Predslov

Táto učebná pomôcka je určená študentom štvrtého ročníka SPŠE K.Adlera 5 absolvujúcich voliteľný predmet elektrotechnická spôsobilosť - ETS a predovšetkým tým, ktorí sa rozhodli vykonať skúšku odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. §21- Elektrotechnik. Taktiež by mala slúžiť tým, ktorí neprichádzajú do styku s novelizáciou jednotlivých elektrotechnických noriem.
Obsah učiva je rozdelený do piatich skupín, kde každá skupina je ukončená zhrnutím učebnej látky. Po preštudovaní a pochopení každej časti by ste mali byť schopní zodpovedať testové otázky, čo je predpokladom na úspešné vykonanie skúšky.
Skúška pozostáva z písomnej časti formou testu a zo štvorice otázok A, B, C, D (jedna otázka z každej skupiny). Štvorica otázok nasleduje až po úspešnom zvládnutí testu. Test a každá otázka sú hodnotené slovne (vyhovel-nevyhovel). K úspešnému vykonaniu skúšky je potrebné vyhovieť v každom bode. Po úspešnom zdolaní skúšky získate certifikát o odbornej spôsobilosti (elektrotechnik - §21), ktorý Vás oprávňuje vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v zmysle Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. Je to nevyhnutný doklad pre prácu v elektrotechnickom priemysle, ale taktiež získanie minimálnych znalostí elektrotechnika.
Touto cestou sa chcem poďakovať môjmu priateľovi Filipovi Husákovi za myšlienku túto učebnú pomôcku napísať a za pomoc pri jej tvorbe. Vopred by som sa Vám chcela poďakovať za preštudovanie učebnice a pomoc pri odhalení prípadných nedostatkov. Verím, že učebnica sa stane vhodným študijným materiálom a želám Vám pri jej štúdiu veľa úspechov.
Návrhy na zmeny, rôzne zlepšenia a znenia prípadných chýb môžete posielať mejlom alebo do fóra na mojej osobnej stránke.

Autor