�vod

Skúšanie ochrany samočinným odpojením od zdroja v sieti TT (ochrany zemnením)

Úloha

V sieti TT overte ochranu samočinným odpojením od zdroja.

Teoretický úvod

Ochrana samočinným odpojením od zdroja v sieti TT patrí medzi ochrany "zemnením", ktorej podstata spočíva v odpojení poruchového zariadenia od zdroja pomocou vypínacích prvkov v čase kratšom, než by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom (pre sieťové napätie 230 V je to maximálne 0,4 s.).
To znamená, že vypínacie prvky musia do 0,4 s vypnúť zariadenie od zdrojam, ak sa na kostre objaví väčšie napätie, než je dovolené (v bezpečnom - suchom - prostredí je to 50 V).
Poruchový prúd sa k nim dostáva zemou.
V sieti TT je uzol zdroja uzemnený (pracovné uzemnenie), ako aj neživá časť elektrického zariadenia je uzemnená (ochranné uzemnenie).

Uzemnenie tvorí :

  • zemný zvod
  • uzemňovač

Zemný zvod

Zvod spája uzemňovač s uzemňovaným zariadením (kostrou). Je to ochranný vodič PE.

Uzemňovač

Uzemňovač je kovový vodič obklopený zemou, ktorý umožňuje prechod prúdu z vodiča do zeme. Uzemňovač môže mať tvar dosky, rúrky, tyče alebo pásu.
Porucha sa z kostry zvedie vodičom PE na zem a zemou k uzlu zdroja.
Aby vypínacie prvky zareagovali v dohovorenom čase, musí byť odpor zemnenia vhodne nadimenzovaný.

Postup merania

Ochranné uzemnenie sa spojí cez regulačný odpor R s niektorým neuzemneným krajným vodičom.
Voltmetrom V sa meria poruchové napätie medzi ochranným uzemnením a sondou, ktorá je mimo dosah vplyvu ochranného uzemnenia.
Regulačným odporom R sa nastaví na voltmetri V dovolené dotykové - bezpečné - napätie 50 V. Po nastavení tejto hodnoty napätia musí vypnúť predradené istenie.
Ak ostane napätie aj pri úplnom vyradení odporu R - skrat - pod hodnotou 50 V, tak uzemnenie vyhovuje aj v prípade, že vypínacie prvky nevypnú.
Pre odpory musí platiť : Rv + R2 = 50 Rs, pričom Rv = 50 R2

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia

Súpis prístrojov

Tabuľka nameraných hodnôt

Vzorový výpočet

Záver

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA