TNC

Ochrana samočinným odpojením od zdroja v sieti TNS patrí medzi ochranu "nulovaním", kde elektrické zariadenie je pripojené cez nulovací vodič a ten je spojený s uzlom zdroja.

Zemný odpor uzla zdroja je 5 Ω, v sťažených pôdnych podmienkach maximálne do 15 Ω.

Ochrana samočinným odpojením od zdroja spočíva v odpojení poruchového zariadenia od zdroja v čase kratšom, než by došlo k úrazu elektrickým prúdom.
Doba vypnutia pre napäťovú hladinu 230 V je 0,4s.

Odpojenie je zabezpečené vypínacími prvkami, ku ktorým je poruchový prúd z neživej časti privedený vodičom PEN.
Vodič PEN je kombinovaný, takže plní funkciu ochranného vodiča v poruchovom stave a pracovného vodiča v bezporuchovom stave.

Zareagovanie vypínacieho prvku je zabezpečené dimenzovaním vodiča PEN.
Jeho prierez sa stanoví z impedancie vypínacej slučky (porucha - uzol - vypínací prvok - porucha) .
Zo známeho fázového napätia Uf a vypínacieho prúdu istiaceho prvku Iv môžeme vypočítať impedanciu slučky. Admitancia je známa podľa charakteru pripojených spotrebičov, takže možeme vypočítať hodnotu odporu vodiča PEN a samozrejme aj jeho prierez.
TNC
Pre vodič PEN stanovíme prierez najbližší vyšší v rade (pre Cu je to 16 mm2 najmenej)
TNC

Zapojenie jednofázových zásuviek v jednotlivých typoch sietí:

Zásuvky
Zásuvka TNC