Protipožiarna ochrana

Túto problematiku rieši: STN 73 0862 - Stupne horľavosti stavebných látok

Norma rozdeľuje látky do nasledovných stupňov horľavosti:

Horenie je chemická reakcia, pri ktorej sa horľavá látka zlučuje s kyslíkom, za súčasného uvoľňovania tepla, vyžarovania svetla a vzniku splodín. Aby proces horenia nastal, musia byť súčasne splnené tri podmienky horenia.

Tri podmienky horenia:

Hasiace prístroje slúžia na likvidovanie požiaru tým, že zamedzujú výskytu trom podmienkam horenia. Musia sa kontrolovať aspoň raz do roka.
Horiaci materiál Prístroj penový Prístroj snehový ( CO2 ) Prístroj práškový Prístroj vodný Prístroj halonový
drevo, papier, seno,textil dobrý obmedzený obmedzený výborný zlý
farby, laky, benzín, oleje výborný dobrý dobrý zlý výborný
elektrické zariadenia nepoužívať výborný výborný nepoužívať obmedzený
STN 34 3085 - Predpisy pre zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a záplavách
Táto predpisová norma rieši ako postupovať pri požiaroch a záplavách, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom osôb vykonávajúcich záchranné práce a aby sa zabránilo národohospodárskym škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri neúčelnom vypnutí elektrického prúdu, alebo pri použití nevhodného hasiaceho prístroja.

Činnosť pred začatím záchranných prác:

Pred začatím záchranných prác musí poverená osoba odpojiť elektrické zariadenie, avšak musí dbať na to, aby neboli odpojené:

Činnosť počas záchranných prác:

Pri záchranných prácach dodržiavame bezpečnú vzdialenosť od zariadenia pod napätím: K pretrhnutému vedeniu vn alebo vvn ležiacemu na zemi sa znemožní prístup do vzdialenosti 30 m.

Činnosť po ukončení záchranných prác: