�vod

Prv pomoc

Poskytovanie prvej pomoci patr medzi zkladn vedomosti nevyhnutn na zskanie odbornej spsobilosti akhokovek stupa. Aj pracovnci uren "len" na obsluhu musia by preukzatene oboznmen s poskytovanm prvej pomoci. Kee samotn raz elektrinou je okrem typickho pokodenia organizmu (bezvedomie, problmy s dchanm, zstava srdca) sprevdzan aj druhotnmi javmi (popleniny, ok), je potrebn venova sa aj tmto otzkam.

Schematick znzornenie innosti po raze elektrickm prdom:

Pomoc

Popis jednotlivch ast

Vyslobodenie z prdovho okruhu:

 • preseknutie vodia
 • odtiahnutie postihnutho
 • odsunutie vodia
Vyslobodenie z prdovho okruhu je mon vykona iba v prpade nn - do 1000V!!!
alou z monost vyslobodenia z prdovho okruhu je vypnutie prdu, o sa me spravi pri akomkovek napt.

Kontrola stnej dutiny

 • odstrnenie neistt
 • kontrola jazyka
Kontrola stnej dutiny

Kontrola dchania:

 • pohadom na hrudnk
 • sluchom

Stabilizovan poloha:

Stabilizovan poloha

Postup pri uloen do stabilizovanej polohy je nasledovn

Postup

Umel dchanie:

 • zklon hlavy
 • 2 rchle vdychy
 • chytenie nosnch dierok
 • vdychy s intenzitou rovnou prirodzenmu dchaniu, priom vdych je dvakrt dlh ako vdych
Umel dchanie Umel dchanie Umel dchanie

der do srdcovej krajiny:

 • jeden prudk der psou v oblasti srdcovej krajiny za podmienky, e sme svedkami zlyhania srdca a neuplynulo odvtedy viac ako 1 min
der

Zisovanie pulzu:

 • hmatom na krnici

(zmena:)
- laici pulz nemeraj, lebo asto namerali zl pulz a postihnut na to doplcali ivotom. neprtomnos krvnho obehu zisujeme len poda vonkajch znakov

Nepriama mas srdca:

 • postihnut le na tvrdej podloke
 • dlaou opretou o dla s vystretmi lakami stlame 3 cm nad prsnou kosou
Nepriama mas

Umel dchanie a nepriama mas srdca

pomer vdychov a stlan je 2 : 30
Umel dchanie a nepriama mas

(zmena:)
- u dospelch sa zana oivovanie masou srdca, nie dchanm - vo dvojici oivuj len profesionli, lebo laici strcaj as pri pokuse zohra sa. v oboch prpadoch sa oivuje v pomere 2:30
- nepriama mas srdca sa rob s frekvenciou 80-100 krt za mintu

Sasou razu elektrickm prdom asto bvaj ok a popleniny

ok

Strata autoregulanch procesov v udskom tele. Prejavuje sa modravmi perami, neprtomnm pohadom, prehnanmi reakciami, studenm potom, zimnicou, horkou.

Prv pomoc pri oku:

 • protiokov poloha (le na chrbte, nohy m zodvihnut a podloen, pozri obr.)
 • 5 T: ticho, teplo, tekutiny (vlhenie pier), transport, tenie bolesti
Protiokov poloha

Popleniny:

 • 1. stupe: servenanie koe, neoetrujeme
 • 2. stupe: puzgiere naplnen tekutinou. Po ich prasknut hroz infekcia, s bolestiv, lebo nervov zakonenia nie s pokoden (ete s citliv).
 • 3. stupe: menej bolestiv (nervov ukonenia s splen), koa je splen do hbky (tmavohned a ierna), hroz nebezpeenstvo otravy organizmu produktami rozkladu zasiahnutho tkaniva.

Prv pomoc pri popleninch:

Rany prekryjeme sterilnm obvzom a podvame minerlku.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA