�vod

Zhrnutie - Otzky D

Prd do 2 mA bez ohadu na as psobenia je hranica, do ktorej je organizmus necitliv na psobenie elektrickej energie.
Ak je prd men ako 20 mA, nedochdza k fibrilcii srdca ani pri dlhom psoben.
Jednoplov dotyk je dotyk loveka s jednou fzou a sasne inou asou tela s vodivou zemou.
Dvojplov dotyk je dotyk loveka s dvomi fzami.
Ke prd pretek hlavou alebo srdcom, dochdza k akm razom.
Vekos razovho prdu v razovej sluke (telo postihnutho, podlaha, kliete, at ) je dan psobiacim naptm a celkovm odporom razovej sluky.
Prerazenie suchej tvrdej koe (niekoko 1000 Ω) spsobuje naptie nad 100 V.
Frekvencia 50 Hz je nebezpen frekvencia striedavho prdu.
V prpade, kde nie je mon urobi vypnutie obvodu vypnaom, poistkou alebo vytiahnutm vidlice zo zsuvky, je mon presekn vodie sekerou, alebo urobi umel skrat. Ale to vetko len pri nn - do 1000 V.
Horiace aty na postihnutom mono hasi po vypnut elektrickho prdu suchou vlnenou alebo azbestovou dekou.
Ak postihnut nekrvca z vch tepien a je poplen na vej ploche a nezadratene krvca, o najrchlejie ho prevezieme do nemocnice.

Ak je postihnut pri vedom a je vysloboden z dosahu elektrickho prdu:

 • ulome ho do teplej miestnosti
 • uvonme odev a podvame tepl npoje
 • a do prchodu lekra nesmie vsta
 • nezostva osamote

(zmena:)
- teplo v 5T znamen brni stratm tepla - t.j. zabali, nie ohrieva
- postihnutm sa zsadne nepodva iadna tekutina, nanajv zvlhovanie pier
- ulome ho do protiokovej polohy

Ak postihnut nedcha, ale m pulz:

 • okamite urobme dva pomal vdychy
 • potom skontrolujeme stnu dutinu
 • pokraujeme 12 vdychov za mintu

(zmena:)
- vinou ak postihnut nedcha, nem ani pulz. jedn sa iba o pr seknd, kedy by teoreticky mohol nasta stav, e nedcha a m pulz
- u dospelch sa zana oivovanie masou srdca, nie dchanm

Ak umel dchanie (roben sprvne) bolo doposia neinn a postihnut nem ani hmataten pulz na krnici

 • doplnme umel dchanie o nepriamu mas srdca s frekvenciou 60 krt za mintu
 • jeden zchranca rob oivovanie 30 kompresi k 2 vdychom (star predpis uvdzal, e ak s zchrancovia dvaja, robia oivovanie 5 kompresi ku 1 vdychu,potom bol aj pre dvoch zchrancov aj pre jednho ten ist pomer 15:2 a v sasnosti sa zmenil na 30 : 2)

(zmena:)
- laici pulz nemeraj, lebo asto namerali zl pulz a postihnut na to doplcali ivotom. neprtomnos krvnho obehu zisujeme len poda vonkajch znakov
- vo dvojici oivuj len profesionli, lebo laici strcaj as pri pokuse zohra sa. v oboch prpadoch sa oivuje v pomere 30:2
- nepriama mas srdca sa rob s frekvenciou 80-100 krt za mintu

Krvcanie (z tepny strieka bled - okyslien, zo ily teie nepreruovane tmav - neokyslien) sa zastav priloenm tlakovho obvzu.

(zmena:)
- tlakov obvz sa pouva len na tepny, na ily sa pouva kryc obvz

Pri krvcan z vekch tepien:

 • stiahneme konatinu nad ranou Martinovym ovnadlom a pripojme lstok s asovm dajom, kedy sme konatinu stiahli
 • postihnutho prevezieme do nemocnice

(zmena:)
- krtidlo sa u nesmie pouva

Otvoren rany alebo popleniny sa nesm vymva ani natiera.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA