�vod

Úloha

Overte činnosť napäťového chrániča.

Teoretický úvod

Podstata spočíva v odpojení poruchového zariadenia od zdroja v čase kratšom ako 0,2 s. Odpojené sú všetky fázy vrátane stredného vodiča N (to znamená, že prenos poruchy na bezporuchové zariadenie je vylúčený).

Odpojenie od zdroja je zabezpečené vypínacou cievkou VC, ktorá informáciu o výskyte napätia na kostre získa vodičom PE. Na cievke sa naindukuje napätie a magnetická sila pritiahne kontakty, čím sa všetky štyri vodiče odpoja.
Napäťový chránič

Postup merania

Pri skúšaní ochrany napäťovým chráničom sa musí zapnúť zariadenie na chrániči. Tým sa vyskúša, či ochrana pracuje a či je chránič spojený s pomocným zemničom.
Chránený elektrický predmet sa spojí cez vhodný rezistor R s jedným neuzemneným krajným vodičom medzi chráničom a elektrickým predmetom. Voltmeter V s vnútorným odporom Rv > 3 000 Ω použijeme na meranie napätia medzi elektrickým predmetom a sondou S, ktorá má byť vzdialená od pomocného zemniča 20 m.
Odpor R zvolíme tak, aby na elektrickom predmete vzniklo napätie, ktorého hodnota je omnoho menšia ako dovolené dotykové napätie. Pri zmenšovaní odporu R musí chránič vypnúť skôr, ako napätie na elektrickom predmete prekročí dovolené dotykové napätie

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia

Súpis prístrojov

Tabuľka nameraných hodnôt

Vzorový výpočet

Záver

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA