�vod

Otázky C

Otázky skupiny C sa zaoberajú bezpečnostno-technickými predpismi a nariadeniami zabezpečujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení.
Taktiež sa zaoberajú platnými predpismi a normami v elektrotechnike.

Normalizácia

Je činnosť, ktorou sa zaisťuje najvýhodnejší postup pre opakujúce sa technické činnosti z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti. Určuje parametre výrobkov, projektovú prípravu výroby, skúšobné metódy, technologické postupy, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), značky, symboly, názvy, jednotky a veličiny.

Normalizácia

medzinárodná

 • IEC - International Electrotechnical Committee (Medzinárodná elektrotechnická komisia)
 • ISO - International Standard Organization (Medzinárodná normalizačná organizácia)

európska

 • CENELEC (Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike)
 • CEN (Európska komisia pre normalizáciu)
Slovensko je riadnym členom IEC a ISO.

Normy

 • Predmetové - upravujú parametre
 • Činnosti - upravujú opakujúce sa technické činnosti
 • Všeobecné - upravujú názvy, pojmy, veličiny

Elektrotechnické normy

 • Predpisové (elektrotechnické predpisy)
 • Predmetové (STN)


Označovanie slovenských technických noriem

STN AB CDEF - X - XYZ : ROK VYDANIA Názov
 • AB-trieda
 • C-skupina
 • D-podskupina
 • EF- poradové číslo
 • X-časť
 • XY-kapitola
 • XYZ-oddiel

Príklad:
STN 33 2000-4-473: 1995
El. zariadenia. 4. časť Bezpečnosť. 47. kapitola: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. 73. oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom


  Triedy pre elektrotechnické normy:
 • základné elektrotechnické normy (33 xxxx),
 • elektrotechnické normy pre stavbu inštalácií (34 xxxx),
 • elektrotechnické normy na obsluhu elektrických zariadení (34 xxxx),
 • elektrotechnické výrobkové normy (35 xxxxx),
 • elektrotechnické normy pre energetiku (36 xxxx).


Prehľad najčastejšie používaných noriem:
normy (veľkosť 276 kB)

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA