�vod

Označovanie svoriek elektrických predmetov

Túto problematiku rieši: STN 33 0160 : 1991 - Označovanie svoriek elektrických predmetov a vybraných vodičov

Možné spôsoby označovania svoriek elektrických predmetov:

  • písmenovo - číslicový kód
  • grafické značky (pozri Otázky C - Bezpečnostné značky)
  • znázorní sa umiestnenie svoriek alebo vodičov v elektrickom predmete tak, ako je to v príslušnom výrobku
  • značenie farebným kódom pre svorky (farebné značenie svoriek je súhlasné s farebným zakončením príslušných vodičov)

Označovanie svoriek elektrických predmetov písmenovo - číslicovým kódom:

Norma povoľuje len veľké písmená latinskej abecedy a arabské číslice. Písmená I a O sa nesmú používať.

1. Dva koncové body jedného prvku sa rozlíšia po sebe nasledujúcimi číslami, pričom nepárne číslo je menšie ako párne

Značenie svoriek

2. Medziľahlé body jedného prvku sa rozlišujú číslami v prirodzenom vzostupnom poradí, pričom sú väčšie ako čísla koncových bodov.

Značenie svoriek

3. Pri rovnakých prvkoch zlúčených do skupiny body každého z prvkov odlišujeme

  • písmenami umiestnenými pred číslami:
    Značenie svoriek
  • číslicami:
    Značenie svoriek

Označenie svoriek elektrických predmetov a na ne pripojených vodičov:

Vybraný vodič Písmeno-číslicové označenie svoriek el. predmetov Písmeno-číslicové označenie koncov vybraných vodičov
vodiče striedavej rozvodnej sústavy:
1. fáza
2. fáza
3. fáza
U
V
W
L1
L2
L3
vodiče jednosmernej rozvodnej sústavy
kladný pól
záporný pól
stredný vodič
ochranný vodič
vodič PEN
C
D
M
PE
-
L+
L-
M
PE
PEN

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA