�vod

Overenie činnosti prúdového chrániča

Úloha

Overte činnosť prúdového chrániča.

Teoretický úvod

Podstata spočíva v odpojení poruchového zariadenia od zdroja v čase kratšom ako 0,2 s. Odpojené sú všetky fázy vrátane stredného vodiča N (to znamená, že prenos poruchy na bezporuchové zariadenie je vylúčený).

Odpojenie od zdroja je zabezpečené súčtovým transformátorom, ktorý tvorí hlavnú časť prúdového chraniča.
Primárnu stranu súčtového transformátora tvoria štyri vodiče (tri fázy a neutrálny vodič N). Súčtový transformátor vykazuje súčet okamžitých hodnôt pritekajúceho prúdu fázami a odtekajúceho prúdu vodičom N. V bezporuchovom stave je tento súčet rovný nule (čo pritieklo aj odtieklo), takže sekundárna strana transformátora je v kľudovom režime. Až keď primárna strana transformátora zaznamená zmenu, na sekundárnej strane sa naindukuje napätie a magnetické pole silou odtiahne kontakty a odpojí všetky štyri vodiče kontaktami prechádzajúce.

Zmena na primárnej časti je spôsobená rozdielnymi hodnotami prúdov prichádzajúcich a odchádzajúcich. Čo sa stane pri poruche? Pri poruche ide poruchový prúd zemou do uzla a potom na primárnu stranu. Tu transformátor zaregistruje iné prúdové pomery a súčet okamžitých hodnôt prúdov už nie je nula. To sa stáva podnetom pre sekundárnu časť transformátora. Rozdielový vypínací prúd, na ktorý chránič reaguje, je do 30 mA.
Prúdový chránič

Postup merania

Chránený elektrický predmet sa spojí cez vhodný rezistor R s jedným neuzemneným krajným vodičom medzi chráničom a elektrickým predmetom. Ampérmetrom A sa odmeria, či chránič vypína pri udanom poruchovom prúde.
Voltmetrom V s vnútorným odporom Rv> 3 000 Ω odmeriame napätie medzi elektrickým predmetom a sondou S , ktorá má byť vzdialená od pomocného zemniča 20 m.
Odpor R zvolíme tak, aby na elektrickom predmete vzniklo napätie, ktorého hodnota je omnoho menšia ako dovolené dotykové napätie. Pri zmenšovaní odporu R musí chránič vypnúť skôr, ako napätie na elektrickom predmete prekročí dovolené dotykové napätie.

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia

Súpis prístrojov

Tabuľka nameraných hodnôt

Vzorový výpočet

Záver

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA