Úraz elektrinou

Túto problematiku rieši: STN IEC 61140 : 2000
Úraz elektrinou je náhle poškodenie zdravia ľudského organizmu elektrickou energiou. Poškodenie môže mať rozličné formy. Od evidentných (otvorené rany, popáleniny, kŕče svalov, zastavenie činnosti srdca) až po "utajené" (porušenie nervovej sústavy, zmeny srdcového rytmu, elektrolytický rozklad krvi, poškodenie mozgu, vnútorné poškodenia).

Vznik úrazu elektrinou:

Dotykom

Jednopólový (obr. 1)

Jednou časťou tela sa dotýkame jedného potenciálu - fázy a stojíme na vodivej zemi. To znamená, že obvod sa uzatvára časťou tela a zemou.

Dvojpólový (obr. 2)

Dvomi časťami tela sa dotýkame dvoch potenciálov. To znamená, že obvod sa uzatvára telom.

Bez dotyku

Krokové napätie (obr. 3)

Nohami - krokom spojíme dve miesta s rôznym potenciálom. Obvod sa uzatvára cez nohu - zem - nohu.

Elektrickým oblúkom (obr. 4)

Preskokom zo živej časti na človeka v závislosti od napäťovej hladiny živej časti, od vzdialenosti človeka od živej časti a od prostredia.
Jednopólový Dvojpólový
Krokové napätie Elektrický oblúk

Oblasti úrazovosti:

1. Oblasť necitlivosti

Je to oblasť, kde ľudský organizmus nereaguje na účinky elektrického prúdu bez ohľadu na čas pôsobenia (EKG). Končí sa hodnotou 2 mA = prah citlivosti.

2. Oblasť elektrických úderov

Ak pôsobiaci prúd prekročí prah citlivosti, jeho účinok sa prejaví a je evidentný. Je závislý na čase a s rastúcim časom silnie. Sprvu sa prejaví ľahšími formami (svrbenie, teplo, tŕpnutie, bolesti v kĺboch, ľahké kŕče = "kopnutie"). V ďalšom priebehu prúd rastie (odpor tela klesá) a účinky sa stupňujú (dýchacie ťažkosti, kŕč silnie).
Končí sa hodnotami prúdov 10 mA ? 30 mA. Sú to hodnoty ovladateľného kŕča, kedy je postihnutý schopný vymaniť sa z prúdového okruhu sám. Prúd s hodnotou 10 mA je bezpečný prúd.
Z neho sú odvodené hodnoty bezpečných napätí pre jednotlivé prostredia podľa Ohmovho zákona: U = R . I
prostredie R [Ω] I [mA] U [V]
bezpečné 5000 10 50
nebezpečné 2400 10 24
zvlášť nebezpečné 1200 10 12

3. Oblasť ťažkých úderov

Vstup do tejto oblasti je ohraničený zónou, kde dominuje neuvoľniteľný kŕč spôsobujúci vážne poškodenie zdravia (trhanie svalov, dýchacie a srdcové ťažkosti, bezvedomie). Uvoľniť sa z prúdového okruhu bez cudzej pomoci nie je možné a čas pôsobenia je veľmi dôležitý. Je to oblasť od 30 mA ? 500 mA časovo závislých. Telo znesie maximálny prúd v hodnote 500 mA, ale v čase do 0,3 s.

4. Oblasť mortality

Základná patologická forma, ktorá vedie k smrti, je zvláštny kmitavý stav srdcového svalu - fibrilácia. Je to nezvratný stav zastaviteľný len defibrilátorom. Fibrilácia nastáva v rozmedzí 40 mA - 500 mA.
Prúdy nad 500 mA sú smrteľné i pri veľmi krátkych časoch.