asti na pripojen s galvanicky oddelen od zeme. Tm je zabezpeen, e pri poruche sa nem kadia uzavrie obvod s poruchovm prdom.
Naptie elektricky oddelenho obvodu nesmie by vyie ako 500 V.
iv asti oddelenho obvodu sa nesm spoji s inm obvodom alebo so zemou.

Ochrana pouitm zariadenia triedy ochrany II

elom tohto druhu ochrany je zabrni vskytu NDN na prstupnch astiach elektrickch zariaden pri poruche zkladnej izolcie.
Tto ochrana sa zaisuje typovo odskanmi elektrickmi zariadeniami. Tieto zariadenia nemaj kontakt na pripojenie ochrannho vodia, maj dvojit alebo zosilnen izolciu. S to celky vyrban priemyselne, izolane plne kryt. Oznauj sa znakou . 5172 : "Zariadenia triedy ochrany II".

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA