�vod
Túto problematiku rieši: STN 33 2000-4-41 : 2007 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

Triedy ochrán

Elektrické prístroje sú rozdelené do tried ochrán 0, I, II, III, IV podľa toho

Typ ochrany Popis Značka
Predmety triedy ochrany 0 nemajú izoláciu väčšiu než základnú a nemajú ochranný kolík (u nás sú zakázané)  
Predmety triedy ochrany I nemajú izoláciu väčšiu než základnú, ale majú vyvedený kolík (bežné spotrebiče: žehlička, miešačka...) Triedy ochrán I
Predmety triedy ochrany II nemajú vyvedený kolík, ale izoláciu majú dvojitú (televízor, veža) Triedy ochrán II
Predmety triedy ochrany III predmety pripojené na obvody s malým napätím - obvody SELV, PELV, FELV
(pozri Otázky A - Typy ochrán >> Ochrana malým napätím)
Triedy ochrán III
Predmety triedy ochrany IV pevne namontované elektrické prístroje (domový istič, poistka). Nová norma od nich upúšťa.  
Elektrický predmet triedy I má všade aspoň pracovnú izoláciu a má ochrannú svorku alebo ochranný kolík.
Elektrický predmet triedy IIdvojitú alebo zosilnenú izoláciu a nemá zariadenie na pripojenie ochranného vodiča.
Elektrický predmet triedy III je predmet určený pre pripojenie na zdroj malého napätia. Vnútorné obvody tohoto predmetu nemôžu mať - ani vo vnútri - napätie vyššie ako mn (malé napätia - do 50V).

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA