Legislatíva BOZP v Slovenskej republikeZákonník práce 311/2001 Z.z


Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch (napr. na dohodu) vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.
Fyzická osoba sa môže stať zamestnancom v deň, kedy dovŕši 15 rokov veku. Dohodu o hmotnej zodpovednosti môže uzatvoriť najskôr v deň dovŕšenia 18. roku veku.

Zástupcovia zamestnancov - odbory
Zamestnanci môžu vytvoriť odborovú organizáciu, ktorá zastupuje zamestnancov pred zamestnávateľom. Úlohou odborov je chrániť záujmy zamestnancov, kontroluje dodržiavanie rovného zaobchádzania so všetkými zamestnancami, dohliada na to, aby si zamestnávateľ plnil všetky povinnosti v oblasti BOZP a pod.

Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník - podnikateľ), ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu (zamestnanec).
Formy zamestnávateľov:
-právnická osoba (spoločnosť napr. a.s., s.r.o. a pod.)
-fyzická osoba (živnostník ? podnikateľ)

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (platí od 1. 7. 2006), zmena a doplnenie niektorých zákonov v znení zákona 309/2007 Z.z. a v znení neskorších predpisov

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Nevzťahuje na činnosť profesionálnych vojakov, členov mierových misíí a občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby v čase vypovedania vojny.

Prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca.

Nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca (tu je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť príslušný osobný ochranný prostriedok).

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko sú presne definované v nariadení vlády SR č. 391/2006 Z.z.

Zamestnanec má právo
- prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou
- odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb
- na poskytnutie osobného ochranného pracovného prostriedku od zamestnávateľa (ich bližšia špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Zamestnanec je povinný
- dodržiavať právne predpisy, ostatné predpisy a pokyny zamestnávateľa na zaistenie BOZP,
- spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
- vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s návodom na používanie,
- obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti,
- náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia,
- používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
- dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru,
- zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní BOZP,
- podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam,
- okamžite oznamovať tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť BOZP,
- nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
- podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok,
- dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,
- zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch.

Zamestnávateľ je povinný
- viesť predpísanú dokumentáciu zodpovedajúcu skutočnému stavu budov, pracovných priestorov, prostriedkov a postupov,
- užívať budovy, pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie BOZP, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu,
- určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov,
- zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, používať označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s osobitným predpisom a poskytnúť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky (zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných činností, ku ktorým sa používajú, je presne definovaný v nariadení vlády SR č. 395/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov),
-sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
- či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
- činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
Zamestnávateľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vykonáva Oprávnená právnická osoba (v skorších dokumentoch uvádzaná len Technická inšpekcia)
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:
- overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia a vydávanie oprávnení na tieto činnosti,
- vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,
- overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť
- posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.

Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení smie:
- Právnická osoba (zamestnávateľ)
na základe Oprávnenia vydaného Oprávnenou právnickou osobou (predtým Technickou inšpekciou) vždy na dobu 5 rokov.
Pokiaľ subjekt závažným spôsobom alebo opakovane poruší predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Oprávnenie mu môže odobrať príslušný Inšpektorát práce.
- Fyzická osoba (živnostník)
ktorá je podnikateľom a nemá žiadnych zamestnancov, môže uvedené činnosti vykonávať na základe Osvedčenia vydaného Oprávnenou právnickou osobou (predtým Technickou inšpekciou). Osvedčenie sa vydáva na dobu 5 rokov. Pred uplynutím tejto doby je fyzická osoba povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Pokiaľ fyzická osoba závažným spôsobom alebo opakovane poruší predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Osvedčenie môže odobrať príslušný Inšpektorát práce.

Ak fyzická osoba (podnikateľ - živnostník) zamestnáva ďalšie fyzické osoby (zamestnancov), musí požiadať Oprávnenú právnickú osobu o vydanie Oprávnenia na túto svoju činnosť.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť bezpečnostnotechnickú službu
Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi. Patrí sem bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba.

Fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje bezpečnostnotechnickú službu, musí mať pre túto činnosť oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce.

Bezpečnostnotechnickú službu vykonáva
- autorizovaný bezpečnostný technik
- bezpečnostný technik
Bezpečnostný technik (§23) vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia, ktoré vydáva oprávnená osoba pre výchovu a vzdelávanie (inštitúcia) alebo škola, ktorá má na túto činnosť akreditáciu z Národného inšpektorátu práce.
Osvedčenie sa vydáva na dobu neurčitú a platí, ak bezpečnostný technik absolvuje každých 5 rokov odbornú aktualizačnú prípravu. Ak do uplynutia 5 rokov od posledného absolvovania odbornej aktualizačnej prípravy neabsolvuje túto znova, osvedčenie stráca platnosť.
Autorizovaný bezpečnostný technik (§24) získa svoje osvedčenie na základe aspoň dvojročnej dokladovanej praxe po získaní osvedčenia podľa §23 - bezpečnostný technik a musí vykonať skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.
Osvedčenie sa vydáva takisto na dobu neurčitú a platí, ak autorizovaný bezpečnostný technik absolvuje každých 5 rokov odbornú aktualizačnú prípravu.
Ak bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik závažným spôsobom alebo opakovane porušia právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, osvedčenie im môže byť odobraté. Bezpečnostnému technikovi osvedčenie odoberá príslušný Inšpektorát práce a autorizovanému bezpečnostnému technikovi Národný inšpektorát práce.

Výchova a vzdelávanie - Získanie osvedčenia na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.
Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je:
- vek najmenej 18 rokov,
- vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu,
- zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,
- absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
- overenie odborných vedomostí.

Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na neurčitý čas. Držiteľ osvedčenia je povinný každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
Ak fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a s ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie osvedčenie alebo preukaz.
Fyzická osoba, ktorej bolo odobraté osvedčenie alebo preukaz, môže požiadať o jeho vydanie najskôr šesť mesiacov po jeho odobratí.

Osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť
- odobratím,
- pri neabsolvovala aktualizačnej odbornej prípravy po uplynutí 5 rokov.

125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (platí od 1. 7. 2006), zmena a doplnenie niektorých zákonov a v znení zákona 309/2007 Z.z. a v znení neskorších predpisov

Hierarchia orgánov štátnej správy vykonávajúca štátnu správu v oblasti inšpekcie práce:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR)
Národný inšpektorát práce (NIP)
Inšpektorát práce (IP)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
- zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce,
- vypracúva koncepčné materiály, programové materiály a návrhy na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce,
- koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti ochrany práce,
- riadi a kontroluje Národný inšpektorát práce a zodpovedá za výkon inšpekcie práce,
- vypracúva návrhy na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti ochrany práce

Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach
- riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
- zriaďuje akreditačnú komisiu, ktorá plní úlohy odborného poradného orgánu
- riadi a kontroluje inšpektoráty práce a zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorov práce
- vydáva a odoberá oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému, oprávnenie právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení technikovi
- vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktorú osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť
- vydáva inšpektorom práce preukaz inšpektora práce
- vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania
- vedie verejne prístupný zoznam ním vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení

Inšpektorát práce so sídlom vo všetkých krajských mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina)
- riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
- zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce v rozsahu a vykonávanie dohľadu podľa osobitného predpisu, najmä dozerá, či požiadavkám ochrany práce zodpovedajú výber, umiestnenie, usporiadanie a používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska, pracovného prostredia, pracovných prostriedkov, ochranných prostriedkov, chemických, fyzikálnych a biologických faktorov ovplyvňujúcich psychickú pracovnú záťaž a sociálnych opatrení a pracovné postupy, pracovný čas, organizácia ochrany práce a systém jej riadenia
- vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, závažnej priemyselnej havárie
- uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh
- vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku
- odoberá oprávnenie, osvedčenie a preukazy vydané fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie činností podľa osobitných predpisov, osvedčenie bezpečnostného technika
- rozhoduje o uložení pokút
- prejednáva priestupky, rozhoduje o uložení pokút za priestupky a o zákaze činnosti podľa osobitných predpisov
- oznamuje zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (platí od 1. 9. 2007) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platí od 1.9.2007)

Tento zákon ustanovuje:
- organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
- vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
- zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti
- požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
- požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
- požiadavky na radiačnú ochranu
- opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného pri mimoriadnych udalostiach
- povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- výkon štátneho zdravotného dozoru
- priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva

Zákon prináša v §30 povinnosť pre zamestnávateľa (tiež živnostníka, ktorý zamestnáva, alebo pre neho pracujú rodinní príslušníci), zabezpečiť zamestnancom pravidelné lekárske prehliadky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú pracovnú činnosť, ktoré realizuje pracovná zdravotná služba.

Zákon ďalej pojednáva o všetkých faktoroch vplývajúcich na verejné zdravie.
Rieši problematiku vnútorného prostredia budov, športovísk, zariadení pre starostlivosť o ľudské telo, zariadení pre deti a mládež a pod. so zreteľom na minimalizáciu negatívnych vplyvov na verejné zdravie z dôvodu pôsobenia nepriaznivých hygienických vplyvov, rôznych typov žiarení, vibrácií, hluku a pod.
Ustanovuje úlohy hygienikov, lekárov a posudkových lekárov so zreteľom na verejné zdravie.

Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
1. kategória - práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.
2. kategória - práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, najmä:
a) práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi
b) práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom
3. kategória - práce, pri ktorých:
a) nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov
b) je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie
c) nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia
d) práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzhľadom na úroveň a premenlivosť radiačných parametrov je na obmedzenie ožiarenia pracovníkov na úroveň limitov ožiarenia nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia
4. kategória - do tejto kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú
a) práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov
b) práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia
c) práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarenia a takéto ožiarenie kladne posúdil úrad verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm.a) siedmeho bodu

Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

Úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonáva tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných na výkon pracovnej zdravotnej služby.

- u zamestnávateľa:
a) spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci
b) hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov
c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom
d) poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom
e) zúčastňuje sa
1. na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
2. na opatreniach pracovnej rehabilitácie
3. na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík
4. na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov

- u zamestnancov:
a) vykonáva lekárske preventívne prehliadky
b) školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
c) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie

Úlohy pracovnej zdravotnej služby definuje už zákon 124/2006 Z.z., ktorý bol novelizovaný zákonom 140/2008 Z.z.