�vod

Zhrnutie - Otázky C

Priestory z hľadiska nebezpečenstva rozdeľujeme:

 • bezpečné
 • nebezpečné
 • zvlášť nebezpečné

Podľa potrieb vykonávania priehladok a skúšok elektrických zariadení rozdeľujeme objekty do tried:

 • objekty triedy A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • objekty triedy B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
 • objekty triedy B1 - objekty s nebezpečenstvom výbuchu zahŕňajúce regulačné stanice plynu
 • objekty triedy C - objekty podliehajúce banskej správe
Ochranný kolík v pevnej 1- fázovej zásuvke je hore nad dierkami.
V 1 - fázovej zásuvke ochranný vodič PEN pripojíme najprv na ochranný kolík.
Pohyblivý prívod pre predmety s triedou ochrany II má len 2 vodiče.
1 - fázová predlžovacia šnúra musí byť 3 - žilová.
Izolovaný ochranný vodič má po celej dĺžke zelenožlté pruhy.
Ochranný vodič môže byť prerušený len v zásuvke.
Zem - to sú miesta vzdialené od zemniča pretekaného prúdom tak, že medzi týmito ľubovoľnými miestami zeme nenameriame prakticky žiadne napätie.
Uzemnenie je vodivé spojenie živých alebo neživých častí so zemou.

Uzemnenie poznáme:

 • pracovné
 • ochranné
 • bleskozvodné

Uzemnenie sa skladá z troch častí:

 • zberač
 • zvod
 • zemnič (vodivé teleso uložené v zemi. Môže byť náhodný alebo zhotovený)
Elektrický predmet triedy I má všade aspoň pracovnú izoláciu a má ochrannú svorku alebo ochranný kolík.
Elektrický predmet triedy II má dvojitú alebo zosilnenú izoláciu a nemá zariadenie na pripojenie ochranného vodiča.
Elektrický predmet triedy III je predmet určený pre pripojenie na zdroj malého napätia. Vnútorné obvody tohoto predmetu nemôžu mať - ani vo vnútri - napätie vyššie ako mn.
Elektrické zariadenie je určené na výrobu, rozvod a spotrebu elektrickej energie.
Obsluha elektrického zariadenia - to sú úkony spojené s jeho prevádzkou. Súčasťou obsluhy je taktiež výmena poistiek a žiaroviek.
Prehliadka elektrického zariadenia je prehliadka stavu a sluchová kontrola činnosti zariadenia pri dodržiavaní predpísaných bezpečných vzdialeností od častí pod napätím.
Práca na elektrickom zariadení je montáž, revízia a údržba. Taktiež sem patria aj úkony pre zabezpečenie pracoviska a meranie prenosnými prístrojmi.
Montáž elektrického zariadenia je zriaďovanie nových a rekonštrukcia už prevádzkovaných zariadení.
Údržba elektrického zariadenia - to sú všetky druhy opráv, čistenie a odstraňovanie závad a porúch pre zaistenie dobrého technického stavu zariadenia.
Revízia elektrického zariadenia - to je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou doplnenou potrebným meraním a skúšaním zisťuje, či zariadenie vyhovuje platným normám.

Zabezpečenie pracoviska je súhrn opatrení pre zaistenie bezpečnosti pracujúcich:

 • vypnutie a odpojenie zariadenia
 • odskúšanie elektrického zariadenia
 • zemnenie
 • skratovanie
 • označenie a ohradenie pracoviska
 • uschovanie vložiek a hlavíc tavných poistiek, ktorými bolo zariadenie nn istené - okrem vonkajších vedení
 • príkaz "B"
Príkaz "B" musí byť vydaný len pre prácu na zariadeniach vn, vvn, zvn a v ich blízkosti. Avšak pre prácu na zariadeniach mn a nn sa musí taktiež v určitých prípadoch vydať.

A to:

 • ak je zariadenie mn alebo nn v spoločných priestoroch so zariadením vn, vvn alebo zvn
 • na križovatkách s vedeniami vn, vvn alebo zvn
 • v častiach súbehov s vedením vn, vvn alebo zvn

Príkaz "B-PPN" musí okrem iných údajov obsahovať:

 • červený nápis "Pozor práca pod napätím"
 • údaje o atmosferických podmienkach
Od príkazu "B" je možné upustiť v tom prípade, ak by z dôvodu oneskorenia bol ohrozený ľudský život, alebo by vznikli veľké škody.
Platnosť príkazu "B" začína od doby, kedy vedúci práce alebo určený dozor prevzal pracovisko sám a dal príkaz na začatie prác. Platnosť príkazu končí jeho písomným uzavretím.
Ak na zariadení pracuje viac pracovných skupín na niekoľkých pracoviskách, pracovník určený prevádzkovateľom je povinný evidovať na jednom mieste všetky vydané príkazy "B". Robí to z dôvodu vydania príkazu na zapnutie tohoto elektrického zariadenia.
Vedúci práce uzatvára príkaz "B" až po odstránení skratovacích zariadení - ak boli pri práci použité.
Vedúci práce uzatvára príkaz "B-PPN" po odstránení všetkých ochranných a pracovných pomôcok a po sústredení všetkých pracovníkov na určenom mieste.
Príkaz "B-PPN" sa vydáva len na jedno pracovisko a jednu pracovnú skupinu. Najviac platí 24 hodín.
Príkaz "B" alebo "B-PPN" vydáva a podpisuje osoba zodpovedajúca za prevádzku príslušného elektrického zariadenia, alebo vedúci prevádzky alebo údržby.
Príkaz "B" alebo "B-PPN" sa vystavuje na vedúceho práce.
Osoba, ktorá preberá ústne príkazy, ich musí zopakovať.
Pri odovzdávaní telefonických alebo rádiofonických príkazov je treba dôležité prevádzkové údaje vzájomne zapisovať a taktiež prijaté príkazy zopakovať a tým ich znova potvrdiť.
Znamenie na diaľku určené na zapínanie elektrického zariadenia nie je dovolené.
Núdzové osvetlenie - najmä prepínanie núdzového osvetlenia zo siete na batériu a správnosť napätia batérie - sa musí v spoločenských priestoroch kontrolovať pred každým podujatím.
Ochranné pomôcky sú predmety chrániace pracovníka pred nebezpečnými účinkami elektriny.
Pracovné pomôcky sú predmety potrebné na prácu na elektrickom zariadení alebo v jeho blízkosti.
O dobrom stave ochranných a pracovných pomôcok je nutné sa presvedčiť pred každým použitím.

Práca podľa zodpovednosti rozlišujeme:

 • Práca podľa pokynov
 • Práca pod dohľadom
 • Práca pod dozorom
Pri Práci podľa pokynov zodpovedajú za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pracujúci, ktorým boli pokyny vydané.
Pri Práci pod dohľadom zodpovedajú za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pracujúci a taktiež osoba, ktorá robí dohľad.
Pri Práci pod dozorom zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov osoba, ktorá je poverená dozorom.
Pri prerušení práce - napr. pre búrku - musí celá pracovná skupina opustiť pracovisko.
Priestor ohrozenie pri PPN je súhrn bodov, ktorých vzdialenosť vo všetkých smeroch od nekrytých živých častí elektrického zariadenia a nekrytých neživých častí s iným potenciálom je menšia alebo rovná dovolenej vzdialenosti priblíženia pracovníka.
Zvláštny režim prevádzky - ZRP - je súhrn technicko-organizačných opatrení nutných na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v priebehu robenia PPN na vn, vvn a zvn.
Znížená viditeľnosť je stav, kedy vedúci práce zo svojho stanoviska nerozozná bezpečne pracovníkov alebo obrysy zariadenia, na ktorom sa pracuje.
Elektrické zariadenia, ktoré nevyhovujú platným elektrotechnickým normám, sa môžu používať podľa zvláštnych miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov vtedy, ak bezprostredne neohrozujú bezpečnosť osôb a vecí.

Práce na elektrických zariadeniach delíme na:

 • bez napätia
 • v blízkosti napätia
 • pod napätím

Prácu pod napätím rozlišujeme:

 • PPN v dotyku
 • PPN na vzdialenosť
 • PPN na potenciáli
Bezpečnostné oznámenia vyjadrujú príkazy alebo zákazy pre zaistenie všeobecnej bezpečnosti. Realizované sú bezpečnostnými tabuľkami a nápismi.
Bezpečnostné tabuľky musia byť vždy čisté a čitateľné. Ak sú prenosné, musia byť z izolantu a nemôžu sa upevňovať na živé časti elektrických zariadení.
Tabuľky výstrahy obsahujú informáciu o nebezpečenstve, označujú rizikový stav, ktorý dáva možnosť vzniku nehody, úrazu, usmrtenia alebo škody. Geometrický tvar tabuľky výstrahy je trojuholník.
Tabuľky zákazu obsahujú informáciu označujúcu neprípustnosť alebo potrebu okamžitého ukončenia konania, ktoré je za daných okolností nebezpečné alebo nevhodné. Geometrický tvar tabuľky zákazu je kruh.
Tabuľky upozornenia obsahujú informáciu o bezpečí alebo iné upozornenie odporúčajúce vhodné opatrenia pre zabezpečenie bezpečného stavu. Geometrický tvar tabuľky upozornenia je štvorec so zeleným podkladom.
Tabuľky príkazu obsahujú príkaz alebo nariadenie na predpísané konanie alebo činnosť, ktorých dodržanie zabezpečí bezpečný stav. Geometrický tvar tabuľky príkazu je štvorec s modrým podkladom.
Vonkajšie vplyvy
Medzinárodné označenie vonkajšieho vplyvu je tvorené dvomi písmenami veľkej abecedy a jednou číslicou.
- prvé písmeno (A, B, C) - vyjadruje kategóriu vonkajšieho vplyvu (prostredie,využitie, konštrukciu budovy)
- druhé písmeno (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S) - označuje povahu (konkrétny druh nepriaznivo pôsobiaceho) vplyvu
- číslica na treťom mieste - trieda vonkajšieho vplyvu - slúži k bližšiemu upresneniu vplyvu ( 1, 2, 3,... v rámci každého vonkajšieho vplyvu)

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA