Otázky C

Otázky skupiny C sa zaoberajú bezpečnostno-technickými predpismi a nariadeniami zabezpečujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení.
Taktiež sa zaoberajú platnými predpismi a normami v elektrotechnike.

Normalizácia

Je činnosť, ktorou sa zaisťuje najvýhodnejší postup pre opakujúce sa technické činnosti z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti. Určuje parametre výrobkov, projektovú prípravu výroby, skúšobné metódy, technologické postupy, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), značky, symboly, názvy, jednotky a veličiny.

Normalizácia

medzinárodná

európska

Slovensko je riadnym členom IEC a ISO.

Normy

Elektrotechnické normyOznačovanie slovenských technických noriem

STN AB CDEF - X - XYZ : ROK VYDANIA Názov
Príklad:
STN 33 2000-4-473: 1995
El. zariadenia. 4. časť Bezpečnosť. 47. kapitola: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. 73. oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
Prehľad najčastejšie používaných noriem:
normy (veľkosť 276 kB)