�vod

Psobenie elektrickho prdu na udsk organizmus

inky elektrickho prdu na udsk organizmus zvisia od

  1. Vekosti pretekanho prdu
  2. Smeru pretekanho prdu
  3. asu psobenia
  4. Frekvencie

1. Vekos pretekanho prdu zvis od:

Vekosti naptia

S rastcim naptm odpor tela kles a prd rastie.V bezpenom prostred mono rta s odporom 5000 Ω. Pri napt 50 V (bezpen naptie) sa koa zane prera a pri 200 V u nepredstavuje iadnu ochranu a zostva u len vntorn odpor - 1000 Ω. Pri tomto odpore a napt 220 V a ase dlhom ako 0,75 s spravidla nastva smr.

Odporu ast tela

  • Vonkaj odpor (koa a svalstvo predstavuj as tela s najvm odporom) tvor 80% celkovho odporu tela. U ien a det kles a na polovicu. Zvis od stavu koe, okolia, psychickho stavu loveka.
  • vntorn odpor (krvn obeh, vntorn orgny) je u kadho takmer rovnak, asi 1000 Ω

Prechodovch odporov miest vstupu a vstupu prdu

2. Smer pretekanho prdu:

Pre loveka je dleit cesta, ktorou prd udskm telom pretek. Najhoria je cesta, kde prd zasiahne mozog alebo srdce.
Najmenej kodliv je obvod "noha ? noha".

3. as psobenia elektrickho prdu:

S rastcim asom kles odpor udskho tela a nsledne rastie prd (bliie popsan v asti raz elektrickm prdom).

4. Frekvencia striedavho prdu:

Pre loveka je prd s priemyselnou frekvenciou 50 Hz najnebezpenej, lebo ruivo psob na nervov zakonenia v srdcovom svale, ktor riadia frekvenciu srdca (1 Hz). Vnten frekvenciu 50 Hz nie je srdce schopn akceptova, nsledkom oho je fibrilcia. Riziko fibrilcie pri 1000 Hz kles a pri kHz je u mal. Pri prdoch nad 100 kHz drdiv inok prdu na nervov zakonenia srdca vystrieda pocit tepla. Jednosmern prd je menej nebezpen, ALE me spsobi naruenie nervovej sstavy alebo elektrolytick rozklad krvi.
Okrem elektrickho prdu m na udsk organizmus aj vplyv iarenia elektromagnetickch vn v psme vf a vvf.
Elektromagnetick vlny s v celom svojom frekvennom spektre biologicky aktvne. Ich nadmernou expozciou nastvaj v organizme zmeny.

inky elektromagnetickch vn s:

Termick

Vznikaj vplyvom nadmernej produkcie tepla v oiarenej asti organizmu, o me vies k celkovmu prehriatiu organizmu. Najviac ohrozen je mozog, oi, reprodukn systm, nervov a srdcovo-cievny systm.

Atermick

Prejavuj sa v profesionlnych podmienkach, v ktorch udia bvaj opakovane alebo trvale exponovan malou intenzitou elektromagnetickho iarenia.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA