TNS

Ochrana samočinným odpojením od zdroja v sieti TNS patrí medzi ochranu "nulovaním", kde elektrické zariadenie je pripojené cez nulovací vodič a ten je spojený s uzlom zdroja.
Ochrana samočinným odpojením od zdroja spočíva v odpojení poruchového zariadenia od zdroja v čase kratšom, než by došlo k úrazu elektrickým prúdom.
Odpojenie je zabezpečené vypínacími pvkami, ku ktorým je poruchový prúd z neživej časti privedený vodičom PE. Vodič PE je separovaný, takže plní len funkciu ochranného vodiča v poruchovom stave. V bezporuchovom stave je obvod uzatváraný taktiež samostatným vodičom N.
Zareagovanie vypínacieho prvku je zabezpečené dimenzovaním vodiča PE. Jeho prierez sa stanoví z impedancie vypínacej slučky (porucha - uzol - vypínací prvok - porucha). Zo známeho fázového napätia Uf a vypínacieho prúdu istiaceho prvku Iv môžeme vypočítať impedanciu slučky. Admitancia je známa podľa charakteru pripojených spotrebičov, takže možeme vypočítať hodnotu odporu vodiča PE a samozrejme aj jeho prierez.
TNS
Zemný odpor uzla zdroja je 5 Ω, v sťažených pôdnych podmienkach maximálne do 15 Ω.
TNS

Zapojenie jednofázových zásuviek v jednotlivých typoch sietí:

Zásuvky
Zásuvka TNS :
TNS
TNS