�vod

raz elektrinou

Tto problematiku riei: STN IEC 61140 : 2000
raz elektrinou je nhle pokodenie zdravia udskho organizmu elektrickou energiou. Pokodenie me ma rozlin formy. Od evidentnch (otvoren rany, popleniny, ke svalov, zastavenie innosti srdca) a po "utajen" (poruenie nervovej sstavy, zmeny srdcovho rytmu, elektrolytick rozklad krvi, pokodenie mozgu, vntorn pokodenia).

Vznik razu elektrinou:

Dotykom

Jednoplov (obr. 1)

Jednou asou tela sa dotkame jednho potencilu - fzy a stojme na vodivej zemi. To znamen, e obvod sa uzatvra asou tela a zemou.

Dvojplov (obr. 2)

Dvomi asami tela sa dotkame dvoch potencilov. To znamen, e obvod sa uzatvra telom.

Bez dotyku

Krokov naptie (obr. 3)

Nohami - krokom spojme dve miesta s rznym potencilom. Obvod sa uzatvra cez nohu - zem - nohu.

Elektrickm oblkom (obr. 4)

Preskokom zo ivej asti na loveka v zvislosti od napovej hladiny ivej asti, od vzdialenosti loveka od ivej asti a od prostredia.
Jednoplov Dvojplov
Krokov naptie Elektrick oblk

Oblasti razovosti:

1. Oblas necitlivosti

Je to oblas, kde udsk organizmus nereaguje na inky elektrickho prdu bez ohadu na as psobenia (EKG). Kon sa hodnotou 2 mA = prah citlivosti.

2. Oblas elektrickch derov

Ak psobiaci prd prekro prah citlivosti, jeho inok sa prejav a je evidentn. Je zvisl na ase a s rastcim asom silnie. Sprvu sa prejav ahmi formami (svrbenie, teplo, tpnutie, bolesti v kboch, ahk ke = "kopnutie"). V alom priebehu prd rastie (odpor tela kles) a inky sa stupuj (dchacie akosti, k silnie).
Kon sa hodnotami prdov 10 mA ? 30 mA. S to hodnoty ovladatenho ka, kedy je postihnut schopn vymani sa z prdovho okruhu sm. Prd s hodnotou 10 mA je bezpen prd.
Z neho s odvoden hodnoty bezpench napt pre jednotliv prostredia poda Ohmovho zkona: U = R . I
prostredie R [Ω] I [mA] U [V]
bezpen 5000 10 50
nebezpen 2400 10 24
zvl᚝ nebezpen 1200 10 12

3. Oblas akch derov

Vstup do tejto oblasti je ohranien znou, kde dominuje neuvoniten k spsobujci vne pokodenie zdravia (trhanie svalov, dchacie a srdcov akosti, bezvedomie). Uvoni sa z prdovho okruhu bez cudzej pomoci nie je mon a as psobenia je vemi dleit. Je to oblas od 30 mA ? 500 mA asovo zvislch. Telo znesie maximlny prd v hodnote 500 mA, ale v ase do 0,3 s.

4. Oblas mortality

Zkladn patologick forma, ktor vedie k smrti, je zvltny kmitav stav srdcovho svalu - fibrilcia. Je to nezvratn stav zastaviten len defibriltorom. Fibrilcia nastva v rozmedz 40 mA - 500 mA.
Prdy nad 500 mA s smrten i pri vemi krtkych asoch.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA