�vod

Zhrnutie - Otázky B

Pri meraní ochrany v sieti TT:

 • sa ochranné uzemnenie spojí cez regulačný odpor R s niektorým neuzemneným krajným vodičom
 • sa regulačným odporom R nastaví na voltmetri V dovolené dotykové - bezpečné - napätie 50 V
 • sa po nastavení požadovanej hodnoty napätia na voltmetri V musí vypnúť predradené istenie v požadovanom čase
Ak ostane pri meraní ochrany v sieti TT napätie na voltmetri V aj pri úplnom vyradení odporu R - skrat - pod hodnotou 50 V, tak uzemnenie vyhovuje aj v prípade, že vypínacie prvky nevypnú

Pri skúšaní ochrany napäťovým chráničom :

 • sa musí zapnúť zariadenie na chrániči. Tým sa vyskúša, či ochrana pracuje a či je chránič spojený s pomocným zemničom
 • chránený elektrický predmet sa spojí cez vhodný rezistor R s jedným neuzemneným krajným vodičom medzi chráničom a elektrickým predmetom
 • voltmeter V s vnútorným odporom Rv> 3 000 ohmov použijeme na meranie napätia medzi elektrickým predmetom a sondou S, ktorá má byť vzdialená od pomocného zemniča 20 m
 • odpor R zvolíme tak, aby na elektrickom predmete vzniklo napätie, ktorého hodnota je omnoho menšia ako dovolené dotykové napätie
 • pri zmenšovaní odporu R musí chránič vypnúť skôr, ako napätie na elektrickom predmete prekročí dovolené dotykové napätie

Pri meraní odporu uzemnenia:

 • musíme merať striedavým prúdom, lebo pri meraní jednosmerným prúdom sa môže uplatniť polarizácia elektród a meranie môže byť skreslené
 • odpor uzemnenia je sústredený v okolí uzemňovača, ktorého veľkosť závisí od mernej vodivosti zeme v okolí uzemňovača a od tvaru a rozmerov uzemňovača
 • možno odmerať napätie voči ktorémukoľvek uzemňovaču pomocou napäťovej sondy položenej medzi oboma uzemňovačmi
Ak pri meraní odporu uzemnenia odmeriame napätie voči ktorémukoľvek uzemňovaču, vieme následne vypočítať odpor uzemnenia

Pri meraní ochrany v sieti TN:

 • možno impedanciu vypínacej slučky merať špeciálnymi, na tento účel vyvinutými meracími prístrojmi
 • sa merací prístroj pripojí jedným pólom k fázovému vodiču siete L a druhým pólom na neživú časť kontrolovaného zariadenia, pripojeného k sieti
 • ide o priame meranie v sieti nn, preto treba zachovať zvýšenú opatrnosť
 • odčítame priamo na meracom prístroji hodnotu Zv a údaj o napätí UL-N alebo UL-PE

Pri skúšaní ochrany prúdovým chráničom :

 • sa chránený elektrický predmet spojí cez vhodný rezistorR s jedným neuzemneným krajným vodičom medzi chráničom a elektrickým predmetom
 • sa ampérmetrom A sa odmeria, či chránič vypína pri udanom poruchovom prúde
 • voltmeter V s vnútorným odporom Rv> 3 000 ohmov použijeme na meranie napätia medzi elektrickým predmetom a sondou S, ktorá má byť vzdialená od pomocného zemniča 20 m
 • odpor R zvolíme tak, aby na elektrickom predmete vzniklo napätie, ktorého hodnota je omnoho menšia ako dovolené dotykové napätie
 • pri zmenšovaní odporu R musí chránič vypnúť skôr, ako napätie na elektrickom predmete prekročí dovolené dotykové napätie

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA