�vod

Činnosť na elektrických zariadeniach

Túto problematiku rieši: STN 33 1345 : 1992
Elektrické zariadenie je určené na výrobu, rozvod a spotrebu elektrickej energie.

Činnosťou na elektrických zariadeniach sa rozumie:

 • obsluha elektrických zariadení
 • práca na elektrickom zariadení
 • projektovanie a navrhovanie elektrických zariadení
 • riadenie prevádzky

Obsluha elektrických zariadení:

Rozumejú sa ňou všetky úkony a práce, ktoré sa vyskytujú, požadujú alebo predpisujú pri normálnom chode prevádzky. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby bez elektrotechnického vzdelania na základe preukázateľného poučenia. Obsluhe náležia činnosti, ako je vypínanie a zapínanie zariadenia, výmena žiaroviek a vložiek tavných poistiek, vizuálna alebo sluchová prehliadka zariadenia z dostatočnej vzdialenosti.
Prehliadka elektrického zariadenia je prehliadka stavu a sluchová kontrola činnosti zariadenia pri dodržiavaní predpísaných bezpečných vzdialeností od častí pod napätím.

Práca na elektrickom zariadení:

Rozumejú sa ňou všetky úkony na zariadení počas prevádzky, ale aj pri poruche. Na rozdiel od obsluhy elektrického zariadenia sa pri poruche elektrického zariadenia do neho aj vniká náradím.

K prácam na elektrickom zariadení patrí:

 • meranie - prenosnými meracími prístrojmi
 • montáž - zriaďovanie nových a rekonštrukcia už prevádzkovaných zariadení
 • údržba - opravy elektrického stavu, čistenie zariadenia a odstraňovanie chýb a porúch pre zaistenie dobrého technického stavu. Núdzové osvetlenie - najmä prepínanie núdzového osvetlenia zo siete na batériu a správnosť napätia batérie - sa musí v spoločenských priestoroch kontrolovať pred každým podujatím.
 • revízia - prehliadka elektrického zariadenia doplnená meraním a skúšaním za účelom zistenia, či revidované elektrické zariadenie vyhovuje platným normám a predpisom a či spĺňa požiadavky na zaistenie BOZP. Elektrické zariadenia, ktoré nevyhovujú platným elektrotechnickým normám sa môžu používať podľa zvláštnych miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov vtedy, ak bezprostredne neohrozujú bezpečnosť osôb a vecí.
 • úkony pre zabezpečenie pracoviska - zabezpečenie beznapäťového stavu, používanie ochranných a pracovných pomôcok...

Práca sa môže vykonávať:

 • v beznapäťovom stave - zariadenie, na ktorom sa pracuje sa nachádza v beznapäťovom stave a ani v jeho blízkosti sa nenachádza zariadenie pod napätím
 • v blízkosti napätia - zariadenie, na ktorom sa pracuje sa nachádza v beznapäťovom stave, ale v jeho blízkosti je zariadenie pod napätím
 • PPN (práca pod napätím) - zariadenie, na ktorom sa pracuje je pod napätím, pracovník sa ho dotýka časťami tela, alebo ochrannými alebo pracovnými pomôckami, čo vyžaduje špeciálny prístup a špeciálny výstroj

Rozlišujeme:

 • PPN v dotyku - v priestore ohrozenia sa nachádza časť tela, pri použití ochranných a pracovných pomôcok
 • PPN na vzdialenosť - do priestoru ohrozenia sa dostáva len pracovnými pomôckami, pričom musí použiť ochranné pomôcky
 • PPN na potenciáli - pracovník je vodivo spojený so živými časťami jednej fázy a považuje sa za jej súčasť
 • zakázané práce - sú práce, ktoré sa nemôžu vykonávať (napr. pri zlých poveternostných podmienkach ako sú búrka, hmla)

Priestor ohrozenie pri PPN

Je súhrn bodov, ktorých vzdialenosť vo všetkých smeroch od nekrytých živých častí elektrického zariadenia a nekrytých neživých častí s iným potenciálom je menšia alebo rovná dovolenej vzdialenosti priblíženia pracovníka.

Zvláštny režim prevádzky - ZRP

Je súhrn technicko-organizačných opatrení nutných na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v priebehu robenia PPN na vn, vvn a zvn.

Z hľadiska zodpovednosti za vykonávanie práce, prácu rozlišujeme:

 • práca pod dozorom - zodpovedný pracovník (dozor) je pri vykonávaní prác prítomný neustále od začiatku do konca, pričom za správnosť vykonanej práce je zodpovedný on
 • práca pod dohľadom - zodpovedný pracovník (dohľad) je pri vykonávaní prác prítomný len priebežne (na začiatku, na konci ...) a za vykonanú prácu sú zodpovední aj pracovníci aj dohľad
 • práca podľa pokynov - zodpovedný pracovník vydá pokyny na vykonanie prác, pričom on osobne sa pri ich vykonávaní nezúčastňuje. Za vykonanú prácu sú zodpovední len pracovníci. Znížená viditeľnosť je stav, kedy vedúci práce zo svojho stanoviska nerozozná bezpečne pracovníkov alebo obrysy zariadenia, na ktorom sa pracuje.

Projektovanie a navrhovanie elektrických zariadení:

Túto činnosť môže vykonávať len osoba s oprávnením zodpovedajúcim §24 - projektant. Táto činnosť vyžaduje okrem znalostí elektrotechniky, ešte aj iné odborné predpisy, znalosť zásad konštrukcie, právnych smerníc...

Riadenie prevádzky:

Túto činnosť môže vykonávať len osoba s oprávnením zodpovedajúcim § 23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky. Je oprávnená riadiť neobmedzené množstvo pracovníkov.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA