�vod

Prehad znaiek

slo znaky Nzov znaky
Umiestnenie
Tvar znaky
5001 Zdroj jednosmernho naptia - batria
Na zariaden napjanom batriami na oznaenie skobnho spnaa, ktorm sa zapna merac prstroj alebo skobn iarovka indikujca stav batrie.
Znaka
5002 Poloha lnkov a batri
Na oznaenie na batrii a na oznaenie sprvnej polohy lnkov (batri) v driaku z hadiska ich polarity.
Znaka
5004 Riadenie - regulcia
Na oznaenie ovldacej asti urenej na riadenie vekosti danej veliiny. Riaden veliina sa zvuje v smere zvujcej sa vky trojuholnka.
Znaka
5005 Kladn pl
Na oznaenie kladnej svorky prstroja (elektrickho predmetu), ktor je spotrebiom alebo zdrojom jednosmernho naptia.
Znaka
5006 Zporn pl
Na oznaenie zpornej svorky prstroja (elektrickho predmetu), ktor je spotrebiom alebo zdrojom jednosmernho naptia.
Znaka
5007 Zapnut
Na oznaenie polohy "zapnut" na spnai, ktor je zaraden v obvode priamo spojenom so sieou.
Znaka
5008 Vypnut
Na oznaenie polohy "vypnut" na spnai, ktor je zaraden v obvode priamo spojenom so sieou.
Znaka
5010 Prepna "zapnut - vypnut"
Na oznaenie tlaidlovho spnaa s dvomi stlymi polohami, ktor je zaraden v obvode priamo spojenom so sieou. Kad poloha "zapnut - vypnut" je zaisten (zabezpeen).
Znaka
5012 iarovka, osvetlenie
Na oznaenie spnaa, ktorm sa na ziariaden (prstroji) ovlda osvetlenie (zdroj svetla).
Znaka
5013 Akustick signl - zvonek
Na oznaenie spnaa, ktorm sa ovlda elektrick zvonek, tie na oznaenie prslunch prpojnch miest na zvonek.
Znaka
5016 Poistka, poistkov skria
Na oznaenie poistkovch skr alebo krytov poistiek. Znaka sa umiestuje na dvierkach skrinky alebo krytu priestoru pre poistky.
Znaka
5017 Uzemnenie
Pre akkovek zariadenie na oznaenie pripojovacieho miesta uzemovacieho prvodu tam, kde nie je potrebn poui znaky 5018 alebo 5019.
Znaka
5018 Bezumov uzemovacia svorka
Pre akkovek zariadenie na oznaenie pripojovacieho miesta uzemovacieho prvodu upravenho tak, aby um zo zeme alebo vodia neruil funkciu zariadenia.
Znaka
5019 Ochrann uzemnenie
UPre akkovek zariadenie na oznaenie kadho pripojovacieho miesta, urenho na pripojenie vonkajieho ochrannho vodia pre ochranu pred razom elektrickm prdom v prpade poruchy.
Znaka
5020 Spojenie s kostrou
Pre akkovek zariadenie na oznaenie vvodu na kostru alebo asi.
Znaka
5021 Ekvipotencilne spojenie
Pre akkovek zariadenie pre oznaenie vvodov, ak s navzjom spojen, alej na pripojenie rznych ast zariaden alebo systmov na rovnak potencil.
Znaka
5031 Jednosmern prd
Na oznaenie vstupnch alebo vstupnch prpojnch miest na vetkch zariadeniach pre jednosmern prd, tie na oznaenie prdu na prstrojovej doske.
Znaka
5032 Striedav prd
Na oznaenie vstupnch alebo vstupnch prpojnch miest striedav prd, tie na oznaenie druhu prdu na prstrojovej doske.
Znaka
5033 Jednosmern aj striedav prd
Na oznaenie vstupnch prpojnch miest, ktor mono pripoji na zdroj jednosmernho alebo striedavho prdu.
Znaka
5036 Nebezpen naptie
Na vetky druhy elektrickch zariaden. Na oznaenie rizika nebezpenho naptia. Tto znaka me by kombinovan s vstranmi symbolmi a farbami poda noriem ISO.
Pozri ISO 3864:1998 - Bezpenostn znaky a bezpenostn symboly
Znaka
5039 Antna
Na veobecn oznaenie antnnej svorky alebo konektora na rdiotechnickch prstrojoch alebo meracch zariadeniach. Tto znaka me by pouit, ak nie je nutn uri druh antny.
Znaka
5156 Transformtor
Na oznaenie spnaa, spojov alebo dokonca vedenia pomocou ktorho sa me elektrick predmet pripoji na sie cez transformtor.
Znaka
5172 Zariadenia triedy ochrany II
Na oznaenie elektrickho predmetu, ktor vyhovuje bezpenostnm poiadavkm triedy ochrany II.
Znaka
5179 Skobn naptie
Na kadom druhu elektrickho alebo elektronickho zariadenia na oznenie, e mono poui skovn naptie 500V. In hodnoty skovnho naptia mu by oznaen vloenm slice do znaky v slade s prslunmi normami IEC, pozri napr. IEC 60 414.
Znaka
5180 Zariadenie triedy ochrany III
Na vetky druhy zariadenia. Na oznaenie zariadenia, ktor vyhovuje bezpenostnm poiadavkm triedy ochrany III poda IEC 60 536.
Znaka
5194 Meni, strieda
Na oznaenie pripojovacch miest, spnaov a inch ovldacch ast, ktormi je mon pripoji alebo ovlda strieda, tie aj na oznaenie striedaa.
Znaka
5221 Oddeovac ochrann transformtor
Oznaenie na transformtoroch oddeovacieho typu. Znaka me by orientovan aj vodorovne.
Znaka
5022 Bezpenostn ochrann transformtor
Na oznaenie bezpenostnho ochrannho transformtora.
Znaka
5268 Poloha "zapnut" pre tlaidlo (stlaen)
Na zariaden v spojen s oznaenm ovldanej funkcie pre tlaidlo v "dolnej" polohe.
Znaka
5269 Poloha "vypnut pre tlaidlo (vysunut)
Na zariaden v spojen s oznaenm ovldanej funkcie pre tlaidlo v "hornej" polohe.
Znaka
5275 Prepov ochrana
Na onaenie zariadenia vybavenho ochranou proti preptiu, naprklad v prpade blesku.
Znaka
5440 Programovaten asov spna
Na oznaenie ovldaa programovatenho asovho spnaa.
Znaka

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA