�vod

Zhrnutie - Otzky A

Pred nebezpenm dotykovm naptm (NDN) chrnime iv asti (vodie vedce prd) i neiv asti (kostra) elektrickch zariaden.
iv asti chrnime polohou, zbranou, krytm a izolciou.
Zbrana na rozdiel od krytu nie je priamo sasou elektrickho predmetu.
Prv povinn slo pri ochrane krytm, ktor nasleduje za symbolom IP (International Protection) vyjadruje stupe ochrany pred vniknutm cudzieho telesa. Me nadobda hodnoty 0-6.
Druh povinn slo pri ochrane krytm, ktor nasleduje za symbolom IP (International Protection) vyjadruje stupe ochrany pred vniknutm vody. Me nadobda hodnoty 0-8.
Najni prakticky pouiten stupe ochrany krytom je IP 2X (okrem vmeny poistiek a iaroviek).
Izolcia je znemonenie nebezpenho dotyku ivch ast zariadenia. Lakovanie, smaltovanie a natieranie farbou sa za takto izolciu nepovauje. Izolcia je navrhovan pre menovit naptia a oakvan preptia.
Ochrana neivch ast elektrickho zariadenia sa realizuje samoinnm odpojenm od siete, nevodivm okolm, neuzemnenm pospjanm, oddelenm obvodov, pouitm zariadenia triedy ochrany II.
Samoinn odpojenie od zdroja sa realizuje v sieach TNC, TNS, TNC-S, IT, TT pomocou ochrannch prvkov.
Ochrannmi prvkami s poistky, istie a chrnie (prdov a napov).
Ochrana odpojenm od zdroja v sieti TN spova v odpojen poruchovej asti EZ od zdroja, priom sa pouva na odpojenie ochrann vodi PE, ktor je spojen s uzlom zdroja.
Ochrann vodi sa nesmie isti.
Celkov zemn odpor nulovacch vodiov transformtora vrtane jeho uzemnenho nulovho bodu nem by v ne 2 Ω.
Zemn odpor pracovnho uzemnenia nulovho bodu v bench podmienkach nem by v ne 5 Ω. V zhorench podmienkach maximlne do 15 Ω.
Ochrann vodi (PE alebo PEN) pri vzdunch rozvodoch sa mus zemni kadch 500 m, na koncoch veden a na konci odboiek dlhch ako 200 m.
V objektoch s vlastnm transformtorom sa mus ochrann vodi zemni pri hlavnom rozvdzai.
Podstata ochrany zemnenm (siete IT, TT) spova v spojen neivej asti EZ so zemou a v pouit zeme na vedenie poruchovho prdu.
Je potrebn, aby ochrann kolky zsuviek pri ochrane zemnenm boli spojen zemniom so zemou.
Nie je dovolen, aby sa pri ochrane zemnenm pripjali neiv asti EZ na stredn vodi rozvodnej sstavy.
Ochrana chrnimi spova v samoinnom odpojen zariadenia od elektrickej siete, ke na chrnenej asti naptie prekro hodnotu dovolenho naptia, alebo poruchov prd prekro dovolen hranice. Vypnutie nastva v ase do 0,2 s, priom chrni vypne vetky pracovn vodie (fzy a neutrlny vodi).
Vypnacia cievka ochrannej spte napovho chrnia sa pripja jednm koncom na neiv as a druhm koncom na svoj uzemova.
V prdovom chrnii za normlneho stavu je geometrick set pritekajcich a odtekajcich prdov rovn nule. Cez jeho stov transformtor sa ved vetky pracovn vodie ( L1, L2, L3, N ).
Stredn vodi N je vdy pripojen na uzol transformtora a vdy je spojen so zemou, okrem siete IT.
Ochrana, kde sa navzjom pospjaj vetky neiv asti EZ, ktor sa maj chrni a tie sa pospjaj so vetkmi kovovmi vodivmi asami na okol, sa nazva ochrana pospjanm.
Zmyslom ochrany pospjanm je uvedenie ast (ivch, neivch, vodivch) na rovnak potencil.
Podstata ochrany oddelenm obvodov spova vo vytvoren dokonale izolane oddelenho prdovho obvodu od obvodov rozvodnej sstavy, priom naptie elektricky oddelenho obvodu nesmie prekroi 500 V a neiv asti elektrickho obvodu musia by spojen.
Ochranu ivch i neivch ast elektrickho zariadenia realizujeme pomocou bezpenho naptia.
Podstata ochrany bezpenm malm naptm spova v zabrnen monosti vzniku NDN na neivch astiach EZ pouitm bezpenho naptia pre iv asti. Toto zabezpeuj obvody SELV, PELV, FELV.
Prepov ochrana
Oznaenie pre prepov ochranu je SPD. Typy prepovch ochrn s : B,C,D.
Bleskozvod
Kad bleskozvod m tieto tri hlavn asti:
- zachytvacie zariadenie
- zvody
- uzemovae

Nhodn zberae bleskozvodu tvoria kovov predmety, ktor s sasou chrnenho objektu.

Vrcholov uhol kuea ochrannho priestoru tyovho bleskozvodu je 112.

Poet zvodov bleskozvodu sa riadi:
- pdorysnmi rozmermi
- tvarom strechy
- vkou objektu

Pri vonkajch zvodoch bleskozvodov sa skobn svorka montuje vo vke 1,8 a 2,0 m nad zemou.

Zhotoven uzemovae bleskozvodov sa vyhotovuj vtedy, ak odpor nhodnch nevyhovuje.

Ako nhodn uzemovae bleskozvodov sa nesm poui rozvody plynu, horavch kvapaln a vykurovacch mdi.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA