�vod

Predslov

Tto uebn pomcka je uren tudentom tvrtho ronka SPE K.Adlera 5 absolvujcich voliten predmet elektrotechnick spsobilos - ETS a predovetkm tm, ktor sa rozhodli vykona skku odbornej spsobilosti v zmysle Vyhlky . 718/2002 Z.z. 21- Elektrotechnik. Taktie by mala sli tm, ktor neprichdzaj do styku s novelizciou jednotlivch elektrotechnickch noriem.
Obsah uiva je rozdelen do piatich skupn, kde kad skupina je ukonen zhrnutm uebnej ltky. Po pretudovan a pochopen kadej asti by ste mali by schopn zodpoveda testov otzky, o je predpokladom na spen vykonanie skky.
Skka pozostva z psomnej asti formou testu a zo tvorice otzok A, B, C, D (jedna otzka z kadej skupiny). tvorica otzok nasleduje a po spenom zvldnut testu. Test a kad otzka s hodnoten slovne (vyhovel-nevyhovel). K spenmu vykonaniu skky je potrebn vyhovie v kadom bode. Po spenom zdolan skky zskate certifikt o odbornej spsobilosti (elektrotechnik - 21), ktor Vs oprvuje vykonva innos na elektrickch zariadeniach v zmysle Vyhlky . 718/2002 Z.z. Je to nevyhnutn doklad pre prcu v elektrotechnickom priemysle, ale taktie zskanie minimlnych znalost elektrotechnika.
Touto cestou sa chcem poakova mjmu priateovi Filipovi Huskovi za mylienku tto uebn pomcku napsa a za pomoc pri jej tvorbe. Vopred by som sa Vm chcela poakova za pretudovanie uebnice a pomoc pri odhalen prpadnch nedostatkov. Verm, e uebnica sa stane vhodnm tudijnm materilom a elm Vm pri jej tdiu vea spechov.
Nvrhy na zmeny, rzne zlepenia a znenia prpadnch chb mete posiela mejlom alebo do fra na mojej osobnej strnke.

Autor

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA