�vod

Bezpečnostné značky

Túto problematiku rieši:
STN EN 60417-1 ( 01 3760) : 2002 Grafické značky používané na zariadeniach
STN EN 60073 (33 0170 ) : 2002 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie Človek - Stroj, Označovanie a identifikácia.
NARIADENIE VLÁDY č. 444 / 2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP.
NARIADENIE VLÁDY Č. 444 / 2001 Z.z upravuje minimálne požiadavky na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).
STN EN 60417-1 ( 01 3760) : 2002 obsahuje grafické značky pre použitie na predmetoch, všeobecné zásady použitia a pravidlá pre praktické použitie.
STN EN 60073 (33 0170 ) : 2002 stanovuje základné pravidlá pre prideľovanie určitých významov jednotlivým vizuálnym, akustickým a taktilným (dotykovým) indikátorom pre bezpečnostné a riadiace účely.

Bezpečnostné označenie

Vzťahuje sa na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistnie BOZP.

Bezpečnostné označenie poskytuje pokyny alebo informácie vhodnou kombináciou:

 • bezpečnostnej farby
 • geometrického tvaru
 • symbolu alebo piktogramu

Bezpečnostná farba - má nasledovný osobitný význam:

 • červená - zákaz, nebezpečenstvo
 • žltá - výstraha
 • modrá - príkaz
 • zelená - úniková cesta - bezpečie

Geometrický tvar- má nasledovný osobitný význam:

Kružnica zakazuje alebo prikazuje správanie (závisí to od kombinácie s farbou)
Trojuholník upozorňuje na nebezpečenstvo
Štvorec informujú o bezpečných miestach

Symbol, piktogram

znázorňuje situáciu, alebo prikazuje osobitné správanie

Typy bezpečnostných označovaní:

 • svetelné signály
 • akustické signály
 • ručné signály
 • slovná komunikácia
 • grafické značky
 • bezpečnostné tabuľky

Svetelné signály:

 • svetelné označenie je z priehľadného materiálu s vnútorným osvetlením
 • vyžarované svetlo musí byť dostatočne kontrastné, môže byť prerušované alebo súvislé, pričom prerušované znázorňuje vyššiu mieru ohrozenia

Akustické signály:

 • majú hladinu zvuku podstatne vyššiu než hladinu hluku okolia
 • z hľadiska dĺžky impulzu a doby trvania medzi nimi sú ľahko rozpoznateľné
 • zvuk môže byť prerušovaný alebo súvislý, pričom prerušovaný znázorňuje vyššiu mieru ohrozenia

Ručné signály:

 • je to predpísaný pohyb, ktorý musí byť presný, jednoduchý, ľahko vykonateľný a evidentne odlíšený od iných signálov
 • pri vykonávaní signálu nesmie signalista vykonávať inú činnosť

Slovná komunikácia:

 • je to hovorená správa obsahujúca krátke texty, vety, slová

Grafické značky:

Bezpečnostné tabuľky:

 • je to grafický informačný prostriedok, ktorý upozorňuje na možnosť ohrozenia, alebo poskytuje bezpečnostnú informáciu
 • tvar je obdĺžnikový, rozdelený na štvorcové pole na ľavej časti a obdĺžnikové pole na pravej časti:
  - v štvorcovom poli sa nachádza grafická značka v kruhu, štvorci, alebo trojuholníku (podľa obsahu informácie, ktorú poskytuje).
  - v obdľžnikovom poli sa nachádza bezpečnostný oznam.
 • okrem grafickej značky a bezpečnostného oznamu sa na poskytovaní bezpečnostnej informácie podieľa bezpečnostná farba (so svojím priradeným osobitným významom).

Rozdelenie bezpečnostných tabuliek:

ZÁKAZOVÉ:

- oznamujú zakázanú činnosť
- majú biely podklad kombinovaný s červenou farbou
- grafická značka sa nachádza v kruhu

VÝSTRAŽNÉ:

- oznamujú nebezpečenstvo alebo ohrozenie pri vykonávanej činnosti
- majú žltý podklad kombinovaný s čiernou farbou
- grafická značka sa nachádza v trojuholníku

UPOZORŇUJÚCE:

- oznamujú nebezpečenstvo, alebo iné bezpečnostné upozornenie
- majú zelený podklad kombinovaný s bielou farbou
- grafická značka sa nachádza v štvorci

PRÍKAZOVÉ:

- oznamujú príkaz, alebo nariadenie
- majú modrý podklad kombinovaný s bielou farbou
- grafická značka sa nachádza vo štvorci
Bezpečnostné tabuľky sa umiestňujú na viditeľnom mieste buď priamo na kryt elektrického zariadenia, alebo v ich tesnej blízkosti.
Bezpečnostné oznámenia vyjadrujú príkazy alebo zákazy pre zaistenie všeobecnej bezpečnosti. Realizované sú bezpečnostnými tabuľkami a nápismi.
Bezpečnostné tabuľky musia byť vždy čisté a čitateľné. Ak sú prenosné, musia byť z izolantu a nemôžu sa upevňovať na živé časti elektrických zariadení.
Tabuľky výstrahy obsahujú informáciu o nebezpečenstve, označujú rizikový stav, ktorý dáva možnosť vzniku nehody, úrazu, usmrtenia alebo škody. Geometrický tvar tabuľky výstrahy je trojuholník.
Tabuľky zákazu obsahujú informáciu označujúcu neprípustnosť alebo potrebu okamžitého ukončenia konania, ktoré je za daných okolností nebezpečné alebo nevhodné. Geometrický tvar tabuľky zákazu je kruh.
Tabuľky upozornenia obsahujú informáciu o bezpečí alebo iné upozornenie odporúčajúce vhodné opatrenia pre zabezpečenie bezpečného stavu. Geometrický tvar tabuľky upozornenia je štvorec so zeleným podkladom.
Tabuľky príkazu obsahujú príkaz alebo nariadenie na predpísané konanie alebo činnosť, ktorých dodržanie zabezpečí bezpečný stav. Geometrický tvar tabuľky príkazu je štvorec s modrým podkladom.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA