�vod

Technické a organizačné opatrenia na zaistenie BOZP

Opatrenia potrebné na zaistenie BOZP na elektrických zariadeniach sú:

 • 1. Príkaz "B" alebo "B-PPN"
 • 2. Zabezpečenie pracoviska
 • 3. Ústne, telefonické a rádiotelefonické dorozumievanie sa
 • 4. Povolenie na začatie prác
 • 5. Dozor pri práci
 • 6. Prerušenie prác
 • 7. Ukončenie a kontrola vykonanej práce
 • 8. Uzavretie príkazu
 • 9. Uvedenie pracoviska do pôvodného stavu

1. Príkaz "B" alebo "B-PPN"

Sú to písomné doklady s právnym účinkom, v ktorých sú uvedené údaje o nariadených a vykonaných technických a organizačných opatreniach na zaistenie bezpečnosti. Vydávajú sa na osobitnom a na to určenom tlačive.

Príkaz "B" sa musí vydať v týchto prípadoch:

 • pre prácu na zariadeniach vn, vvn a zvn (pri práci na zariadeniach v beznapäťovom stave sa príkaz vydáva len kvôli zabezpečeniu pracoviska).
 • pre práce na zariadeniach mn a nn, ak sa nachádzajú v blízkosti vn, vvn a zvn

Príkaz "B-PPN":

Vydáva sa pre vybrané Práce Pod Napätím na zariadeniach vn, vvn alebo zvn.
Príkazy vydáva a podpisuje pracovník s elektrotechnickou spôsobilosťou minimálne § 22 - Samostatný elektrotechnik. Ak pracuje na zariadení sám, vydáva príkaz sám sebe. Inak sa príkaz vystavuje na meno vedúceho práce.Vzor príkazu "B"
Príkaz "B" musí byť vydaný len pre prácu na zariadeniach vn, vvn, zvn a v ich blízkosti. Avšak pre prácu na zariadeniach mn a nn sa musí taktiež v určitých prípadoch vydať.

A to:

 • ak je zariadenie mn alebo nn v spoločných priestoroch so zariadením vn, vvn alebo zvn
 • na križovatkách s vedeniami vn, vvn alebo zvn
 • v častiach súbehov s vedením vn, vvn alebo zvn
Príkaz "B" alebo "B-PPN" vydáva a podpisuje osoba zodpovedajúca za prevádzku príslušného elektrického zariadenia, alebo vedúci prevádzky alebo údržby.
Príkaz "B" alebo "B-PPN" sa vystavuje na vedúceho práce.

Príkaz "B-PPN" musí okrem iných údajov obsahovať:

 • červený nápis "Pozor práca pod napätím"
 • údaje o atmosferických podmienkach
Príkaz "B-PPN" sa vydáva len na jedno pracovisko a jednu pracovnú skupinu. Najviac platí 24 hodín.
Platnosť príkazu "B" začína od doby, kedy vedúci práce alebo určený dozor prevzal pracovisko sám a dal príkaz na začatie prác.
Platnosť príkazu končí jeho písomným uzavretím.
Ak na zariadení pracuje viac pracovných skupín na niekoľkých pracoviskách, pracovník určený prevádzkovateľom je povinný evidovať na jednom mieste všetky vydané príkazy "B". Robí to z dôvodu vydania príkazu na zapnutie tohoto elektrického zariadenia.
Od príkazu "B" je možné upustiť v tom prípade, ak by z dôvodu oneskorenia bol ohrozený ľudský život, alebo by vznikli veľké škody.
Vedúci práce uzatvára príkaz "B" až po odstránení skratovacích zariadení - ak boli pri práci použité.
Vedúci práce uzatvára príkaz "B-PPN" po odstránení všetkých ochranných a pracovných pomôcok a po sústredení všetkých pracovníkov na určenom mieste.

2. Zabezpečenie pracoviska

Zariadenie, na ktorom alebo v blízkosti ktorého sa má pracovať, sa odpojí od všetkých napájacích okruhov. V mieste, odkiaľ sa zapína alebo vypína, sa vyvesia bezpečnostné tabuľky (podľa STN 34 3510) a miesto sa uzamkne zámkom. Ak sa pracuje na zariadení nn, ktoré je chránené tavnými poistkami, musia sa poistkové vložky a hlavice po vybratí bezpečne uschovať.
Treba pamätať na možné spojenie zariadenia, na ktorom sa má pracovať, so zariadením pod napätím cez meraciu a servisnú techniku.
Pred začatím prác treba spoľahlivo overiť beznapäťový stav a potom skratovacím zariadením spojiť so zemou všetky vodiče vypnutého zariadenia. Skratovanie sa nemusí robiť na zariadeniach (nie vonkajších vedeniach) mn a nn, ak sú vybraté poistkové vložky a na príslušné poistkové spodky sa umiestni bezpečnostná tabuľka "Pozor - na zariadení sa pracuje".

Zabezpečenie pracoviska je súhrn opatrení pre zaistenie bezpečnosti pracujúcich:

 • vypnutie a odpojenie zariadenia
 • odskúšanie elektrického zariadenia
 • zemnenie
 • skratovanie
 • označenie a ohradenie pracoviska
 • uschovanie vložiek a hlavíc tavných poistiek, ktorými bolo zariadenie nn istené - okrem vonkajších vedení - príkaz "B"

3. Ústne, telefonické a rádiotelefonické dorozumievanie sa

Ústne príkazy musia byť len pri priamom styku a zopakované.
Telefonujúce osoby sa ohlasujú menom a priezviskom, čo sa spätnýn zavolaním preverí.
Prebraný príkaz sa zopakuje.
Pri odovzdávaní telefonických alebo rádiofonických príkazov je treba dôležité prevádzkové údaje vzájomne zapisovať a taktiež prijaté príkazy zopakovať a tým ich znova potvrdiť.
Znamenie na diaľku určené na zapínanie elektrického zariadenia nie je dovolené.

4. Povolenie na začatie prác

Po zabezpečení pracoviska skontroluje osoba na to určená spolu s vedúcim práce splnenie bezpečnostných opatrení a nasledovne povolí pracovnej skupine vstup. Pracovnú skupinu presvedčí o beznapäťovom stave osoba zabezpečujúca pracovisko a to priamym dotykom.

5. Dozor pri práci

Od okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko preberá vedúci práce dozor nad bezpečnosťou všetkých zamestnancov ako aj nad správnym postupom prác a správnym používaním ochranných pomôcok. Vedúci smie pracovať len vtedy, ak je celý priestor, kde prebiehajú práce, odpojený od napätia, alebo ak je celá skupina sústredená pri práci na tom istom mieste ako on. Ak nemá vedúci práce normou predpísanú kvalifikáciu, ustanoví prevádzkovateľ elektrického zariadenia dozor.

6. Prerušenie prác

Pri prerušení prác opustí celá skupina pracovisko spoločne. Všetky bezpečnostné opatrenia musia zostať na svojom mieste a pred obnovením prác sa musí osoba poverená dozorom presvedčiť, že nenastali zmeny v zabezpečení pracoviska. Pracovisko sa v žiadnom prípade cez prestávku neuvádza do napäťového stavu. Ak je zapnutie vo výnimočných prípadoch potrebné, upovedomí sa o tom celá pracovná skupina. V prácach možno pokračovať vtedy, ak bude opäť splnený doposiaľ platný príkaz "B" alebo "B-PPN". Pri prerušení práce - napr. pre búrku - musí celá pracovná skupina opustiť pracovisko.

7. Ukončenie a kontrola vykonanej práce

Potrebné skúšky na zariadení na ktorom sa pracovalo sa musia urobiť ešte na zabezpečenom zariadení. Môžu sa odstrániť iba tie zabezpečovacie zariadenia, ktoré skúšku znemožňovali. Potom pracovná skupina uvedie zariadenie do pôvodného (prevádzkového) stavu.
Po kontrole stavu pracoviska vedúcim práce a po opustení pracoviska všetkými pracovníkmi sa odstráni zabezpečenie pracoviska a vypnutá časť sa uvedie pod napätie. O tomto upovedomí vedúci prác pracovníka, ktorý pracovisko zabezpečoval.
Vedúci práce je osoba poverená vedením pracovnej skupiny. Ak pracuje sám, taktiež môže byť sám sebe vedúcim práce.

8. Uzavretie príkazu

Po odstránení skratovacieho zariadenia vedúci prác uzavrie príkaz "B".
Príkaz "B-PPN" sa uzavrie po odstránení všetkých ochranných a pracovných pomôcok a po zhromaždení všetkých pracovníkov na určenom mieste. Následne oznámi ukončenie prác na dispečing.

9. Uvedenie pracoviska do pôvodného stavu

Pod pojmom uvedenia pracoviska do pôvodného stavu sa rozumie odstránenie všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré boli pred začatím prác vykonané, ako aj zabezpečenie napäťového stavu a odskúšanie správnej činnosti elektrických zariadení.
Ochranné pomôcky sú predmety chrániace pracovníka pred nebezpečnými účinkami elektriny.
Pracovné pomôcky sú predmety potrebné na prácu na elektrickom zariadení alebo v jeho blízkosti.
O dobrom stave ochranných a pracovných pomôcok je nutné sa presvedčiť pred každým použitím.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA