�vod

Vonkajšie vplyvy

Vzájomné pôsobenie (vplyv) elektrického zariadenia a okolia je dôležité pre bezpečnosť osôb a majetku.
Vlastnosti určitého priestoru vytvorené ovzduším, látkami a predmetmi prítomnými v priestore boli v starej norme charakterizované pojmom prostredie.
Prostredia sa rozdeľovali na:
1. obyčajné :
- základné (311)
- normálne (312)

2. jednoduché :
 • aktívne:
  - studené (321) - horúce (322) - vlhké (323) - mokré (324) - korozívne (325)
 • pasívne : - s nebezpečenstvom požiaru (331, 332, 333)
  - s nebezpečenstvom výbuchu (341, 342, 343)
3. zložité:
- aktívne - vonkajšie (411)
- pod prístreškom (412)
- pasívne - banské (421)

V prípade, že prostredie má nepriaznivý vplyv na spoľahlivý a bezpečný chod a na životnosť elektrického zariadenia, musí mať vyrobené a umiestnené elektrické zariadenie také vlastnosti, aby odolávalo týmto nepriaznivým vplyvom.
Napríklad v mokrom prostredí musia byť elektrické zariadenia dostatočne kryté aby sa voda nedostala do kontaktu so živými časťami.
Podobne v prašnom prostredí musí elektrické zariadenie odolávať napríklad nehorľavému prachu, ktorý by mohol poškodiť kontaktné časti elektrického zariadenia.
V týchto prípadoch hovoríme o aktívnom pôsobení prostredia na elektrické zariadenie.
V prípade, že elektrické zariadenie môže nepriaznivo pôsobiť na prostredie, hovoríme o pasívnom pôsobení prostredia.
Príkladom môže byť prostredie s nebezpečenstvom požiaru alebo s nebezpečenstvom výbuchu.
Prostredie bolo posudzované len ako celok, čo bolo pomerne jednoduché. Označovanie sa vykonávalo trojmiestnym číselným kódom.
Určovanie prostredia podľa predchádzajúcich noriem ako celku bolo síce jednoduché, ale aj nepresné, pretože neumožňovalo posúdiť všetky vonkajšie vplyvy.
Napríklad len v základnom prostredí (311) sa vyskytujú minimálne tri vplyvy, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu a tlak vzduchu.

Preto je v súčasnosti pojem prostredie je nahradzovaný novým pojmom vonkajšie vplyvy,ktorý sa síce zložitejšie určuje, ale je ďaleko presnejší, pretože zohľadňuje pri posudzovaní priestoru viaceré jednotlivé vplyvy.
Medzinárodné označenie konkrétneho vonkajšieho vplyvu podľa normy STN 33 0300: 2001 je tvorené dvomi písmenami veľkej abecedy a jednou číslicou, pričom:
 • prvé písmeno (A, B, C) - vyjadruje kategóriu vonkajšieho vplyvu (prostredie,využitie, konštrukciu budovy)
 • druhé písmeno (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S) ? označuje povahu (konkrétny druh nepriaznivo pôsobiaceho) vplyvu
 • číslica na treťom mieste - trieda vonkajšieho vplyvu - slúži k bližšiemu upresneniu vplyvu ( 1, 2, 3,... v rámci každého vonkajšieho vplyvu)
Kategória
 • Kategória A - PROSTREDIE
  Nepriaznivé vplyvy okolia pôsobia na elektrické zariadenie.
  Ide o vonkajšie vplyvy, ako sú teplota okolia, vlhkosť, nadmorská výška, prítomnosť vodnej masy, výskyt cudzích pevných telies, výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok,mechanické namáhanie, výskyt flóry, výskyt fauny, prítomnosť elektromagnetických, elektrostatických a ionizujúcich pôsobení, slnečné žiarenie, seizmické účinky, početnosť búrok a pohyb vzduchu.
 • Kategória B - VYUŽITIE
  Elektrické zariadenie môže nepriaznivo pôsobiť na okolie.
  Do tejto skupiny patrí odborná spôsobilosť osôb podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., elektrický odpor ľudského tela, počet osôb v priestore a možnosť ich úniku, povaha a horľavé alebo dokonca výbušné prostredie.
 • Kategória C - KONŠTRUKCIA BUDOVY
  Pôsobenie objektu budovy obklopujúcej elektrické zariadenie na vzájomne nepriaznivé ovplyvňovanie elektrického zariadenia a jeho okolia.
  Ide o konštrukčné vlastnosti budovy, či ide o budovu z horľavých materiálov, či konštrukcia budovy umožňuje šírenie požiaru a pod.
Povaha
Určuje konkrétny druh (povahu) nepriaznivo pôsobiaceho vplyvu ako je:
A - teplota
B - teplota a vlhkosť súčasne
C - nadmorská výška
D - výskyt vody
E - výskyt cudzích pevných telies
F - výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok
G - rázy
H - vibrácie
J - ostatné mechanické namáhania
K - rastliny alebo plesne
L - živočíchy
M - elektromagnetizmus, ionizácia,, pôsobenie statickej elektriny
N - slnečné žiarenie
P - seizmické účinky
Q - búrková činnosť
R - pohyb vzduchu
S - vietor

Číslica:
AA Teplota okolia (°C)
 • AA1 -60°C + 5°C
 • AA2 -40°C + 5°C
 • AA3 -25°C + 5°C
 • AA4 - 5°C + 40°C
 • AA5 + 5°C + 40°C
 • AA6 + 5°C + 60°C
 • AA7 -25°C + 55°C
 • AA8 -50°C + 40°C
AB Atmosférické podmienky okolia - (súčasné pôsobenie teploty a vlhkosti)
 • AB1 -60°C + 5°C 3-100%
 • AB2 -40°C + 5°C 10-100%
 • AB3 -25°C + 5°C 10-100%
 • AB4 - 5°C +40°C 5- 95%
 • AB5 + 5°C +40°C 15-100%
 • AB6 + 5°C +60°C 10-100%
 • AB7 -25°C +55°C 10-100%
 • AB8 - 50°C + 40°C 15-100%
AC nadmorská výška (m)
 • AC1 < 2000 m
 • AC2 > 2000 m AD Výskyt vody
 • AD1 zanedbateľný
 • AD2 voľne padajúce kvapky
 • AD3 rozprašovanie
 • AD4 striekajúca voda
 • AD5 voda striekajúca pod tlakom
 • AD6 vlny
 • AD7 plytké ponorenie
 • AD8 hlboké ponorenie
Príklad - AA4 :
A- prostredie (pôsobenie okolia na EZ)
A - druh vplyvu (teplota
4 - upresnenie (-5 až +40?C)

Príklad - BD3 :
B - využitie (pôsobenie EZ na okolie)
D - druh vplyvu (výskyt vody)
3 - upresnenie (padajúca pod uhlom 60?)

Vonkajší vplyv určí komisia a vypracuje o tom protokol.
Protokol o určení vonkajších vplyvov: VZOR
PROTOKOL č.... o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou firmy XY
Zloženie komisie:
Predseda: Meno, priezvisko, titul, funkcia (najlepšie hlavný inžinier projektu)
Členovia: Meno, priezvisko, titul, funkcia (projektant časti elektro)
Meno, priezvisko,titul, funkcia (požiarny technik)
Meno, priezvisko, titul, funkcia (technológ,zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika,...)
Meno, priezvisko,titul, funkcia (ďalší odborník podľa potreby, charakteru a zamerania objektu, požiadaviek investora a pod.)
Názov objektu:
Objekt XY, rekonštrukcia obytného domu s nadstavbou podkrovia na 4.NP pre obytné účely
Podklady pre vypracovanie projektu:
1. Stavebné výkresy objektu s výpisom použitých stavebných materiálov
2. Vyjadrenie špecialistu požiarnej bezpečnosti
3. Požiadavky hygienika
4. Ďalšie podklady majúce vplyv na určenie vonkajších vplyvov
Prílohy:
Popis objektu: Rekonštrukcia jestvujúceho 3.NP obytného domu s plochou strechou s nadstavbou podkrovia pre vytvorenie štyroch obytných jednotiek na 4.NP na bytovom dome typu ... Nadstavba podkrovia bude vyhotovená zo sádrokartónu na kovovej nosnej konštrukcii. Podhľady a steny budú vyhotovené zo sádrokartónu. Podlaha v kuchyni, kúpeľni, chodbe, WC a na balkóne bude z keramickej dlažby, v obytných miestnostiach z PVC. Každý zo štyroch bytov bude od spoločných priestorov schodiska oddelený murovanou stenou. Konštrukcia strechy bude z dreveného krovu, pokrytá škridlovou krytinou.
Rozhodnutie: Je vykonané pre samostatné miestnosti a priestory v prílohe k tomuto protokolu.
Zdôvodnenie: Komisia určovala vonkajšie vplyvy na základe platných elektrotechnických a ďalších technických predpisov STN, respektíve oslovených účastníkov stavebného konania.
Záver: V prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch a o a zmien v určených materiálov v stavebnej konštrukcii tomto protokole v období prípravy a v čase v lastnej stavby je potrebné tento protokol doplniť.
Dátum spísania protokolu:
Podpis predsedu odbornej komisie

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA