Test - Otázky C

1. Ako rozdeľujeme priestory z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom?
a) bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu
b) bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné
c) s prostredím obyčajným, horúcim, mokrým
d) suché, vlhké, mokré

Odpoveď 1.

2. Do akej triedy sú zaradené objekty bez nebezpečenstva výbuchu?
a) objekty triedy A
b) objekty triedy B
c) objekty triedy B1
d) objekty triedy C

Odpoveď 2.

3. Do akej triedy sú zaradené objekty s nebezpečenstvom výbuchu?
a) objekty triedy A
b) objekty triedy B
c) objekty triedy C
d) objekty triedy D

Odpoveď 3.

4. Do akej triedy sú zaradené objekty s nebezpečenstvom výbuchu zahŕňajúce regulačné stanice plynu?
a) objekty triedy A
b) objekty triedy B
c) objekty triedy B1
d) objekty triedy C

Odpoveď 4.

5. Kde musí byť umiestnený ochranný kolík v pevnej jednofázovej zásuvke, do ktorej pripájame pohyblivým prívodom prenosné elektrické spotrebiče?
a) hore nad dierkami
b) dole pod dierkami
c) pri pripájaní penosných spotrebičov nemusí byť ochranný kolík

Odpoveď 5.

6. Koľko žíl musí mať jednofázová predlžovacia šnúra?
a) 2 alebo 3
b) 2
c) 3
d) viac ako 3

Odpoveď 6.

7. Ako farebne musí byť označený izolovaný ochranný vodič?
a) zelený
b) žltý
c) hnedý alebo čierny
d) po celej dĺžke má zelenožlté pruhy

Odpoveď 7.

8. Koľko vodičov má pohyblivý prívod pre predmety s triedou ochrany II?
a) musí mať tri vodiče
b) môže mať dva alebo tri vodiče
c) má len dva vodiče
d) viac ako tri vodiče

Odpoveď 8.

9. Kde môže byť prerušovaný ochranný vodič pri pohyblivých prívodoch?
a) v zásuvkových spojoch, ističoch a vypínačoch
b) len v zásuvkových spojoch
c) v istiacich prvkoch
d) podľa potreby

Odpoveď 9.

10. Čo je uzemnenie (zem - to sú miesta vzdialené od zemniča pretekaného prúdom tak, že medzi týmito ľubovoľnými miestami zeme nenameriame prakticky žiadne napätie)?
a) vodivé spojenie živých alebo neživých častí so zemou
b) vodivé teleso úmyselne vložené do zeme
c) vodivé teleso náhodne sa nachádzajúce v zemi

Odpoveď 10.

11. Aké uzemnenie predstavuje uzemnenie realizované priamym spojením vodivých častí (ktoré nie sú súčasťou elektrického obvodu) elektrického zariadenia so zemou za účelom ochrany pred nebezpečným dotykom?
a) dotykové
b) pracovné
c) ochranné
d) bleskozvodné

Odpoveď 11.

12. Aké zemniče poznáte?
a) náhodné a zhotovené
b) ochranné a pracovné
c) priame a nepriame
d) do 1000 V a nad 1000 V

Odpoveď 12.

13. Má elektrický predmet triedy I ochrannú svorku alebo ochranný kontakt?
a) nie, nemá
b) podľa potreby
c) áno, má
d) elektrické predmety triedy I sú u nás zakázané

Odpoveď 13.

14. Má elektrický predmet triedy ochrán II zariadenie na pripojenie ochranného vodiča?
a) nie, nemá
b) áno, má
c) podľa potreby

Odpoveď 14.

15. Môžu mať vnútorné obvody elektrického predmetu triedy III napätie vyššie ako malé napätie?
a) áno
b) nie
c) napätie nie je rozhodujúcim kritériom pri elektrických predmetoch triedy III

Odpoveď 15.

16. Elektrické zariadenie je zariadenie určené na?
a) výrobu elektrickej energie
b) rozvod elektrickej energie
c) spotrebu elektrickej energie

Odpoveď 16.

17. Je súčasťou obsluhy elektrického zariadenia aj výmena žiaroviek?
a) áno
b) nie
c) áno, ale len pri elektrických predmetoch triedy ochrán II
d) áno, ale len pri elektrických zariadeniach s vyššou mierou ohrozenia

Odpoveď 17.

18. Sú úkony ako zabezpečenie pracoviska a meranie prenosnými prístrojmi súčasťou práce na elektrickom zariadení?
a) áno
b) nie
c) len zabezpečenie pracoviska
d) len meranie prenosnými prístrojmi

Odpoveď 18.

19. Je súčasťou zabezpečenia pracoviska aj príkaz "B"?
a) áno
b) nie
c) pojem príkaz "B" vyhláška č. 718/02 Z.z. nepozná

Odpoveď 19.

20. Je zriaďovanie nových a rekonštrukcia už prevádzkovaných zariadení montážou elektrického zariadenia?
a) áno
b) nie
c) len zriaďovanie nových elektrických zariadení
d) len rekonštrukcia už prevádzkovaných elektrických zariadení

Odpoveď 20.

21. Je čistenie elektrických zariadení pre zaistenie ich dobrého stavu údržbou?
a) áno, údržba je čistenie elektrických zariadení
b) áno, spolu so všetkými druhmi opráv a odstraňovaním závad
c) nie, čistenie elektrických zariadení je obsluhou

Odpoveď 21.

22. Revíziou elektrického zariadenia sa zisťuje, či elektrické zariadenie?
a) funguje
b) vyhovuje normám
c) má zodpovedajúcu kvalitu
d) má vyhovujúcu technickú dokumentáciu

Odpoveď 22.

23. Pracovné rukavice sú?
a) ochranné pomôcky
b) pracovné pomôcky
c) pracovný odev
d) pracovné náradie

Odpoveď 23.

24. Patria kódové karty na otvorenie zábrany na vstup do priestoru chráneného zábranou medzi pracovné pomôcky?
a) áno, ale len pre zábranu v priestoroch, kde nemajú prístup laici
b) áno
c) nie
d) kódové karty patria medzi ochranné pomôcky

Odpoveď 24.

25. Môže byť vedúcim práce aj osoba, ktorá pracuje na elektrickom zariadení sama?
a) nie, lebo nemá komu byť vedúcim
b) áno
c) v skupine musí byť minimálne 5 pracovníkov

Odpoveď 25.

26. Kto zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri Práci podľa pokynov?
a) osoba, ktorá vydala pokyny
b) pracujúci, ktorým boli vydané pokyny
c) osoba, ktorá vydala pokyny a aj pracujúci, ktorým boli vydané pokyny

Odpoveď 26.

27. Kto zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri Práci pod dohľadom?
a) osoba, ktorá robí dohľad
b) pracujúci nad ktorými je dohľad vykonávaný
c) osoba, ktorá robí dohľad a aj pracujúci nad ktorými je dohľad vykonávaný

Odpoveď 27.

28. Kto zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri Práci pod dozorom?
a) osoba, ktorá je poverená dozorom
b) pracujúci nad ktorými je dozor vykonávaný
c) osoba, ktorá je poverená dozorom a aj pracujúci nad ktorými je dozor vykonávaný

Odpoveď 28.

29. Používajú sa pri práci pod napätím (PPN) predpísané špeciálne ochranné pomôcky?
a) áno
b) nie
c) podľa potreby
d) PPN je zakázaná

Odpoveď 29.

30. Aké typy Prác pod napätím (PPN) rozlišujeme?
a) PPN v dotyku
b) PPN na vzdialenosť
c) PPN na potenciáli
d) PPN na fáze

Odpoveď 30.

31. Priestor ohrozenia pri PPN je vzdialenosť od nekrytých živých častí elektrického zariadenia a od nekrytých neživých častí s iným potenciálom, ktorá je
a) menšia alebo rovná dovolenej vzdialenosti priblíženia pracovníka
b) väčšia ako dovolená vzdialenosť priblíženia pracovníka
c) menšia ako dovolená vzdialenosť priblíženia pracovníka
d) nezávislá na dovolenej vzdialenosti priblíženia pracovníka

Odpoveď 31.

32. Zvláštny režim prevádzky (ZRP) - je to súhrn opatrení nutných na zaistenie bezpečnosti pri práci?
a) v beznapäťovom stave
b) v blízkosti napätia
c) pod napätím

Odpoveď 32.

33. Znížená viditeľnosť je stav, kedy vedúci práce zo svojho stanoviska?
a) nerozozná bezpečne pracovníkov alebo obrysy zariadení
b) pracovníkov a zariadenia vidí hmlisto
c) nerozozná bezpečne pracovníkov alebo obrysy zariadení na vzdialenosť 10 m
d) nerozozná bezpečne pracovníkov alebo obrysy zariadení na vzdialenosť 15 m

Odpoveď 33.

34. Môžu sa používať aj elektrické zariadenia, ktoré nevyhovujú platným elektrotechnickým normám?
a) áno, ak neohrozujú bezpečnosť osôb a vecí
b) áno, podľa zvláštnych miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov
c) áno
d) nie

Odpoveď 34.

35. Čo sú bezpečnostné oznámenia (upozorňujú na stav elektrických zariadení a možnosť ohrozenia života alebo zdravia)?
a) je to súpis priestupkov oznámených orgánu dozoru
b) vyjadrujú príkazy alebo zákazy pre zaistenie bezpečnosti
c) sú to oznámenia polícii
d) sú to oznámenia Technickej inšpekcii

Odpoveď 35.

36. Ako sú realizované bezpečnostné oznámenia?
a) píšu sa na predpísaný formulár
b) sú to bezpečnostné tabuľky a nápisy
c) telefónna alebo faxová správa

Odpoveď 36.

37. Môžu sa bezpečnostné tabuľky upevňovať na živé časti elektrických zariadení, ktoré sú pod napätím?
a) áno
b) nie
c) môže tak urobiť elektrotechnik špecialista
d) môže tak urobiť vedúci prevádzky

Odpoveď 37.

38. Kedy je nutné presvedčiť sa o dobrom stave ochranných a pracovných pomôcok?
a) raz za pracovnú zmenu
b) pred každým použitím
c) po každom použití
d) raz za tri dni

Odpoveď 38.

39. Kedy sa musí vydať príkaz "B" pre prácu na zariadeniach mn a nn?
a) ak sú v spoločných priestoroch so zariadeniami vn, vvn, zvn
b) na križovatkách s vedením vn, vvn, zvn
c) v častiach súbehov s vedením vn, vvn, zvn
d) pre mn a nn sa nemusí vydávať

Odpoveď 39.

40. Kto vydáva a podpisuje príkaz "B" a "B-PPN"?
a) osoba zodpovedajúca za prevádzku príslušného elektrického zariadenia
b) vedúci prevádzky alebo údržby elektrického zariadenia
c) Technická inšpekcia
d) Orgán dozoru

Odpoveď 40.

41. Na koho sa vystavuje príkaz "B" alebo "B-PPN"?
a) na každého pracovníka vyslaného do priestoru ohrozenia
b) na vedúceho práce
c) na osobu, ktorá robí dohľad

Odpoveď 41.

42. Okrem iných údajov, čo musí obsahovať príkaz "B-PPN"?
a) červený nápis "Pozor práca pod napätím"
b) údaje o atmosferických podmienkach
c) súhlas TI
d) súhlas orgánu dozoru

Odpoveď 42.

43. Ako dlho platí príkaz "B-PPN"?
a) najviac jednu pracovnú zmenu
b) najviac 24 hodín
c) najviac 48 hodín
d) najviac 1 týždeň

Odpoveď 43.

44. Kedy končí platnosť príkazu "B"?
a) jeho písomným uzavretím
b) ukončením prác
c) uvedením pracoviska do beznapäťového stavu

Odpoveď 44.

45. Kedy začína platnosť príkazu "B"?
a) keď vedúci práce alebo určený dozor prevzal pracovisko
b) keď vedúci práce alebo určený dozor dal príkaz na začatie prác
c) keď vedúci práce alebo určený dozor skontroloval ochranné pomôcky
d) keď vedúci práce alebo určený dozor skontroloval pracovné pomôcky

Odpoveď 45.

46. Z akého dôvodu je pracovník určený prevádzkovateľom povinný evidovať na jednom mieste všetky vydané príkazy "B"?
a) z dôvodu vydania príkazu na zapnutie elektrického zariadenia
b) z dôvodu optimálneho rozdelenia prác
c) z dôvodu normovania prác

Odpoveď 46.

47. Kedy je možné upustiť od príkazu "B"?
a) nikdy
b) len, keď práce vykonáva Elektrotechnik špecialista
c) ak z dôvodu oneskorenia sa hrozí vznik veľkých škôd alebo ohrozenie ľudského života
d) vždy

Odpoveď 47.

48. Patrí do zaistenia pracoviska aj uschovanie vložiek a hlavíc tavných poistiek, ktorými bolo zariadenie nn istené?
a) áno, spolu s vypnutím zariadenia a odskúšaním
b) áno, spolu so skratovaním a zemnením
c) nie
d) áno spolu s označením a ohradením pracoviska

Odpoveď 48.

49. Čo musí robiť osoba, ktorá preberá ústne príkazy?
a) zapisuje ich
b) opakuje ich
c) len ich dôsledne vypočuje

Odpoveď 49.

50. Čo je potrebné urobiť pri odovzdávaní príkazov telefonicky alebo rádiotelefonicky?
a) dôležité údaje treba vzájomne zapísať
b) prijaté príkazy zopakovať a tým ich znova potvrdiť
c) hovory treba nahrávať

Odpoveď 50.

51. Musí celá pracovná skupina opustiť pracovisko pri prerušení práce?
a) nie
b) áno
c) na pracovisku môže ostať osoba len so súhlasom vedúceho

Odpoveď 51.

52. Kedy uzavrie vedúci práce príkaz "B-PPN"?
a) po odstránení všetkých pracovných a ochranných pomôcok
b) po sústredení všetkých pracovníkov na určenom mieste
c) po ohlásení na dispečing
d) po súhlase s IBP

Odpoveď 52.

53. Aké dohodnuté znamenia sa používajú na diaľku ako súhlas na zapnutie zariadenia?
a) kruhový pohyb zelenou zástavou
b) nedovoľuje sa zapínanie znameniami na diaľku
c) blikaním zeleným svetlom

Odpoveď 53.

54. Ako často sa musí v kinách a divadlách preskúšať správnosť funkcie núdzového osvetlenia?
a) raz za deň
b) pred každým predstavením
c) raz za týždeň
d) raz za mesiac

Odpoveď 54.

55. Ako členíme práce na elektrických zariadeniach?
a) bez napätia, v blízkosti napätia, pod napätím
b) bez napätia, pod napätím
c) dovolené a zakázané

Odpoveď 55.

56. Aké sú bezpečné prúdy?
a) striedavý prúd do 10 mA, jednosmerný prúd do 25 mA
b) striedavý prúd do 20 mA, jednosmerný prúd do 40 mA
c) striedavý prúd do 2 mA, jednosmerný prúd do 5 mA

Odpoveď 56.

57. Ktoré bezpečnostné tabuľky obsahujú informáciu o nebezpečenstve a označujú rizikový stav?
a) tabuľky príkazu
b) tabuľky výstrahy
c) tabuľky zákazu
d) tabuľky upozornenia

Odpoveď 57.

58. Ktoré bezpečnostné tabuľky obsahujú informáciu označujúcu neprípustnosť konania z dôvodu nebezpečenstva?
a) tabuľky príkazu
b) tabuľky výstrahy
c) tabuľky zákazu
d) tabuľky upozornenia

Odpoveď 58.

59. Ktoré bezpečnostné tabuľky obsahujú informáciu o bezpečí?
a) tabuľky príkazu
b) tabuľky výstrahy
c) tabuľky zákazu
d) tabuľky upozornenia

Odpoveď 59.

60. Aký geometrický tvar má na tabuľke bezpečnostná značka výstrahy?
a) trojuholník
b) štvorec
c) kruh
d) obdĺžnikk

Odpoveď 60.

61.Medzinárodné označenie vonkajšieho vplyvu je tvorené:
a) dvomi písmenami veľkej abecedy a jednou číslicou
b) tromi písmenami veľkej abecedy
c) tromi číslicami

Odpoveď 61.

62.Prvé písmeno (A, B, C) - vyjadruje:
a) kategóriu vonkajšieho vplyvu
b) povahu vonkajšieho vplyvy
c) upresnenie vonkajsieho vplyvu

Odpoveď 62.