Otázky D

Otázky skupiny D sú zamerané na účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, úraz spôsobený elektrickou energiou a poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrinou. Sú to otázky, ktorých bezchybné zodpovedanie je nevyhnutné k úspešnému vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti.