Otázky A

Otázky skupiny A sa zaoberajú všeobecnými požiadavkami na ochranu pred NDN.
Túto problematiku rieši:
STN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické inštalácie budov
ČASŤ 4: Zaistenie bezpečnosti
KAPITOLA 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Sú zamerané na ochranu živých a neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím. Pred samotným vymenovaním a charakterizovaním jednotlivých typov ochrán, treba spomenúť pojmy s touto témou bezprostredne súvisiace.
Otázky A
A.1 Pojmy
A.2 Typy ochrán pred NDN
A.2.1 Ochrana neživých častí
A.2.1.1 Ochrana odpojením - Typy sietí, ochranné prvky
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TNS
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TNC
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TN-C-S
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TT
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti IT
A.2.1.1b Poistky
A.2.1.1b Ističe
A.2.1.1b Chrániče
A.2.1.2 Iné ochrany
A.2.2 Ochrana živých častí
A.2.2.1 Ochrana polohou
A.2.2.2 Ochrana zábranou
A.2.2.3 Ochrana krytím
A.2.2.4 Ochrana izoláciou
A.2.3 Ochrana malým napätím
A.3 Prepäťová ochrana
A.4 Ochrana pred bleskom
A.5 Zhrnutie
A.6 Testové otázky