�vod
Túto problematiku rieši STN 33 2000-5-54 Uzemnenie a ochranné vodiče

Uzemňovanie

uzemnovanie
Uzemnenie je vodivé spojenie živých alebo neživých častí elektrického zariadenia so zemou.
Zem to sú miesta vzdialené od zemniča pretekaného prúdom tak, že medzi týmito ľubovoľnými miestami zeme nenameriame prakticky žiadne napätie.
Spojenie sa realizuje pomocou zvodu na zemnič uložený v zemi.

Typy uzemnenia:

pracovné:

je to uzemnenie niektorej časti prúdového okruhu (napr. uzol transformátora, stredný vodič siete) za účelom zabezpečenia činnosti vlastného zariadenia, ak je viazané na uzemnenie. Taktiež ustaľuje napätie sústavy voči zemi a zamedzuje prenikaniu napätia zo siete do 1 kV do siete nad 1 kV.
Odpor uzemnenia uzla zdroja je 5 Ω, v sťažených pôdnych podmienkach maximálne do 15 Ω.

ochranné:

je to uzemnenie neživých častí elektrického zariadenia z dôvodu ochrany pred úrazom elektrinou a pred pôsobením elektrických polí.

bleskozvodné:

je to vodivé spojenie chráneného objektu so zemou za účelom ochrany daného objektu a ľudí pred bleskom.
Odpor uzemnenia bleskozvodu :
- max. 15 ohmov pre jeden zvod uzemňovacej bleskozvodnej sústavy za normálnych zemných podmienok
- max. 10 ohmov pre celú sústavu bleskozvodu so všetkými uzemňovačmi bez rozpojenia skúšobnej svorky

kombinované:

kombinované uzemnenie môže súčasne slúžiť pre ochranné aj funkčné účely.
Odpor kombinovaného uzemnenia :
- max. 2 ohmy pre prípad, že uzemňovacia sústava objektu je spojená s uzemnením s elektrorozvodnej sústavy

Časti uzemnenia:

 • zberač
 • zvod
 • zemnič
 • skúšobná svorka

Zberač:

V prípade ochranného uzemnenia je to zariadenie, z ktorého ochranný vodič PE odvádza poruchový prúd do uzla zdroja. Je to vlastne kostra zariadenia.
V prípade bleskozvodného uzemnenia je to zachytávacie zariadenie, ktoré má za úlohu zachytiť blesk a sústrediť na seba.
V prípade pracovného uzemnenia je to tá časť elektrického zariadenia, ktorá sa pre správnu činnosť zariadenia uzemňuje.

Zvod (uzemňovací prívod):

Spája zberač so zemničom nachádzajúcim sa v zemi, má byť čo najkratší, bez slučiek a ostrých ohybov.
V prípade ochranného uzemnenia je to vodič PE spájajúci kostru so zemou.
V prípade pracovného uzemnenia je to spojenie napr. uzla transformátora so zemou
V prípade bleskozvodného uzemnenia sa dimenzuje podľa prúdového zaťaženia, ale ak nie je chránený pred koróziou a mechanickým poškodením, je to galvanizovaná oceľ kruhového prierezu s priemerom minimálne 16 mm, čo zodpovedá minimálnemu prierezu 50 mm2.

Skladá sa:

 • z prívodu nad zemou
 • z priechodu do zeme
Prívod nad zemou sa ukladá tak, aby sa uzemnenie dalo kontrolovať meraním a aby miesto rozpojovacej svorky bolo prístupné.

Priechod do zeme sa chráni obložením, alebo uložením do rúrky

Zemnič:

Je to vodivé teleso uložené v zemi tak, aby vytvorilo vodivé spojenie so zemou . Ukladá sa do dobre vodivej pôdy tak, aby bolo v dobrom styku s priľahlou zeminou. Na zlepšenie vodivosti pôdy sa nesmú používať chemické prvky a zem nesmie byť navážkou. Zemniče sa ukladajú 0,5 m až 1 m pod povrch zeme. Ak ich je viac, vzdialenosť medzi nimi je asi 3 m.

Zemniče poznáme:

zhotovené:

je to zámerne vyrobený uzemňovač a používa sa vtedy, ak nie je k dispozícii náhodný, alebo ak svojím odporom nevyhovuje požiadavkám normy. Typ zhotoveného uzemňovača sa volí podľa rezistivity pôdy.

Typy zhotovených zemničov:

 • Podpovrchový uzemňovač - tvorí ho drôt alebo kovový pásik uložený horizontálne v ryhe v nezamŕzajúcej hĺbke 60 až 80 cm pod rastlým terénom
 • Hĺbkový (tyčový, rúrkový, uholníkový) uzemňovač - tvorí ho kovová tyč dlhá do 2 m zvisle zarazená do zeme
 • Základový uzemňovač- e uzemňovač uložený v betónových základoch budov,stožiarov. Tvorí ho pásová oceľ pod izolačnou vrstvou viac ako 5 cm nad dnom výkopu.
  Jeho vývod bude ukončený na hlavnej uzemňovacej svorke (HUS) objektu budovy (napr.v kotolni).
Na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS alebo hlavnú uzemňovaciu prípojnicu HUP musia byť pripojené:
- uzemňovacie vodiče
- vodiče hlavného pospájania
- ochranné vodiče
- vodiče funkčného uzemnenia - pokiaľ to situácia vyžaduje
Na prístupnom mieste musí byťumiestená skúšobná svorka (ss), ktorá umožňuje rozpojenie uzemňovacieho vodiča z dôvodu merania odporu uzemnenia.
Každá uzemňovacia sústava musí mať vypracovanú technickú dokumentáciu.
uzemneneie uzemneneie

náhodné:

je to vodivý predmet trvalo uložený v zemi na iný účel, ako napr. spodok oceľového stožiara v betónovom základe. Za náhodný zemnič je možné použiť súvislé, vzájomne dokonale vodivé, trvale a viditeľne spojené kovové konštrukcie, pri ktorých je predpoklad, že nebudú odmontované pokiaľ je použité elektrické zariadenie (napr. žeriavové dráhy, káblové lavičky, kovové potrubia - okrem plynových). Za náhodný zemnič nie je možné použiť zábradlie, rebríky, a iné odnímateľné zariadenia, kde by mohlo dôjsť k prerušeniu ochrannej sústavy.

zemnic
zemnic

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA