Otázky A

Otázky skupiny A sa zaoberajú všeobecnými požiadavkami na ochranu pred NDN.
Túto problematiku rieši:
STN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické inštalácie budov
ČASŤ 4: Zaistenie bezpečnosti
KAPITOLA 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Sú zamerané na ochranu živých a neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím.

(zmena:)
OCRANA ŽIVÝCH ČASTÍ = ZÁKLADNÁ OCHRANA
OCRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ = OCHRANA PRI PORUCHE

Pred samotným vymenovaním a charakterizovaním jednotlivých typov ochrán, treba spomenúť pojmy s touto témou bezprostredne súvisiace.
Otázky A
A.1 Pojmy
A.2 Typy ochrán pred NDN - NADPRÚDOVÁ OCHRANA
A.2.1 Ochrana neživých častí - Ochrana pri poruche
A.2.1.1 Ochrana odpojením - Typy sietí, ochranné prvky
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TNS
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TNC
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TN-C-S
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TT
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti IT
A.2.1.1b Poistky
A.2.1.1b Ističe
A.2.1.1b Chrániče
A.2.1.2 Iné ochrany
A.2.2 Ochrana živých častí - Základná ochrana
A.2.2.1 Ochrana polohou
A.2.2.2 Ochrana zábranou
A.2.2.3 Ochrana krytím
A.2.2.4 Ochrana izoláciou
A.2.3 Ochrana malým napätím
A.3 PREPäŤOVÁ OCHRANA - vnútorná
A.4 PREPäŤOVÁ OCHRANA - vonkajšia - Ochrana pred bleskom
A.5 Zhrnutie
A.6 Testové otázky