�vod
Peiatka organizcie

 

PRKAZ   "B"  slo.......

 

pre vedceho prce (alebo pre dozor)...................s atou................. pracovnkov,

aby da ........od.......h     do......h    pracovali

...................................................................................................................................................

 

Pre zabezpeenie pracoviska sa vypne a zaist:  ..........................................................................

Pracovisko zabezpe: .................................................................................................................

Pod naptm zostane: ..................................................................................................................

Prkaz "B" vydal osobne (telefonicky, radiofonicky, doruovateom) da.................o...............h

Podpis..............................

Por.. manipulcie Miesto kon as Vykonal
         
         
         

Miesto a poet uzemnen a skratovan, umiestnenie zbran, bezpenostnch oznamov a pod.:

.........................................................................................................................................

aie bezpenostn opatrenia:


.........................................................................................................................................

Zabezpeen pracovisko a prkaz "B" prevzal:

vedci prce: ....................................  dozor: .............................................

Potvrdzujeme podpismi, e sme boli pred zaatm prce oboznmen s postupom pri prci, so zabezpeenm pracoviska a so zariadenm,

ktor je pod naptm: ........................................

                                 ........................................

                                 ........................................

 

Prca skonen da................o.........h

Podpis vedceho prce....................

Odistenie pracoviska vykonal da.............o........h

Podpis.......................................

Prca preruen da.................o...........h

Zabezpeenie pracoviska poda prkazu "B" skontroloval vedci prce da..................o.............h

Podpis.......................

Potvrdzujeme podpismi, e pred pokraovanm prce sme boli o stave pracoviska pouen.............................

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA